Buradasınız

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin Ülke Ekonomisine Katkısı ve Bölge Yerleşim Alanlarına Etkisi

The Contribution of the Southeastern Anatolian Project to the Domestic Economy and Its Effect on The Settlements Areas

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Southeastern Anatolian Project, GAP, is one of the biggest of its kind in the world for dimensions, scales and aims. It has a surface of 75.358 km2. GAP aims at benefiting from natural resources such as soil and water at an optimum rate. It has 7 subprojects on the Euphrates basin, and 6 on the Tigris basin, and it is composed of 22 dams, 19 of which have two functions (power generation and irrigation), 19 hydro-electric power plants and irrigation system connected to them. GAP Master Plan focuses on solving the problems such as industrialization, enhancing the education level, investments inlarge scales and accommodation.
Abstract (Original Language): 
Kalkınma programlarıarasında ölçek, boyut ve hedefleri itibarıyla dünyadaki en büyük atılımlardan biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi yaklaşık 75.358 km 2 ’lik bir alana sahiptir. GAP, 7’si Fırat havzasında, 6’sıDicle havzasında olmak üzere gerçekleştirilecek 13 alt proje paketi çerçevesinde, 19'u çift amaçlı(sulama-enerji) olmak üzere 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve bunlara bağlısulama tesislerinin yapımınıöngörmekte, su ve toprak gibi doğal kaynakların optimum değerlendirilmesine öncelik tanımaktadır. GAP Master Plânında temel ilgi odakları, “sanayileşme”, “eğitim seviyesini yükseltmek”, “büyük ölçekli yatırımlar” ve“yerleşim sorunlarınıçözmek” tir.

REFERENCES

References: 

Baraj Göl Aynas.Kal.Yöre. İstih. ve Yeni. Yer. Sor. Arş., Der., Ankara, Haziran 1994.
DPT, Güneydoğu Anadolu Projesi Master PlânıÇalışması, Cilt:1,2,3,4, Ankara,1990.
DPT, BeşYıllık Kalkınma Plânları.
DİE, GAP İl İstatistikleri 1993.
GAP Tarımsal Kalkınma Sempozyumu, AÜ, Ziraat Fakültesi, 1986.
GAP Urfa-Harran Sempozyumu, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, 1988.
GAP Master Plân Çalışması, DPT, 1989.
GAP’ta Tarıma DayalıEndüstriler ve Finansman. Sempozyumu, T.C. Ziraat Bankası,
1989.
GAP Yöresi Kültürel Gelişim Projesi, T.C. Fırat Üniversitesi,1992.
GAP Bölgesinde Toplumsal Değişme Eğilimleri Araştırması, GAP.
GAP 1992 Durum Raporu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 1993.
GAP 1992 Durum Raporu.
Goubet, Andre, “Les Barrages: Histoire-Roles et Risques”, PCM, s.15, Şubat 1985.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi için benzer bir değerlendirme “Güneydoğu
Anadolu Bölgesi
La Mediterranee İnquiete, Datar/Editons de 1’Aube, Paris, 1993.
Özer, Ahmet, Güneydoğu Anadolu ve GAP Gerçeği, Damar Yayınları, Ankara, 1990.
Şeker, M, Güneydoğu Anadolu Projesi, Sosyal ve Ekonomik Sorunlar, Tarımsal
Kalkınma Sempozyumu Değerlendirme Raporu . Ankara, s.6.1986.
T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Tarımsal Üretim Değeri, 1990, Ankara.
T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı1998
YılıFaaliyet Raporu, Ankara,1999.
Türkiye Tarımsal Üretim Değeri (1990). T.C. Ziraat Bankası, Ankara s.6.
Yiğitbaşıoğlu, H. Türkiye’deki Barajlar, Türkiye CoğrafyasıAraştırma ve Uygulama
Merkezi Dergisi, s.171-181, Ankara,1996, S:5

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com