Buradasınız

Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımında Karbon-Enerji Vergilerinin Rolü

The Role of Carbon-Energy Tax About Reducing Greenhouse Gas Emissions

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Emission is defined as a mixture of gas or particles exposed to the atmosphere during various activites. It is a known fact that emissions of carbondioxide accumulating in the atmosphere depending on increasing fossil fuel use as a result of human activities will have a negative and lasting results on human health and environment if the global scale measures are not taken . Thus, the carbon-energy tax is important to reduce the amount harmful emissions to the environment and to ensure the industry’s tum to renewable energy sources within environmentel tax. In this study, the role of carbon-energy tax is studied for reducing greenhouse gas emmissions causing Global Warming and Climate Change. As a result of the assessments made, it is concluded that carbon-energy tax are not sufficiently effective or prevention of global warming and climate change because of exemptions for competition-sensitive and energy-intensive sectors, tax revenues are used for the purpose of providing public revenue instead of creating of new less carbonintensive tecnologies and non-global carbon-energy taxing applications are among the reasons for this situation.
Abstract (Original Language): 
Emisyon, çeşitli faaliyetlerin gerçekleşmesiyle oluşan gaz veya parçacık olarak ifade edebileceğimiz karışımların atmosfere salınması olarak tanımlanmaktadır. İnsan faaliyetleri sonucunda artan fosil yakıt kullanımlarına bağlı olarak (Evlerde, fabrikalarda, işyerlerinde ve araçlarda...vs.) atmosferde biriken karbondioksit emisyonlarının, önlem alınmazsa, küresel ölçekte insan sağlığı ve çevre üzerinde kalıcı olumsuz sonuçlar doğuracağı artık bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda çevre vergilerinin içinde çevreye zararlı emisyonların miktarını azaltmak ve endüstrinin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesini sağlamak için uygulanan karbon-enerji vergileri önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltımında karbon- enerji vergilerinin rolü araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, enerji-yoğun sektörler ve rekabete duyarlı kesimlere tanınan muafiyetlerin, vergi gelirlerinin, karbon yoğunluğunun az olduğu yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacından ziyade, daha çok kamu geliri sağlama aracı olarak kullanılmasının, karbon-enerji vergi uygulamalarının ülkeler arasında farklılık göstermesinin, başka deyişle küresel bir karaktere sahip olmamasının, karbon–enerji vergilerinde etkinlik kaybına neden olduğu ve bu sebeplerden dolayı küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önlenmesinde söz konusu vergilerin yeterince etkin olmadığı sonucuna varılmıştır.
341
358

