Buradasınız

1820-1950 YILLARI ARASINDA SURİYE VE LÜBNAN’DA PROTESTAN MİSYONERLERİN KADINLARA YÖNELİK FAALİYETLERİ.

American Protestant Missionaries Women Orientated Activities in Syria and Lebanon in 1820-1950’s

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
American Protestant Missioanries came to the Ottoman Empire at the beginning of the century XIX. Ottoman trade routes to follow all the ports visited the city. They visited local people in areas of ethnic and religious identity after collecting information about their activities in Syria and Lebanon have decided the most appropriate places. Protestant missionaries began working in 1820s, 1840s movement was transformed into a systematic and large-scale mission. Protestant missionaries getting great attention to education and school library. Particularly supportive of girls' schools were opened. Christianise so people directly, instead they chose Christianise from the back door. In this study, we, the American Protestant missionaries, missionary work in Syria and Lebanon in general, in particular on women and young girls have tried to review the activities
Abstract (Original Language): 
Amerikan Protestan misyonerler, XIX. Yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarına geldiler. Osmanlı ticaret yollarını takip ederek bütün liman şehirlerini gezdiler. Gezdikleri bölgelerdeki yerel halkın etnik ve dinsel kimlikleri hakkında bilgiler topladıktan sonra, kendi faaliyetleri açısından Suriye ve Lübnan’ın en uygun yerler olduğuna karar verdiler. Protestan misyonerlerin 1820’lerde başlayan çalışmaları, 1840’larda sistematik ve büyük ölçekli bir misyon hareketine dönüştü. Protestan misyonerler eğitime ve okullaşmaya çok büyük özen gösterdiler. Kız okullarının açılmasını özellikle desteklediler. Böylece insanların doğrudan Hıristiyanlaştırılması yerine, onların kapı gerisinden Hıristiyanlaştırılmasını tercih ettiler. Biz bu çalışmamızda, Amerikan Protestan misyonerlerin genelde Suriye ve Lübnan’daki misyonerlik çalışmalarını, özelde ise kadın ve genç kızlar üzerindeki faaliyetlerini incelemeye çalıştık.
167-187