Buradasınız

Yargıtay Kararları Işığında Meşru Savunmada Sınırın Aşılması

The Issue of Exceeding a Limit in Self-Defense in Terms of Supreme Court’s Decisions

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
5237 numbered TCK’s 27/2 article decleare to sentence “if the limits of self-defence is exceed due to an excusable excitement, fear or panic, the perpetrator shall not be punished”. Self-Defence contains terms for the assult and the defence. Terms of the assult are; existence of a assult, unfairness of assult, harm of legal right from assult, continuation of assult. Terms of the defence are; obligation of defence, proportion between assult and defence, defence against assult and attacker. Obligatory proportionality principle between the assult and the defence is investigated according to two parts as tools and benefits. When the limits of self defence is exceed, unproportional usage of tool against attacker or more valuable right is damaged due to defence of legal right and benefit. Yargıtay determines terms of the limit of self defence as existence of a protected right, existence of terms for assult, in exitence of terms for defence “proportionality” term should be voilated in favor of advocacy, limits due to excusable excitement, fear or panic. Sentence fo Beyond the limits of self defence that is taken from German law is revelation in 5237 numbered TCK.
Abstract (Original Language): 
5237 sayılı TCK’ nın 27/2 maddesi ile; “meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.” hükmü getirilmiştir. Meşru savunmanın saldırıya ve savunmaya ilişkin koşulları bulunmaktadır. Saldırıya ilişkin koşulları; bir saldırının bulunması, saldırının haksız olması, saldırının bir hakka yönelik olması ve saldırının halen mevcut olmasıdır. Savunmaya ilişkin koşullar ise; savunmada zorunluluk bulunması, saldırı ile savunma arasında oran bulunması, savunmanın saldırıya ve saldırana karşı yapılmasıdır. Saldırı ile savunma arasında bulunması gereken orantılılık ilkesi araçlar ve yararlar bakımından olmak üzere iki kısımda incelenir. Saldırana karşı aracın ölçülü kullanılmaması ya da savunulan meşru hak ve yarar korunurken daha değerli bir hakkın zarara uğratılması halinde meşru savunmada sınırın aşılması söz konusudur. Yargıtay, meşru savunmada sınırın aşılması koşullarını; korunacak bir hakkın bulunması, saldırıya ilişkin koşulların var olması, savunmaya ilişkin koşullarda “ölçülülük” şartının savunma lehine ihlal edilmesi, sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmesi olarak göstermiştir. Alman hukukundan alınan meşru savunmada sınırın aşılması hükmü 5237 sayılı TCK da getirilen bir yeniliktir.
131
170

REFERENCES

References: 

Artuk, Mehmet Emin- Gökçen, Ahmet – Yenidünya, Ahmet Caner, Ceza Hukuku
Genel Hükümler, 6. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012.
Artuk, Mehmet Emin- Gökcen, Ahmet- Yenidünya, Ahmet Caner, Ceza Hukuku
Genel Hükümler, 7. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2013.
Centel, Nur – Zafer, Hamide – Çakmut, Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş,
7. Baskı, İstanbul Beta Yayınevi, 2011.
Demirbaş, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, Seçkin Hukuk,
Ekim 2012.
Dönmezer Sulhi, Genel Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi
Yayınları, 2013.
Dönmezer Sulhi, Erman Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım
Cilt 2, 8. Baskı, İstanbul, Filiz Kitapevi, 1983.
Erem, Faruk, Türk Ceza Hukuk Genel Hükümler Cilt II, Ankara, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1971.
Ersan Aykut, Ceza Hukukunda Meşru Savunma ve Meşru Savunmada Sınırın
Aşılması, İstanbul, XII Levha Yayınevi, 2013.
Gökcen, Ahmet-Balcı, Murat, Kasten Öldürme Suçları, Ankara, Adalet Yayınevi,
2013.
Hafızoğulları, Zeki – Özen, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,
5. Baskı, Ankara, Us-A Yayınevi, 2012.
Hakeri. Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Ankara, Adalet
Yayınevi, 2013.
Hakeri, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Ankara, Adalet
Yayınevi, 2012.
Hakeri, Hakan, Kasten Adam Öldürme Suçları, 2. Baskı, Ankara Seçkin Yayınevi,
2007.
Haydar Erol, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 1 Cilt, Ankara Yayın Matbaacılık.
İçel, Kayıhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi,
2013.
Kayıhan, Şaban, Hukukun Temel Kavramları, 4. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi.
2011.
Koca, Mahmut, Üzülmez, İlhan, “Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın
Aşılması (Tck. M. 27)”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XI.
Yargıtay Kararları Işığında Meşru Savunmada Sınırın Aşılması / İdris Ermeydan 169
S.1-2, 2007.
Koca, Mahmut- Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler, 5.
Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2012.
Malkoç, İsmail – Açıklamalı – İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, 1. Baskı, Ankara,
Turhan Yayınevi, 2000.
Otacı, Cengiz, Türk Ceza Kanunu Genel Hükümleri Yargıtay Yorumu,1. Baskı,
Ankara, Hukab Yayınları, 2013.
Özbek, Veli Özer- Kambur, Mehmet Nihat- Doğan, Koray- Bacaksız, Pınar-
Tepe, İlker, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, 2012.
Özdemir, Hande, Suç Politikası, Proje Yöneticisi İçel Kayıhan, Ankara, Seçkin
Yayınevi, 1. Baskı, 2006.
Özen, Muharrem, Türk Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa, Ankara, Seçkin
Yayınevi, 1995.
Özen, Mustafa, “5237 Sayılı Ceza Kanununa İlişkin Eleştiriler”, TBB Dergisi,
Sayı 65, 2006.
Özgenç, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, Ankara, Seçkin
Yayınevi, 2013.
Özgenç, İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi Genel Hükümler, 3. Baskı,
Ankara, Adalet Bakanlığı, 2006.
Öztürk, Bahri– Erdem, Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik
Tedbirleri Hukuku, 11. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2011.
Parlar Ali, Hatipoğlu Muzaffer, Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan
Nedenler, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2010.
Parlar, Ali- Hatipoğlu, Muzaffer, Türk Ceza Kanunu Yorumu 1 Cilt, 2. Baskı,
Ankara, Seçkin Yayınevi, , 2008.
Soyaslan, Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Ankara, Yetkin
Yayınevi, 2012.
Şahin, Cumhur – Özgenç, İzzet, Türk Ceza Hukuku Mevzuatı, Adalet Bakanlığı,
2007.
Şahin Mehmet, “Meşru Savunmada Sınırın Aşılması”, TBB Dergisi, Sayı 76,
2008
Taner, Tahir, Ceza Hukuku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayınları, 1953.
Toroslu, Nevzat, Ceza Hukuku Genel Kısım, 18. Baskı, Ankara, Savaş Yayınevi,
2012.
170 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 3 (2014) Bahar
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları (2005 – 2012), Ankara, Adalet Yayınevi,
2012.
Yurtcan, Erdener, Yeni Türk Ceza Kanunu, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları,
Ekim 2004.
Zafer, Hamide, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi,
2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com