Buradasınız

Klasik Türk Müziği’nde Ana Dizi Tartışmasıve Çargah Makamı

The Debate of Basic Scale inClassical Turkish Music and Çargah

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Çargah scale has been accepted as the basic scale of classical Turkish music by H. Sadettin Arel, Dr. Suphi Ezgi ve Salih Murat Uzdilek. There is a great deal of debate about regarding Çargah as the basic scale. There is no composition in such a makam described as Çargah by Arel-Ezgi-Uzdilek. A small repertoire of pieces does exist in a makam called Çargah, but these are structurally different from the Arel-Ezgi-Uzdilek’ Çargah
Abstract (Original Language): 
Çargah dizisi H. Sadettin Arel, Dr. Suphi Ezgi ve Salih Murat Uzdilek tarafından klasik Türk Müziği’nde ana dizi olarak kabul edilmiştir. Çargah’ın ana dizi olarak sayılması bir çok bakımdan tartışmaya açıktır. Arel-Ezgi-Uzdilek tarafından tanımlanan Çargah makamına uygun hiçbir eser yoktur. Mevcut repertuarda az sayıda Çargah esere rastlansa da bunlara Arel-Ezgi-Uzdilek’in Çargah’ından farklıyapıdadır.

REFERENCES

References: 

Abdülbaki, Nasır Dede, Tedkik u Tahkik, SüleymaniyeKütüphanesi, Nafız Paşa Bölümü,
Nr. 1242.
Akdoğan, B. (1996). Fethullah Şirvâni ve Mecelletü’n fi’l-Müsika, (Ek olarak
Mecelletü’n fi’l-Müsika’nın fotokopisi mevcuttur)YayımlanmamışDoktora
Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Anonim, Milli Kütüphane, FB 563.
Arel, H.S. (1991). Türk Müsikisi NazariyatıDersleri, (Hazırlayan, Onur Akdoğu),
Ankara: Kültür BakanlığıYayınları.
Arel, H.S. (1948). Türk Musikisi NazariyatıDersleri. Musiki Mecmuası, 10.
Arel, H.S. (l948a) TürkMusikisi NazariyatıDersleri, Musiki Mecmuası, 5.
Bardakçı, M. (1986). MaragalıAbdülkadir, İstanbul: Pan Yayıncılık.
Bardakçı, M. (2000). DervişEs-Seyyid Mehmed Emin’in Tanbur Perdeleri Risalesi.
Musikişinas. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü Yayını
Bozkurt Y. (2000). Milli Kütüphanedeki FB563 Nolu Müzik Yazmasının Üzerine Bir
Araştırma. (Ek olarak FB563’de kayıtlıanonim yazma ile Kadızade Tirevi’ye
ait Risale-i Müsild’nin fotokopisi mevcuttur)YayımlanmamışYüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Can, M. C. (2001). Müzikte Tam Beşli Zincirleri ve Pythagoras Dizileri, GÜ, Gazi
Eğilim Fakültesi Dergisi, 21(2), 143-159.
Can, M C. (2001). Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek Ses Sistemi ve
Uygulamada Kullanılmayan BazıPerdeler”, G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi,
Çakır, A. (1999). Alişah bin HacıBüke (?-1500)’nin Mukaddimetü’l-Usül AdlıEseri,
(Ek olarak Mukaddimetü’l-Usül’ün fotokopisi mevcuttur) Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. (Ek olarak Mukaddimetü’l-Usı
fotokopisi mevcuttur)
Erguner, S. (1991). Kutb-i Nayi Osman Dede ve Rabt-ıTabirat-ı. Müsiki,
YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Esseyyid, M.E. (??) Der Beyan-ıKavaid-i Nağme-i Perde-i TanburMilli Ktp., No.
131/3, Ankara
Ezgi, S. (1933). Nazari Amali Türk Musikisi, Milli Mecmua Matbaası, c. 1
Haşim Bey, (1864). Müsiki Mecmuası. İstanbul: Kayolzade Mehmed Matbaası
Hızır bin Abdullah (??). Kitabü’l-Edvar, TopkapıSarayıKütüphanesi, Revan Yazmaları,
Nr. 1728
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı2 (2003) 181-193 193
İlerici, K. (1981). Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi, İstanbul
Judetz, E.P. ve Sirli, A.A. (2000), Sources of l8th Centuıy Music, İstanbul: Pan
Yayıncılık.
Kantemiroğlu, (2001), Kitab-ıilmü’l-Musiki Ala Vechi’l-Hurüfat, (Hazırlayan, Yalçın
Tura) c. 1, İstanbul.
Karadeniz, E., Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları. Ankara: Türkiye işBankası
Kültür Yayınları
Kırşehri Yusuf bin Nizameddin, (1424). Risale-i Musiki, Bibliotheque Nationale. Paris:
Suppl, Turc.
Ladikli, Mehmed Çelebi (??). Zeynü’l-Elhin, İstanbul Universitesi Kütüphanesi, Türkçe
Yazmalar Nr. 4380
Mehmed Halid Efendi, (1783). Mehmed Halid Efendinin ed-Dürerü’l müntebahatü’l
menşuresinden, Musiki, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Nr. 3381
Özkan, İ. H. (1994). Türk Musikisi Nazariyatıve Usulleri, Kudüm Velveleleri, (4. Baskı).
İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Öztuna, Y. (1969). Türk Musikisi Ansiklopedisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Sağer, T. (1998). Okul Müziği Çerçevesinde Geleneksel Türk Sanat Müziği Makam
Sistemi Üzerine Bir inceleme, YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Seydi (??). Malta, TopkapıSarayıKütüphanesi., III. Ahmet Bölümü, Nr. 3459
Sidal, F. (1985). Türk Musikisi Nazariyatı. Ankara: TRT Yayınları.
Tanburi, Cemil Bey, (1993). Rehber-i Musiki. (Çeviri yazım ve Yorum, M. Hakan
Cevher), İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi
TRT, (1995). TRT Kurumu Türk Sanat Müziği Sözlü Eserler Repertuarı, Ankara.
Uslu, R. (2001). Mehmed Halid Efendi ve Musiki. İstanbul: Pan Yayıncılık.
Uz, K. (1964), Musiki Istılahatı, (Hazırlayan, Gültekin Oransay). Ankara: KüğYayını.
Wright, O. (1978), The Moral System of Arab and Persian Music A.D. 1250-1300.
Londra: Oxford University Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com