Buradasınız

İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Psikiyatrik Tanıların, Demografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Evaluation of Psychiatric Diagnosis, Demographic and Clinical Features in Adolescents With Suicide Attempts

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Objective: In this study we aimed to asses psychiatric, demographic and clinical characteristics of adolescents between the ages of 12 and 18. Materials and Methods: For this study, 36 adolescent patients between the ages of 12 and 18 who refer or are referred to Child and Adolescent Psychiatry Clinic because of suicide attempt between June 2009 and May 2010 were included. Sociodemographic characteristics of the participants were measured with a detailed form, clinical assesment was made with the Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia Present and Life Time Version, Results: Seventy five percent of the adolescents with suicide attempt were girls. Most of the cases were between the ages of 15-16. The suicide attempts were made by overdose drug intake except two adolescent boys who attempted falling from high. Psychopathology was diagnosed in 77.8 % of the suicide attempters. The most frequent psychiatric disorders diagnosed were in order depression, attention deficit hyperactivity disorder and conduct disorder. Conclusion: Primary psychiatric diagnoses have a key role in etiology of suicidal behavior. It is thought that the treatment and close follow of adoles¬cents with symptoms of depression is crucial in prevention of suicide attempts.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmada intihar girişiminde bulunmuş 12-18 yaş aralığındaki ergenlerde psikiyatrik tanıların, demografik ve klinik özelliklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniğine Haziran 2009- Mayıs 2010 tarihleri arasında intihar girişimi nedeniyle acil olarak başvurmuş veya konsülte edilmiş 12-18 yaş arasındaki 36 hasta alınmıştır. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri ayrıntılı bir formla, klinik değerlendirmeleri Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli ile değerlendi¬rilmiştir. Bulgular: İntihar girişiminde bulunanların %'ünü ergen kızlar oluşturmaktaydı. Vakaların çoğunluğu 15-16 yaşlarda toplanmıştı. Yüksekten atlayarak intihar girişiminde bulunan iki erkek ergen dışında vakalarda girişim aşırı doz ilaç alımıyla gerçekleşmişti. İntihar girişiminde bulunan ergenlerin % 77.8'inde psikopatoloji saptandı. En sık görülen psikiyatrik bozukluklar sırasıyla depresyon, DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) ve davranım bozukluğu idi. Sonuç: İntihar davranışının etyolojisinde arasında birincil psikiyatrik bozukluklar önemli bir yer tutmaktadır. İntihar davranışını önlemede özellikle depresif belirtileri olan ergenlerin yakın takip ve tedavi edilmelerinin gerektiği düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

