Buradasınız

Vakfiyelere Göre XV. Yüzyılda Bursa’da İmar Faaliyetleri

The Activities of Public İmprovements in Bursa in The XV. th. Century in Accodance With The Waqfs.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Bursa, which became the capital of the Ottoman Empire, did not lose its importance as a political, cultural and commercial centres for a long time. Before its conquest by the Ottomans the city of Bursawas castle-city. The influence of waqfs on the development of Bursa in the Ottoman period was great. In this article, the influence of waqfs that were established in. Bursa on the public imporement of the city is examined.
Abstract (Original Language): 
Bir dönem OsmanlıDevleti’ne başkentlik yapmışolan Bursa, siyasi, kültürel ve ticarî bir merkez olarak uzun bir süre önemini kaybetmemiştir. Fetihten önce kale-şehir durumunda olan Bursa şehrinin gelişmesinde XIV-XV. yüzyıllarda kurulmuşolan vakıfların etkisi büyüktür. Bu çalışmada XV. yüzyılda Bursa’da kurulan vakıfların şehrin imarına olan etkisi incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

Arşiv Belgeleri
a-Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’ndeki (VGMA) Vakfiyeler (Defter no/ Sayfa
no/ Sıra no şeklinde gösterilmiştir.)
591/191/188, 591/185/185, 579/339/151, 591/181/182, 591/183/183, 595/96/93,
608/79/95, 608/384/333, 593/7/6, 581/466/439, 588/128/134, 2163/12, 2163/80,
739/54/29, 582/532/408, 581/299/301, 581/382/381, 592/112/99.
b-Başbakanlık OsmanlıArşivi’ndeki (BOA) Vakfiyeler (Defter no/ Sayfa no
şeklinde gösterilmiştir.)
162/1, 162/6, 162/9.
c-Bursa Şer’iyye Sicilleri’ndeki Vakfiyeler (BŞS) (Eski no/ Yeni no/ sayfa no
şeklinde gösterilmiştir.)
1/53/19b, 1/53/4a, 29/222/91b, 156/208/23a, 158/374/97a.
AKOZAN, F. “Türk Külliyeleri” VD. C.VIII, Ankara 1969.
AYVERDİ, E.H. "İstanbul Mimari Çağının Menşei, OsmanlıMimarisinin İlk Devri
I". İstanbul 1966.
“Yıldırım Bayezid’in Bursa Vakfiyesi ve Bir İstibdalnamesi”, VD, C. VIII,
Ankara 1969.
"OsmanlıMimarisinde II.Bayezid ve Yavuz Sultan Selim Devri V."
İstanbul 1983.
OsmanlıMimarisinde Fatih Devri III-IV. İstanbul 1974.
OsmanlıMimarisinde Çelebi ve Sultan II. Murad Devri II. İstanbul
1972.
BARKAN, Ö.L. “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak
Vakıflar ve Temlikler I, İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve
Zaviyeler”, VD. C. II, Ankara 1942.
“Şehirlerin Teşekkül ve İnkışafıTarihi Bakımından Osmanlı
İmparatorluğu’nda İmaret Sitelerinin Kuruluşve İşleyişTarzına Ait
Araştırmalar,” İktisat Fakültesi Mecmuası, C. XXIII, S. 1-2, 1962-1963.
BİLGE, M. İlk OsmanlıMedreseleri. İstanbul 1974.
CEZAR, M. “OsmanlıKlasik Dönem İmar Sistemi”, IX. Türk Tarih Kongresi (21-25
Eylül 1981), III, Ankara 1989.
ERGİN, O. Türk Şehirlerinde İmaret Sistemi. İstanbul 1939.
ERZİ, A. “Bursa’daki İshakî Dervişlerine Mahsus Zaviyenin Vakfiyesi” VD. C. II,
Ankara 1942.
EYİCE, S. “Bursa’da Osman ve Orhan Gazi Türbeleri”, VD. C. V, Ankara 1962.
“İlk OsmanlıDevrinin Dinî-İçtimaî Bir Müessesesi:Zaviyeler ve Zaviyeli
Camiler”, İktisat Fakültesi Mecmuası, C. XII, İstanbul 1962/63.
HIZLI, M. OsmanlıKlâsik Döneminde Bursa Medreseleri. İstanbul 1998.
HUART, C. “İmaret”, İA, C. V/2, İstanbul 1960.
KARA, M. Din, Hayat, Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler. İstanbul 1990.
Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler II. Bursa 1993.
KAZICI, Z. “OsmanlıDevleti’nde İmaret” Osmanlı, C. 5, Ed: Güler EREN. Ankara
1999.
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı1 (2001) 177-188 188
KELEŞ, H.Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları(1400-1920). Gazi Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamışDoktora Tezi, Ankara 1996.
KEPECİOĞLU, K.Bursa Kütüğü, C. I-IV (Bursa Eski Basma ve Yazma Eserler
Kütüphanesi, Genel no: 4519-22).
KUBAN, D. “Anadolu-Türk Şehri, Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fizikî Özellikleri
Üzerinde BazıGelişmeler,” VD, C. VII, İstanbul 1968.
KUNTER, H.B.”Emir Sultan Vakıflarıve Fatih’in Emir Sultan Vakfiyesi”, VD. C. IV,
Ankara 1958.
OCAK, A. Y. “Zaviyeler” VD. C. XII, Ankara 1978.
PAY, S. Bursa İvaz Paşa Külliyesi. Bursa 1996.
REYHANLI, T. “OsmanlıMimarisinde İmaret: Külliye Üzerine Notlar”, Türk
Kültürü Araştırmaları, C. XV, S. 1-2, Ankara 1976.
TUNCER, Y. Mahkeme Sicillerine Göre XV. Yüzyıl Bursa Vakıfları.Uludağ
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve SanatlarıAnabilim
DaIı, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Bursa 1992.
ULUSOY, A.T. “İlk AltıPadişahımızın Bursa’da Kain Türbeleri”, Tarihi Osmani
Encümeni Mecmuası, C. III, S.977-981.
UZUNÇARŞILI, İ.H. “Çandarlızade Ali Paşa Vakfiyesi”, Belleten, C.V, S. 20, Ankara
1941.
OsmanlıTarihi, C. I. Ankara 1988.
“Çelebi Sultan Mehmed’in KızıSelçuk Hatun Kiminle Evlendi?”, Belleten,
S. 82, Ankara 1957.
ÜLKEN, H.Z. “Vakıf Sistemi ve Türk Şehirciliği,” VD. C. IX, Ankara 1970.
YEDİYILDIZ, B. “Vakıf”, İA. C. XIII, İstanbul 1982.
“OsmanlıDöneminde Türk VakıflarıYa Da Türk Hayrât Sistemi”,
Osmanlı, 5, Editör: Güler Eren, Ankara 1999.
“Sosyal Teşkilatlar Bütünlüğü Olarak OsmanlıVakıf Külliyeleri,” Türk
Kültürü, C. XIX, S. 219.
YÜKSEL, M. “Kara TimurtaşOğlu Umur Beyin Bursa’da Vakfettiği Kitaplar ve Vakıf
Kayıtları” Türk DünyasıAraştırmaları, S. 31, Ağustos 1984

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com