Buradasınız

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliği Konusuna Yönelik Düşünce ve Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Investigation of Pre-Service Science Teachers’ Opinions and Knowledge Degrees on Laboratory Safety

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In chemistry education, theoretical courses and laboratory applications are executed parallel. Laboratory environment has some dangers and while students are working on their experiments must be in safe conditions. This study was carried on pre-service teachers whose taking the General Chemistry Laboratory in Elementary Science Education programs and pre-service science teachers’ opinions and knowledge degrees have been researched on laboratory safety. In the study, an information leaf that contains the way s of preventing danger while pre-service teachers are working in the general chemistry laboratory was prepared. A questionnaire was developed on laboratory safety and was applied to 129 pre-service elementary science teachers After the questionnaire results were investigated, it was determined that pre-service teachers understood importance of laboratory safety in the general chemistry laboratory practices. The questionnaire results were analyzed using SPSS 13.0.
Abstract (Original Language): 
Kimya eğitim-öğretiminde teorik dersler ile laboratuvar uygulamaları paralel yürütülür. Laboratuvar ortamları bazı tehlikeler taşır ve öğrencilerin, laboratuvarda çalışırken güvenlik içinde olmaları gerekliliği bilinen bir gerçektir. Bu çalışma, İlköğretim Fen Bilgisi programında Genel Kimya laboratuvar uygulamalarına katılmış öğretmen adayları üzerinde yürütülmüş ve öğretmen adaylarının laboratuvar güvenliği konusundaki düşünce ve bilgi düzeyleri araştırılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarına genel kimya laboratuvarında çalışırken gerekli önlemleri açıklayan bir bilgilendirme föyü hazırlanmıştır. Laboratuvar güvenliği konusunda bir anket geliştirilerek 129 öğretmen adayına uygulanmıştır. Anket sonuçlarının incelenmesi sonucunda, öğretmen adaylarının Genel Kimya Laboratuvarı uygulamalarında güvenlik bilgilerinin önemini kavradıkları anlaşılmıştır. Anket sonuçlarının analizinde SPSS 13.0 kullanılmıştır.

REFERENCES

References: 

