Buradasınız

1875 HERSEK İSYANI.

-1875 Herzegovına Rebellıon-

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The 160 christians living in Nevsin town, in Herzegovina Sanjak, rebelled by claiming heavy taxes in 1875. Otoman State sent peacemakers insted of using force to beat them. The number of rebels increased after that event. The rebellion spread ina wide area in Herzegovina and Otoman forces and rebels had big fights.
Abstract (Original Language): 
1875 yılında Hersek Sancağı’na bağlı Nevesin Kazası Hıristiyanlarından yüz altmış kişi, vergilerin ağırlığını bahane ederek isyan etmişlerdir. Osmanlı Devleti isyanı güç kullanarak bastıracağı yerde, isyancılara nasihatçi göndermiştir. Kısa zamanda, isyancıların sayısı hızla artmış, İsyan Hersek’te geniş bir alana yayılmıştır. Osmanlı kuvvetleriyle isyancılar arasında önemli çarpışmalar meydana gelmiştir.
241-254

REFERENCES

References: 

Ali Fıtri, (91-92) Hersek Seferi 92-293 Osmanlı Karadağ Seferi, İstanbul, 1327.
Armaoğlu, Fahir, Siyasi Tarih (1789-1960), Ankara, 1970.
Baltalı, Kemal, “1875-1878 Balkan Buhranı”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, S. 68-69, Ankara,
1982, s. 38-50
Bayur, Yusuf Hikmet, XX. Yüzyılda Türklüğün Tarih ve Acun Siyasası Üzerindeki Etkileri,
Ankara, 1974.
Castellan, Georges, Balkanların Tarihi, (Çeviren: Ayşegül Yaraman-Başbuğu), İstanbul,
1993.
Cevdet Paşa, Maruzat, (Hazırlayan: Yusuf Halaçoğlu), İstanbul 1980.
---------------, Tezakir, ( Hazırlayan: Cavit Baysun) , C.III, , T.T.K. Yay., Ankara 1986.
Çauşeviç, Reco, Bosna, C.I, İstanbul, 1994.
Görgülü, İsmet, Veli Yılmaz, Ali Erdinç, Bosna-Hersek, İstanbul, 1992.
İbrahim Halil, 1875'den 1878'e Kadar Şark Muharebatı- Bosna ve Hersek ve Bulgaristan
İhtilalatı, C.I, İstanbul, 1328.
Karal,Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, T.T.K. Yay., C.V, VII, Ankara, 1988.
Kocabaş, Süleyman, Tarihte Türk-Rus Mücadelesi, İstanbul, 1989.
Kurat, Akdes Nimet "Panslavizm", DTCF Dergisi, C.XI, S.2-4, Ankara, 1953, s. 241-278.
------------------------, Rusya Tarihi, Ankara 1999.
Okt. Zafer ÇAKMAK
____________________________________________________________________________
254
------------------------, Türkiye ve Rusya , Ankara, 1970.
Mahmut Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, , Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, 1979.
Noviçev, A.D. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yarı Sömürgeleşmesi, Ankara 1979.
Sedes, Halil, Bosna-Hersek ve Bulgaristan İhtilaleri ve Siyasi Olaylar, İstanbul, 1946.
Türkgeldi, Ali Fuat, Mesâil-i Mühime-i Siyasiye, C.II, (Yayına Hazırlayan: Bekir Sıtkı
Baykal), Ankara, 1987.
Üçok, Coşkun, Siyasal Tarih, Ankara, 1980

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com