Buradasınız

Amasya Eğitim Fakültesinde Farklı Bölümlerde Okuyan Öğretmen Adaylarının Tarih Dersine İlişkin Tutumları

The Attitudes of Students Attending To The Different Departments of Amasya Education Faculty Towards History Course

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to determine attitude level and level differences of student teachers towards history. The sample of the research consists of the final year students attending the different departments of Amasya Education Faculty. To determine the attitudes of the students 5 likert type History attitude scale has been used. The scale has been used on 285 final year students attending to the seven different departments of Amasya Education Faculty. The data is evaluated by means of variance analyses and scefee test. As a result, it can be seen that there is no meaningful differences about the attidudes of students attending to these departments toward history course..
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, öğretmen adayıüniversite öğrencilerinin tarih dersine ilişkin tutum düzeylerini ve düzeyler arasındaki farkıbelirlemektir. Araştırmanın örneklemini Amasya Eğitim Fakültesi’nde çeşitli bölümlerde okuyan son sınıf öğretmen adaylari oluşturmaktadır. Öğrencilerin tarih dersine ilişkin tutumlarını belirlemek için 5’li Likert tipi derecelendirmenin esas alındığı, Tarih dersi tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, yukarıda belirtilen Amasya Eğitim Fakültesinde son sınıfa gelmiş yedi farklıbölümde okuyan toplam 285 öğretmen adayına uygulanmıştır. Veriler, variyans analizive schefee testikullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, tarih dersine ilişkin tutum düzeyinde, bölümler arasında anlamlıbir fark olmadığı görülmüştür.
1-19

REFERENCES

References: 

Güler, İ.(2005), Tarihin Toplumdaki İşlevi ve Öğretimi, İstanbul, 2005.
Köksal, H.(1997), İlkokul Öğretmenlerinin Tarih Konularının İşlenişinde Duyuşsal
GirişÖzelliklerine İlişkin Tutumları,(YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi),
Ankara.
Nichol, J.(1991), Tarih Öğretimi, ( Yayına hazırlayan; Mustafa Safran ), Londra .
Özbaran, S. (1992), Tarih ve Öğretimi, Cem Yayınevi, İzmir.
Safran, M.(1993), “Değişik Öğrenim Basamaklarında Tarih Dersine İlişkin Tutumlar
Üzerine Bir Araştırma”, Eğitim i Dergisi, 4, Ankara, 35-40.
Safran, M.- Köksal, H.(1998),“Tarih Öğretiminde YazılıKanıtların Kullanılması”, Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 18/1, Ankara, 71-86.
Safran, M. (1994),“Tarih Öğretimi ve ÇağdaşMüfredat Teorileri” XII. Türk Tarih
Kongresi 1993, Belleten, 220, Ankara.
Safran, M.- Ata, B. (1998), “Okul DışıTarih Öğretimi”, Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 18/1, Ankara, 87-94.
Subaşı, Güzin(2000), “ Etkili Öğrenme: Öğretme Stratejileri”, Milli Eğitim Dergisi,
146, Ankara, 32-36.
Vella,Y.(2001),“YaratıcıTarih Öğretimi” Milli Eğitim Dergisi,(Çev.Bahri Ata),150/3,
Ankara,3-5.
Tekeli, İ.(2002), Yaratıcıve Çağdaşbir Tarih Eğitimi için İlköğretimde ve Liselerde
Tarih Eğitiminin Yeniden Yapılandırılmasıiçin Kavramsal bir Çerçeve, İstanbul.
Tosh, J.(1984), Tarihin Peşinde,( Çev. Özden Arıkan) , İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com