Buradasınız

Küresel Finansal Kriz ve Piyasa Mekanizmasına Dayalı Konut Finansmanı: Türkiye İçin Bir Değerlendirme

Global Financial Crisis and Market-Based Housing Finance: An Assessment for the Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, based on the past/current local housing finance initiatives,market conditions, national housing policy and lessons from global financial crisis, we examine whether market based housing finance system may provide efficient policy instrument to solve housing (finance) question of Turkey. We used lite-rature review and data/case study analyses to examine research question. We conclude that market based housing finance initiatives in Turkey were generally unsuccessful. The reasons of the failure of development of affordable mortga-ge products through market based housing finance system may be summari-zed as: sub-optimal design of housing finance system/instruments/intermediari-es, macro-economic instabilities and lack of efficient subsidy mechanisms. More-over, Mortgage Law No. 5582, the latest market-based housing finance regulati-on in Turkey, seems also unsuccesfull due to inherent/clear structural problems. Therefore, as a policy suggestion, we would like to emphasize that current Tur-kish market-based housing finance system requires a new design based on les-sons from global financial crisis and also an efficient incentive structure.
Abstract (Original Language): 
Bu çalişmada, mevcut/geçmişteki uygulamalar, piyasa koşullan, konut politikasi ve küresel kriz dersleri bağlaminda; piyasa mekanizmasina dayali konut finans-mani araçlarinin ülkemizdeki konut (finansmani) sorununun çözümünde etkili bir politika araci olarak kullanilmasinin mümkün olup olmadiği ve mevcut altyapinin/ koşullarin bu amaci destekleyip desteklemediği analiz edilmektedir. Literatür ta-ramasi, karşilaştirmali veri analizi ve olay incelemesinin esas alindiği inceleme¬miz sonucunda; ülkemizde piyasa mekanizmasina dayali konut finansmani de-nemelerinin başarisiz olmasinin altinda yatan başlica nedenlerin; tasarim ve uy¬gulama yetersizlikleri ve finansal piyasalardaki yapisal eksikler/istikrarsizliklar ol¬duğu sonucuna ulaşilmiştir. Başarisizliğin diğer bir nedeni ise; konut finansmani araçlarinin özellikle alt/orta gelir grubu için fiyat erişebilirliği destekleyecek etki¬li teşvik/sübvansiyon sistemlerinden yoksun olmasidir. 5582 sayili Kanun çerçe¬vesinde öngörülen konut finansman sisteminin yeterince başarili olamamasinin da altinda yukaridaki sorunlarin etkisi bulunmaktadir. Bu kapsamda, bir politika önerisi olarak, ülkemizdeki piyasa mekanizmasina dayali konut finansman siste-minin küresel kriz dersleri ve başarili ülke örneklerinde gözlenen teşvik/sübvan¬siyon sistemleri çerçevesinde yeniden tasarlanabileceği düşünülmektedir.