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Ağbal, Naci. (2001), “Çevrenin Korunması ve Çevre Vergileri-II”, Yaklaşım
Dergisi, 9,101, s.85-91, 2001.
Akar, Hakan, “Ekonomik Büyüme ve Çevresel Vergilerin Emisyon Miktarına
Etkileri”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1, 4, s. 211-246, 2012.
Akbulut, Eda, Figen, “İklim Değişikliğinde Alternatif Politikaların Etkinliği”,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara, 2009.
Alıcı, Birgül- Yıldız, Habib, “Küresel Kamusal Bir Mal Olan Çevrenin Korunmasında
Karbon Vergisi ve Etkinliği”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi,
4, 1, s.55-64,2012.
Arı, Ayşe – Zeren, Fatma, “ CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel
Veri Analizi”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, 18, 2, s.37-
47, 2011.
Baranzini, Andrea-Goldemberg, Jose- Speck, Stefan, “A Future for Carbon
Taxes”, Ecological Economics, Issue: 32, p.395-412, 2000.
Bayraç, Naci, H, “Enerji Kullanımının Küresel Isınmaya Etkisi ve Önleyici
Politikalar”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11, 2,
s.229-259, 2010.
Bayraç, Naci, H, “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye: Petrol ve Doğalgaz
Kaynakları Açısından Bir Karşılaştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 1, s.115-142,2009.
Çiçek, Güçlü, Hüseyin- Çiçek, Serdar, “Karbon Vergisi İle Karbon Ticareti
İzinlerinin Karşılaştırılması”, İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 47,
95-119, 2012.
Demir, İdris, “Kyoto Protokolü Amaçlarına Ulaşabilme Yolunda Dünya Enerji
Kullanımında Meydana Gelebilecek Değişiklikler”, Gazi Üniversitesi İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8, 2, s.241-251, 2006.
EEA, (European Environment Agency), Environmental Taxes: Implementation
and Environmental Effectiveness, European Environment Agency, Copenhagen,
1996.
Ekici, İskender, “Çevre Kirliliğiyle Mücadelede Kirleten Öder Prensibi Çerçevesinde
Vergilendirme Yaklaşımı”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:270, s.196-
205, 2011.
Ferhatoğlu, Emrah, “Avrupa Birliği’nde Ortak Çevre Politikası Çerçevesinde
Çevre Vergileri”, e-yaklasim, Sayı: 3, s.1-7, 2003. http://elelebizbize.com/e-kuSera
Gazı Emisyonlarının Azaltımında Karbon-Enerji Vergilerinin Rolü / Sibel Uğur 357
tuphane/emrahferhatoglu/ABCevreVergisi-ferhatoglu.pdf, 15.05.2013.
Hotunluoğlu, Hakan, “Karbon Vergisi Teorisi ve Uygulaması”, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Aydın, 2007.
Jamali, Tarık, Ekolojik Vergiler, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2007.
Karaca, G. (2006), Global Kamu Malı Olarak İklim Değişikliği Sorunu Ve
Finansman Yöntemleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Galatasaray
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Karakaya, Ethem- Özçağ, Mustafa, Sürdürülebilir Kalkınma Ve İklim Değişikliği:
Uygulanabilecek İktisadi Araçların Analizi, s.1-7, 2004. http://www.
econturk.org/Turkiyeekonomisi/manas.pdf, 12.06.2013.
Kovancılar, Birol, “Küresel Isınma Sorununun Çözümünde Karbon Vergisi
Ve Etkinliği”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, 8, 2, s.7-
18, 2001.
Morris, David, Green Taxes, Institute For Local Self-Reliance, 1994. http://
www.ilsr.org/green-taxes/, 01.09.2013.
Öktem, Uyduranoğlu, Ayşe, “Küresel Isınma Ve İklim Değişikliğinde Global
Bir Önlem: Karbondioksit Vergisi”, TMMOB İklim Değişikliği Sempozyumu Bildirileri,
s.351-356, TMMOB, Meteoroloji Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara,
2008.
Öz, Semih, “Enerjinin Vergilendirilmesinde Uluslararası Veriler”, Vergi Sorunları
Dergisi, Sayı: 208, s.7-19, 2006.
Özcan, Erdem, Rıfat- Kayman, Selçuk, “Enerji Tüketimindeki Değişimin
Küresel Isınmaya Etkisi ve ABD, AB ülkeleri, Japonya, Çin ve Türkiye Karşılaştırması:
1980-2004”, 2004.
h t t p : / / w w w. t c m b . g o v. t r / y e n i / i l e t i s i m g m / O z c a n _ K a y m a n .
pdf,15.05.2013.
Özdemir, Birol, “Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve
Çevre Vergileri”, Maliye Dergisi, Sayı:156, s.1-36, 2009.
Poterba, James, M. , “Global Warming Policy: A Public Finance Perspectives”,
Journal of Economic Perspectives, 7, 4, p.47-63, 1993
Tanrıvermiş, Harun, “Çevre Kirliliğinin Vergilendirilmesi: İlkeler, Uygulamaları
ve Türkiye Açısından Genel Değerlendirme”, Ekonomik Yaklaşım, 8, 27,
s.303-328, 1997.
Vural, Y. İstiklal, “Ekolojik Değişimin Kamu Maliyesine Yansıması: İklim
Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma Ve Karbon Vergileri”, Kamu Maliyesinde
358 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 3 (2014) Bahar
Çağdaş Yaklaşımlar, s.153-168, Hazırlayanlar: C. C. Aktan, D. Dileyici, İ. Y.
Vural, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006.
Yerlikaya, Kürşat, G. , “Karbon Vergisi”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk
Fakültesi Dergisi, 7, 1-2, s.685-700, 2003.
Yıldız, Habib, Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri ve Türkiye Açısından
Bir Değerlendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com