Buradasınız

Keman Eğitiminde Kullanılan “Fiorillo 36 Etüden” Metodunun Sağ El, Sol El Teknikleri ve Müzikal Dinamikler Açısından İncelenmesi

Examination of “Fiorillo 36 Etuden” Method Used in Violin Lessons in Terms of Right Hand, Left Hand Techniques and Musical Dynamics

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study includes techniques and behaviors underpinning violin lessons and musical expression. These techniques and conducts are limited by “Fiorillo 36 Etüden” book’s etude no: 3. This research includes suggestions regarding the case that how right hand fingers sholuld be used depending on bow techniques and left hand by means of the etude
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma keman çalmanın ve müzikal ifadenin temellerini oluşturan teknikleri ve davranışları içermektedir. Bu teknikler ve davranışlar, “Fiorillo 36 Etüden” kitabının üç numaralı etüdü ile sınırlandırılmıştır. Bu araştırma; söz konusu etüt aracılığı ile sağ el yay tekniklerine bağlı olarak sağ el parmaklarının, sol elin ve parmaklarının nasıl kullanılması gerektiği hakkında önerileri içermektedir.

REFERENCES

References: 

Alpagut, U. (1989). Keman eserlerinde metrik, ritmik, armonik ve dinamik
yapılanmalar ile bu yapılanmaların yayın kullanımına yansımalarının keman
eğitimi açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi
Üniversitesi, Ankara.
Büyükaksoy, F. (1997). Keman öğretiminde ilkeler ve yöntemler. Ankara: Armoni.
Çalışır, F. (1996). Müzik dili sözlüğü. Evrensel Müzikevi.
Çilden, Ş. (2001). Yaylı çalgılarda ses temizliği. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, 14(1), 55-60.
Çoban, S. (2007). Keman için 6 kolay Konçerto. Ankara: Müzik Eğitimi.
Fayez, S. (2001). Kuramdan uygulamaya başlangıç keman eğitimi. Ankara:
Yurtrenkleri.
Fiorillo, Fr. (1930). Fiorillo 36 Etüden. Leipzig: C.F. Peters.
Flesch, C. (1939). The art of violin playing. New York: Carl Fischer.
Galamian, I. (1962). Principles of violin playing and teaching. London: Faber and
Faber.
Kapçak, B. (2008). Kemanda vibrato ve öğretim teknikleri (Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Kapçak, Ş. (2008). Keman eğitiminde kullanılan “Fiorillo 36 Etüden Metod’ unun sağ
el, sol el teknikleri ve müzikal dinamikler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Say, A. (1992). Müzik ansiklopedisi. Ankara: Başkent.
Say, A. (2002). Müzik sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi.
Uçan, A. (2005). Anadolu güzel sanatlar liseleri için keman ders kitabı lise 1. Ankara:
Saray Matbaacılık.
Uçan, A. ve Günay, E. (1974). Mektupla yüksek öğretim keman 1633-1. Ankara:
Mektupla Öğretim Merkezi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com