Ayas, A., Karamustafaoğlu, S., Sevim, S. ve Karamustafaoğlu, O. (2002). Genel Kimya
Laboratuvar Uygulamalarının Öğrenci ve Öğretim Elemanı Gözüyle
Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, 23, 50-56.
Canel, M. (1995). Laboratuvar Güvenliği. A.Ü.F.F. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları
No:26. Ankara.
Collette, E.L. & Chiapetta, A. (1989). Teaching science in Middle and Secondary
Scools. Berril Publishing Company. Toronto.
Çepni, S., Akdeniz, A.R. ve Ayas, A. (1995). Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuvarın
Yeri ve Önemi (III): Ülkemizde Laboratuvarın Kullanımı ve Bazı Öneriler.
Çağdaş Eğitim, 206, 24-28.
Ewing, G.W. (1990). Safety In the Chemical Laboratory, Safety in the Analytical
Laboratory. Journal of Chemical Education, 67(6), 158-160.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3 (2010) 801-818 815
Gülten, Ş. (2006). Genel Kimya Laboratuvar Kitabı. Beta Basım Yay. Dağ. A. Ş.
İstanbul.
Güneş, Ş. (2007). Laboratuvar Çalışmalarında İş Sağlığı, İş ve Çevre Güvenliği.
www.gyte.edu.tr/Dosya/216/Laboratuvar%20Çalismalari.pdf
Güzel, H. (2003). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Laboratuvar Kullanımı ve Teknolojik
Yenilikleri İzleme Eğilimleri. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 15,
325-337.
Hamurcu, H. (1998). Fen Derslerinde Güvenlik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 14, 29-32.
Hofstein, A. ve Lunetta, V.N. (2004). The Laboratory in Science Education:
Foundations for the Twenty-First Century. Science Education, 88, 28-54.
Johnie, J.U. (1981). A Survey of Chemistry Laboratory Safety Practices In Selected
High Schools Of Alabama And A Proposed Chemistry Laboratory Safety
Module. PhD Thesis Source: DAI-A. 41/08. P.3516.
Karaca, A., Uluçınar, Ş. ve Cansaran, A. (2006). Fen Bilgisi Eğitiminde Laboratuvarda
Karşılaşılan Güçlüklerin Saptanması. Milli Eğitim Dergisi, 170.
Karapantsios, T.D., Boutskou, E.I., Touliopoulou, E., Mavros, P. (2008). Evaluation of
Chemical Laboratory Safety Based on Student Comprehension of Chemicals
Labelling, Education for Chemical Engineers, 3, 66-73.
Lemons, J.L. (1993). Status of Safety In The Missouri High School Chemistry
Laboratory. PhD Thesis Source: DAI-A. 54/09. P.3390.
Lucas, A.M. (1971). Creativity, Discovery And Inquiry In Science Education. The
Australian Journal Of Education, 15, 185-196.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
Ölçme ve Değerlendirme Şubesi. (1995). Milli Eğitimi Geliştirme Projesi
Kapsamında Öğrenci Başarısının Tespit Program Çalışmaları ve Fen Bilgisi
Durum Tespit Raporu. Ankara.
Morgil, İ. ve Yılmaz, A. (2000). Sicheres Arbeiten bei Lehramtsstudenten der Chemie
in der einer türkischen Univertsitaet. Chemkon, 4, 198-203.
Petrucci, R.H., Harwood, W.S. & Herring, F.G. (2002). Genel Kimya I (Çeviri
Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy). Palme Yay. Ankara.
Singh, K. (1981). Potential Health Hazards Associated With Use Of Chemicals In High
School Chemistry Laboratories. EDD University of Cincinnati. Source: DAI-A
43/01. p.131.
Stepenuck, S. (2002). Material Safety Data Sheets. NEACT Journal, 21(1), 28-32.
Uluçınar, Ş., Doğan, A. ve Kaya, O.N. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimi ve
Laboratuvar Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16,
485-494.
UNESCO. (1980). Handbook For Science Teachers. London. 145-151.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3 (2010) 801-818 816
Wolf, S. ve Fraser, B.J. (2008). Learning Environment, Attitudes and Achievement
Among Middle-School Science Students Using Inquiry-Based Laboratory
Activities. Research in Science Education, 38, 321-341.
Yılmaz, A. (2004a). Laboratuvarda Güvenli Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
ISBN 975-491-170-3. Ankara.
Yılmaz, A. (2004b). Lise-3 Kimya Ders Kitabında Mevcut Deneylerde Kullanılan
Kimyasalların İnsan Sağlığı ve Laboratuvar Güvenliği Açısından Tehlikeli
Özelliklerine Yönelik Öğrencilerin Bilgi Düzeyleri ve Öneriler. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 251-259.
Yılmaz, A., ve Morgil, F.İ. (1999). Kimya Öğretmenliği Öğrencilerinin Laboratuvar
Uygulamalarında Kullandıkları Laboratuvaların Şimdiki Durumu ve Güvenli
Çalışmaya İlişkin Öğrenci Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 15, 104-109.
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) / Dünya Bankası, (1997a). Fen Öğretiminde Güvenlik.
Ankara.
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) / Dünya Bankası, (1997b). Kimya Öğretimi. Ankara.
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), (2009). Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı.
http://www.yok.gov.tr/
Zor, D.L., Orhun, Ö., Kıvanç, M., Ağaoğlu, E., Bayrak, C. ve Güven, K. (1999).
Laboratuvar Uygulamaları ve Fen Öğretiminde Güvenlik (Fen Bilgisi
Öğretmenliği). Anadolu Üniversitesi yayınları, cilt:3 ünite:15.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com