Buradasınız

Kavramların Çağırdıkları/Çağrıştırdıkları: Metinlerarasılık Bağlamında İstiklâl Marşı

Invitations / Implications of the Concepts: “İstiklâl Marşı in the Context of Intertextuality

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Throughout the past up until the present day, works are interpreted in various ways; different meanings, readings, evaluations of a single work based are presented, taking different points to focus on and base their work. The Turkish national anthem, the “İstiklâl Marşı”, has been ascribed both historical and spiritual value, and is a work that has been interpreted in various ways. In this study, the “İstiklâl Marşı” will be subject to study according to the theory of intertextuality. Intertextuality is a theory that discusses a text in relation to texts that preceded it and texts of the same era. The eligibility of the İstiklâl Marşı to an intertextual reading is examined according to this theory, and in light of the data obtained when read in this context, remarkable results are obtained, and are specified in this study.
Abstract (Original Language): 
Geçmişten günümüze kadar eserler çeşitli şekillerde yorumlanmış, farklı odak noktaları esas alınarak tek bir eserden farklı farklı anlamlar, okumalar, değerlendirmeler sunulmuştur. Türk milli marşı olan İstiklâl Marşı, hem tarihi hem manevi olarak değer verilmiş, çeşitli şekillerde yorumlanmış bir eserdir. Bu çalışmada İstiklâl Marşı, metinlerarası ilişkiler kuramına uygun şekilde bir okumaya tabi tutulacaktır. Metinlerarasılık kuramı metni kendinden önceki ve dönemindeki metinlerle ilişkili olarak ele alan bir kuramdır. Bu kurama göre İstiklâl Marşı’nın metinlerarası okumaya uygunluğu incelenmiş ve elde edilen verilere göre bu bağlamda okunduğunda dikkat çekici sonuçlar elde edildiği belirtilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akay, Hasan, “Çankırı Hapisanesinden Mektuplar -2- Şiirinin Işığında Nâzım
Hikmet Ve Gazâlî”, Hürriyet-Gösteri, Sayı: 235, Şubat- Mart 2002, S. 34-49;
Şiiri Yeniden Okumak, Kitabevi Yay., İstanbul Aralık 2003, S. 113-159.
Akay, Hasan, “Metinlerarasılığın (H)Ataları/ Metinlerarası İlişkiler Ders
Notu”, Fsmvü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık 2014.
Akay, Hasan, “İstiklâl Marşı’nı Yeniden Okumak İçin Ön Tespitler”, İstiklâl
Marşı İstikbâl Marşı: 41 Dize 41 Yorum, İstanbul, Hat Yayınları, 2010, S.81-96.
Aktulum, Kubilây, Metinlerarası İlişkiler, Ankara, Öteki Yayınları, 1999.
Andı, M. Fatih, “Medeniyyet Dediğin…”, İstiklâl Marşı İstikbâl Marşı: 41
Dize 41 Yorum, İstanbul, Hat Yayınları, 2010, S.267-278.
Bilgin, Azmi, “İstiklâl Marşı Üzerine Yapılan Çalışmalar”, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi (2007), C. Xxxvıı, İstanbul
2009, S. 22-34.
Çiftçigüzeli, Mehmet Cemal -Mehmet Çetin, Tbmm’de İstiklâl Marşı Ve
Mehmet Âkif, Ankara, Mehmet Âkif Ersoy Fikir Ve Sanat Vakfı, 2002.
Duman, Musa, “Âkif’in Allah’tan İstediği…”, İstiklâl Marşı İstikbâl Marşı:
41 Dize 41 Yorum, İstanbul, Hat Yayınları, 2010, S. 405-416.
Duymaz, Recep, Milli Mücadele’miz Ve İstiklal Marşı’mız, İstanbul, 3f Yayınevi,
2008.
Ersoy, Mehmet Âkif, Safahat: Eski Ve Yeni Harflerle Karşılaştırmalı Nesir
Ve Safahat Dışında Kalmış Şiirler, Haz. M. Ertuğrul Düzdağ, 3. Bsk., İstanbul,
İz Yayıncılık, 2009.
İmâm Nevevî, Riyazü’s-Sâlihîn: Peygamberimizden Hayat Ölçüleri, Tercüme
Ve Şerh Yaşar Kandemir, İsmail Lütfi Çakan, Raşit Küçük, İstanbul, C.1, Erkam
Yayınları, 2010.
Karanlıktagezer, Nusret, “İstiklal Marşı’nın Doğuşu: Türk Tarih Destanı”,
Milli Eğitim Dergisi, Ankara, 1986, Sy.70, S.9-14.
Karaörs, Metin, Türk Şiirinde Çanakkale Zaferi Ve İstiklâl Marşı’nın Anlam
Ve Önemi, İstanbul, Beykent Üniversitesi Yayınları, 2010.
Kargılı, Zübeyde, “İstiklal Marşımızın Tahlili Ve Önemi”, Milli Eğitim Dergisi,
S.15-30.
Kaytancı, Ali, İstiklâl Marşı’mız ve Millî Ruh, Malatya, Uğurel Matbaası,
1972.
Koçyiğit, Demet, Safahat’ta İnsanın Zaman, Mekân Ve Eşya İle İlişkisi, YaKavramların
Çağırdıkları/Çağrıştırdıkları: Metinlerarasılık Bağlamında İstiklâl Marşı / Demet Koçyiğit 229
yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013.
Kur’ân-I Kerîm Açıklamalı Meâli, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,
2008.
Okay, M. Orhan, “İstiklâl Marşı”, Dia, C. 23, İstanbul, 2001, S. 355-356.
-----, “Safahat”, Dia, C. 44, No. 35, İstanbul, 2008, S. 442-444.
-----, “Millî Marş Ve Edebî Metin Olarak İstiklâl Marşı”, İstiklâl Marşı İstikbâl
Marşı: 41 Dize 41 Yorum, İstanbul, Hat Yayınları, 2010, S.71-80.
Özçelik, Mustafa, Mehmet Âkif Ve İstiklâl Marşı, İstanbul, Sütun Yayınları,
2008.
Taşçıoğlu, Yılmaz, “Cânı Cânânı Bütün Vârımı Alsın Da Hüdâ”, İstiklâl Marşı
İstikbâl Marşı: 41 Dize 41 Yorum, İstanbul, Hat Yayınları, 2010, S.377-384.
Yetiş, Kâzım, “O Benim Milletimin Yıldızıdır, Parlayacak”, İstiklâl Marşı
İstikbâl Marşı: 41 Dize 41 Yorum, İstanbul, Hat Yayınları, 2010, S.129-136.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com