1.
Say
ıl I. İntihar davranışı ve epidemiyolojisi. O Doğan(ed): Psikiyatrik Epidemioloji'de, İzmir, Ege Psikiyatri Yayınları,
1995; 118-23.
2. Atay IM, Kerimoğlu E. Ergenlerde özkıyım davranışı. Çocuk
ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2003; 10: 128-36.
3.
Aktep
e E, Kandil S, Göker Z, Sarp K, Topbaş M, Özkorumak E. Özkıyım girişiminde bulunan çocuk ve ergenlerde sosyo-demografik ve psikiyatrik özelliklerin değerlendirilmesi. TAF
Prev Med Bull 2006; 5: 444-54.
4. Sayar M, Öztürk M, Acar B. Aşırı dozda ilaç alımıyla intihar girişiminde bulunan ergenlerde psikolojik etkenler. Klinik Psi-
kofarmokoloji Bülteni 2000; 10: 133-8.
5. Schwartz KA, Pyle SA, Dowd MD, Sheehan K. Attitudes and
beliefs of adolescents and parents regarding adolescent suici¬de. Pediatrics 2010; 125: 221-7.
6. Levinson DF, Mowry BJ, Sharpe L, Endicott J. Penetrance of schizophrenia-related disorders in multiplex families after cor¬rection for ascertainment. Genet Epidemiol 1996; 13: 11-21.
7. Shaffer D, Gould MS, Fisher P, et al. Psychiatric diagnosis in child and adolescent suicide. Arch Gen Psychiatry 1996; 53:
339-48.
8. Pfeffer CR. Suicidal behavior of children: a review with implications for research and practice. Am J Psychiatry 1981;
138: 154-9.
9. Beautrais AL, Joyce PR, Mulder RT. Risk factors for serious suicide attempts among youths aged 13 through 24 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996; 35: 1174-82.
10. Tezcan, AE, Oğuzhanoğlu, NK, Ülkeroğlu F. Çocuk ve genç¬lerde intihar girişimleri, Kriz Dergisi 1995; 3: 70-4.
11. Sabbath JC. The suicidal adolescent: the expandable child. Am
Acad Child Pschiatry 1969; 8: 272-89.
12. Myers DP, McCauley, Calderon R, Mitchell J, Burke P,
Schloredt K. Risks for suicidality in major depressive disorder.
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1991; 30: 86-94.
231
Fırat Tıp
Dergis
i 2012; 17(4): 228-232
13. Kaufman J, Birmaher B, Brent D, et al. Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children- Pre¬sent and Life Time Version (K-SADS-PL): Initial Reliability and Validity Data. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36: 980-8.
14.
Gökle
r B, Ünal F, Pehlivantürk B, Kültür EÇ, Akdemir D,
Taner Y. Okul Çaği Çocuklari İçin Duygulanim Bozukluklari ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi -Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli-Türkçe Uyarlamasinin Geçerlik ve Güvenirliği. Çocuk ve
Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2004; 3: 109-16.
15. Le Heuzey MF, Isnard P, Badoual AM, Dugas M. Suicidal children and adolescents. Arch Pediatr 1995; 2: 130-5.
16. Hawton K, James A. Suicide and deliberate self harm in young
people. BMJ 2005; 330: 891-4.
17. Goldney RD, Wilson D, Grande ED. Suicidal ideation in a random comunity sample: attributable risk due to depressiona and psychosocial and traumatic events. Aust NZJ of Psychi¬atry 2000; 34: 98-106.
18. Trangkasombat U, Likanapichiltkul D. Prevalence and risk factors for depression in children: an outpatient pediatric
sample. J Med Assoc Thai 1997; 80: 303-10.
19. Jay MS, Graham CJ, Flowers C. Adolescent suicide attempters presenting to a pediatric facility. Adolescence 1989; 24: 467¬72.
20.
Erca
n EE, Varan A, Aydın C. İntihar girişiminde bulunan ergenlerde sosyodemografik, psikiyatrik ve ailesel özelliklerin araştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2000; 7:
81-91.
21.
Şene
r Ş, Şenol S. İntihar girişimi nedeniyle başvuran ergenle¬rin değerlendirilmesi ve kısa süreli izlemi. 3P Psikiyatri Psiko¬loji Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4: 100-7.
Akın ve Berkem
22. Çuhadaroğlu F, Sonuvar B. Adolesan intiharları. Risk faktörle¬ri üzerine bir inceleme. Türk Psikiyatri Dergisi 1992; 3: 222-6.
23. Bayam G, Dilbaz N, Holat H, Bitlis B, Tüzer T, Şenol S.
Genel bir hastanede acil servise intihar girişimi nedeniyle baş¬vuran ergenlerin sosyodemografik özellikleri. Çocuk ve Genç¬lik Ruh Sağlığı Dergisi 1995; 2: 57-63.
24. Dilsiz A, Dilsiz F. Çocuk ve gençlerde intihar girişimi kontrol¬lü bir çalışma. Kriz Dergisi 1996; 4: 1-7.
25. Neehall J, Beharry N. Demographic and clinical features of adolescent parasuicides. West Indian Med J 1994: 43: 123-6.
26. Brent DA, Perper JA, Kolko DJ, Zelenak JP. The psychologi¬cal autopsy: methodological considerations for the study of adolescent suicide. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry
1988; 27: 362-6.
27. Robins LN, Kulbok PA. Epidemiologic Studies in Suicide. Review of Psychiatry. Ed: Frances AJ-Hales RE, Washington:
American Psychiatric Press 1988: 289-306.
28. Pfeffer CR, Klerman GL, Hurt SW, Lesser M, Peskin JR,
Siefker CA. Suicidal children grow up: demographic and cli¬nical risk factors for adolescent suicide attempts. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1991; 30: 609-16.
29. Reinherz HZ, Giaconia RM, Silverman AB,et al. Early psyc-hosocial risks for adolescent suicidal ideation and attempts. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1995; 34: 599-611.
30. Murphy KR, Barkley RA, Bush T. Young adults with attention deficit disorder: subtype differences in comorbidity, educatio¬nal and clinical history. J Nerv Ment Dis 2002; 190: 147-57.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com