Buradasınız

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin İletişim ve Problem Çözme Becerileri

Communication and Problem Solving Skills of Students of Music Teaching Department

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, communication and problem solving skills of students of music teaching department and the relationship between this skill and sub-domains are examined. In the study, descriptive research model was used; study group was composed of 130 students who study at Marmara University Atatürk Education Faculty Academy of Fine Arts Department of Music Teaching. In the study, Communication Skills Inventory developed by Ersanlı and Balcı was used in order to determine the level of communication; Problem Solving Inventory which is adapted to Turkish by Şahin, Şahin and Heppner was used in order to determine problem solving skills. Results of study indicate that students have high level of communication skills but low level of problem solving skills. Moreover, there is a highly positive significant relationship between communication skill of students and its sub-domains.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin iletişim ve problem çözme becerisi düzeyleri ile bu becerileri ve alt boyutları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmada tanımlayıcı araştırma modeli kullanılmış, çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören toplam 130 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada iletişim becerisi düzeyini belirlemek üzere Ersanlı ve Balcı tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Envanteri, problem çözme becerisini saptamak amacıyla ise, Türkçe’ye uyarlaması ise Şahin, Şahin ve Heppner tarafından yapılan Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, müzik öğretmenliği öğrencilerinin iletişim becerilerinin iyi düzeyde, problem çözme becerilerinin ise düşük düzeyde olduğu göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin iletişim becerisi ile problem çözme becerisi ve alt boyutları arasında yüksek düzeyde olumlu yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur

REFERENCES

References: 

