Buradasınız

Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi

Investigation to Test Anxiety according to Some Personality Characteristics of University Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Test anxiety effects the students’ scores negatively. Test anxiety may differ as personal characteristics of students. This study aims to investigate test anxiety level of studens with personal characteristics. TestAnxiety Questionnaire and Hacettepe Personality Questionnaire are used as a measurement tool. Some results of the study as follows; female students’ test anxiety is higher than male students.Test anxiety score of students who has personality general harmony, social harmony and personality harmony scores are low, is higher than students who has personality general harmony, social harmony and personality harmony scores are high. There is negative significant relationship between personality general harmony with test anxiety of students.
Abstract (Original Language): 
Sınav kaygısı, öğrencilerin sınavlardaki başarılarınıolumsuz yönde etkilemektedir. Öğrencilerin kişilik özelliklerine göre, sınav kaygısıfarklılık gösterebilmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin kişilik özelliklerine göre sınav kaygıdüzeyleri incelenmiştir. Ölçme araçlarıolarak, Sınav KaygısıEnvanteri (SKE) ve Hacettepe Kişilik Envanteri (HKE) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ve sonuçlardan bazıları şöyle sıralanabilir: Bayan öğrencilerin sınav kaygı düzeyi bay öğrencilere göre daha yüksektir. Kişilik genel uyum, sosyal uyum, kişisel uyum puanı düşük öğrencilerin, bu puanlarıyüksek olan öğrencilere göre sınav kaygıpuanıdaha yüksektir. Öğrencilerin kişiliklerinin genel uyumu ile sınav kaygısıarasında ters yönlü anlamlıbir ilişki vardır.

REFERENCES

References: 

Albayrak, İpek (2006). Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Kaygısını
Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
Bacanlı, F., Sürücü M. (2006). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygılarıve
Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi / Educational Administration, 45,
7-35
Baltaş, A. (2000). Öğrenmede ve Sınavlarda Üstün Başarı, Remzi Kitabevi, İstanbul
Başarır, D. (1990). Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Durumluk
Kaygısı, Akademik Başarıve Sınav BaşarısıArasındaki İlişkiler.
YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Büyükkaragöz, S. (1990). Okula Uyumsuzluk ve Başarısızlıkta Ailenin Rolü”, Eğitim
Ve Bilim, 78, 29-33.
Cassady J. C. (2004). The İnfluence Of Cognitive Test Anxiety Across The Learning-Testing Cycle, Learning and İnstruction, 14, 569-592
Cassady J. C., Johnson R. E. (2002). Cognitive Test Anxiety and Academic
Performance, Contemporary Educational Psychology, 27, 270-295
Chamorro-Premuzic, T. ve Ahmetoglou, G.(2007). Little More than Personality:
Dispositional Determinants of Test Anxiety, Learning and Individual
Difference
Chapell M. S., Blanding Z. B., Silverstein M. E., Takahashi M., Newman B., Gubi A.,
McCann N. (2005). Test Anxiety and Academic Performance in
Undergraduate Students, Journal of Educational Psychology, 97(2), 268-274.
Christenson, S. L., Ounds, T. ve Gorney T. (1992). Family Factors and Student
Achievement an Avenue to Increase Student’s Success, School
Psychology, Vol. 27, vol. 7, 178-206
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı1 (2008) 171-186 185
Culler, R. E., Holahan, C. J. (1980). Test Anxiety and Academic Performance: The
Affected Study of Related Behaviors, Journal of Educational Psychology,
Vol. 72, 16-20
Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi
Çankaya, Ö., (1997). Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Benlik Saygısıve
Akademik Başarı İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi·
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Donald W., Katz R. C., (1999). ReducingTest Anxiety and Improving Self-Esteem in
High School and College Students with Learning Disabilities” Journal of
Behavior Therapy And Experimental Psychiatry, 30(3),191-198.
Ekşi, P., (1998). Sınav kaygısının Üniversite AdayıErgenlerde İncelenmesi (İstanbul İli,
Bakırköy İlçesi Örneği),Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
El- Zahhar N., Hocevar D. (1991). Cultural and Sexual Difference in Test Anxiety,
Trait Anxiety and Arousability: Egypt, Brazil and United States. Journal
of Cross-Cultural Psychology, 22, 238-249
Erkan, S. (1991). Sınav Kaygısının Öğrenci Seçme SınavıBaşarısı İle İlişkisi. Doktora
Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gülen, H. (1993). BazıPsikososyal Faktörler Açısından Çocukların Anadolu Lisesi
SınavıÖncesi KaygıDüzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, ·Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
Kapıkıran, Ş. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısının BazıPsiko-Sosyal
Değişkenlerle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Pamukkale Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 34-43
Lufi D., Darliuk L. (2005). The Interactive Effect of Test Anxiety and Learning
Disabilities among Adolescents. Educational Research, 43, 236-249
Lufi L., Okasha, S., Cohen A. (2004). Test Anxiety and its Effect on the Personality of
Sudents with Learning Disabilities. Learning Disability Quarterly, 27,
176-184
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı1 (2008) 171-186 186
Öner, N. (1972). Kaygıve Başarı, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2, 151-163.
Öner, N. (1990). Sınav KaygısıEnvanteri El Kitabı, İstanbul, Yöret VakfıYayını
Özdamar K., (2004) Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi,
Eskişehir
Özgüven, E. (1992). Hacettepe Kişilik Envanteri (HKE), Psikolojik Danışma Rehberlik
Ve Eğitim Merkezi (PDREM), ANKARA
Peleg-Popko O. (2004). Differantion and Test Anxiety in Adolescents. Journal of
Adolescent, 27, 645-662
R.A.M. (1998). Okullarda Rehberlik Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Araştırma ve
Yayın Bölümü Raporu. Uşak.
Saygılı, H. (2000). Problem Çözme Becerisi İle Sosyal ve Kişisel Uyum Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Erzurum
Woolkfolk, A. E. (1993). Educational Psychology, Boston: Allyn and Bacon.
Yapıcı, M. (2004). Okul Ve İnsan, Ankara: Ocak Yayınları.
Yapıcı, Ş. ve YapıcıM. (2005). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara, Anı
Yayıncılık.
Yavuzer, H. (1992). Çocuk Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitapevi.
Yıldırım, İ., Ergene T. (2003). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının
YordayıcısıOlarak Sınav Kaygısı, Boyun Eğici Davranışlar ve Sosyal
Destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 224-234
Yıldız, H. Y. (2007). Sınav KaygısıAna-Baba Tutumlarıve Mükemmeliyetçilik
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com