Acar, V. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri (Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
Açıkgöz, K. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Kanyılmaz.
Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının
beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi
Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 38-63.
Aykora, E., Tekin, A., Özdağ, S., Dereceli, Ç. ve Uzunkaya, D. (2010). Communication
skills and emphatic tendency: Physical education and fine arts students. Ovidius
University Annals, Series Physical Education and Sport / Science, Movement And
Health, 2, 639-643.
Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler (6. Baskı).
Ankara: Pegem A.
Bayram, N. (2004). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi (1. Baskı). Bursa: Ezgi.
Bilgin, N. (2003). Sosyal psikoloji sözlüğü. Ankara: Bağlam Yayıncılık.
Bingham, A. (1998). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi (Çev. A.
Ferhan Oğuzhan). İstanbul: Milli Eğitim.
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin İletişim… 50
Bolat, S. (1996). Eğitim örgütlerinde iletişim: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
uygulaması. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 75-80.
Bolat, S. (1990). Yüksek öğretimde öğretim elemanı-öğrenci iletişimi. (Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Can, H., Öner, Ö. İ., Çelebi, E. (2009). Üniversite öğrencilerinde eğitimin sorun çözme
becerisine etkisinin incelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 35-58.
Cüceloğlu, D. (1994). İnsan ve davranışı psikolojinin temel kavramları (5. Baskı).
İstanbul: Remzi.
Cüceloğlu, D. (2000). İyi düşün doğru karar ver. İstanbul: Sistem.
Çağlayan, H. S., Taşğın, Ö. ve Yıldız, Ö. (2008). Spor yapan lise öğrencilerinin
problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Niğde
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 62-77.
Çelik, E. (2008). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik eğilimlerinin bazı
değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk
Üniversitesi, Konya.
Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin
görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 567-576.
Çevik, D. B. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının iletişim becerileri. Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-13.
Çiftçi, S. ve Taşkaya, S. M. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öz yeterlik ve iletişim
becerileri arasındaki ilişki. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 921-928.
Çilenti, K. (1998). Eğitim teknolojisi ve öğretim. Ankara: Kadıoğlu.
Demirel, Y., Ökdem, F. Ş. ve Saracoğlu, F. (2010, Ekim). Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu öğrencilerine verilen temel iletişim becerileri dersinin öğrencilerin
iletişim becerilerini değerlendirme düzeylerine etkisi. MYO-OS Ulusal Meslek
Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Düzce.
(2011, Aralık 2).
Dökmen, Ü. (1994). Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. İstanbul:
Sistem.
Erden, M. ve Akman, Y. (2009). Eğitim psikolojisi (18. Baskı). Ankara: Arkadaş.
Ersanlı, K. ve Balcı, S. (1998). İletişim becerileri envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik
ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 10, 7-12.
Ferah, D. (2000). Kara Harp Okulu öğrencilerinin problem çözme becerilerini
algılamalarının ve problem çözme yaklaşım biçimlerinin cinsiyet, sınıf, akademik
başarı ve liderlik yapma açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans
tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Piji Küçük GEFAD / GUJGEF 32 (1): 33-54 (2012) 51
Gölönü, S. ve Karcı, Y. (2010). İletişim meslek lisesi öğrencilerinin iletişim beceri
düzeylerinin incelenmesi (Ankara il örneği). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi,
31, 123-140.
Güçlü, N. (1998). Sınıfta etkili öğrenci-öğretmen iletişiminin kurulması. Gazi
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 61-64.
Gülbahçe, Ö. (2010). K. K. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin iletişim becerilerinin
incelenmesi. Atatürk Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 12-22.
Gürşimşek, I., Vural, D. E. ve Demirsöz, E. S. (2008). Öğretmen adaylarının duygusal
zekâları ile iletişim becerileri arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16).
Heppner, P. P. ve Peterson, C. H. (1982). The development and implications of a
personal problem-solving inventory. Journal of Counseling Psychology, 29(1),
66-75.
İşmen, E. (2001). Duygusal zekâ ve problem çözme. Marmara Üniversitesi Atatürk
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13, 111-124.
Kantek, F., Öztürk, N. ve Gezer, N. (2010, Kasım). Bir sağlık yüksekokulunda
öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin incelenmesi.
International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Kongre Kitabı, 11-13 Kasım 2010, Antalya, 186-190.
Kurtuluş, K. (2010). Araştırma yöntemleri. İstanbul: Türkmen.
Kuru, E. ve Karabulut, E. O. (2009). Ritim eğitimi ve dans dersi alan ve almayan beden
eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli
değişkenler bakımından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 29(2), 441-458.
Kuzgun, Y. ( 1995) Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: ÖSYM.
Morgan C. T. (1999). Psikolojiye giriş (Çev. H. Arıcı ve Ark.) (13. Baskı). Ankara:
Meteksan.
Oskay, Ü. (2001) İletişimin ABC’si. İstanbul: Der.
Özen, Y. (2001). İlköğretimde iletişim (Sınıfta Yönetim). Ankara: Nobel.
Pehlivan, K. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma.
İlköğretim Online, 4 (2), 17-23, (2011, Kasım
28).
Rees, C. S. ve McPherson, A. (2002). Communication skills assessment: The
perceptions of medical students at the University of Nottingham. Medical
Education, 36, 868-878.
Saracaloğlu, A.S., Yenice, N. ve Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen adaylarının
iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki
ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 186-206.
Senemoğlu, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim (12. Baskı). Ankara: Gazi.
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin İletişim… 52
Serin, O., Serin, N. B. ve Saygılı, G. (2010). Developing problem solving inventory for
children at the level of primary education. İlköğretim Online, 9(2), 446-458.
(2011, Kasım 28).
Soyer, M. K. ve Bilgin, A. (2010, Kasım). Üniversite öğrencilerinin çeşitli değişkenlere
göre problem çözme beceri algıları. International Conference on New Trends in
Education and Their Implications Kongre Kitabı, 11-13 Kasım 2010, Antalya,
307-314.
Şahin, N. Şahin, N. H. ve Heppner, P. P.(1993) Psychometric properties of the problem
solving inventory in a group of Turkish University students. Cognitive Therapy
and Research, 17(4), 379-396.
Şen, H. S. ve Erişen, Y.(2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının
etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
22(1), 99-116.
Şimşek, A. (2000). Eğitimde iletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. No: 1251.
Türk Eğitim Derneği [TED]. (2009). Öğretmen yeterlikleri - Özet rapor (1. baskı).
Ankara: Adım Okan.
Yalçın, B., Tetik, S. ve Açıkgöz, A. (2010). Yüksekokul öğrencilerinin problem çözme
becerisi algıları ile kontrol odağı düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma.
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 19-27.
Yıldırım, A., Hacıhasanoğlu, R., Karakurt, P. ve Türkleş, S. (2011). Lise öğrencilerinin
problem çözme becerileri ve etkileyen faktörler. Uluslararası İnsan Bilimleri
Dergisi, 8(1), 905-921
Yılmaz, İ. ve Çimen, Z. (2008). Beden eğitimi öğretmen adaylarının iletişim beceri
düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(3), 3-14

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com