Buradasınız

Kemanda Spiccato (Sipikato) Yay Tekniğinin Öğretilmesinde Türk Halk Ezgilerinin Kullanılması

Utilization of Turkish Folk Tunes in Teaching Spiccato Technique in Violin

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Musical instrument education is the most essential and important component of music education in instutions. The violin’s touching sound, wide area of utilization in music education and rich repertoire make violin education have an important function in instrument education. Therefore, in this study, the spicatto technique – being one of the important techniques in violin – is addressed and utilization of Turkish folk tunes in teaching spiccato technique in violin is investigated. Among a large spectrum of folk tunes, three which are considered convenient for teaching spiccato technique are selected as sample of this study.
Abstract (Original Language): 
Müzik eğitimi veren kurumlardaki eğitimin en temel ve en önemli boyutunu çalgı eğitimi ve öğretimi oluşturmaktadır. Keman eğitimi ise kemanın etkili sesi, geniş kullanım alanı, zengin repertuarı ve her türlü müzik eğitiminde kullanılabilmesi özelliğiyle, çalgı eğitimi içerisinde önemli bir işleve sahiptir. İşte bu öneminden dolayı bu çalışmada keman eğitiminin önemli bir boyutunu oluşturan yay tekniklerinden sipikato çalma tekniği ele alınmış ve bu tekniğin öğretilmesinde Türk halk ezgilerinin kullanılma yöntemleri araştırılmıştır. Bunun için çok sayıda halk ezgisi incelenmiş ve sipikato tekniğine uygun olduğu düşünülen iki ezgi örneklem grubu olarak seçilmiştir

REFERENCES

References: 

Akpınar, M. (1992). Türk halk müziğinin keman ile seslendirilmesi üzerine bir
araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Büyükaksoy, F. (1997). Keman öğretiminde ilkeler ve yöntemler. Ankara: Armoni.
Ertürk, S. (1993). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan
Fayez, S. (2001). Kuramdan uygulamaya başlangıç keman eğitimi. Teknik-İlke-Yöntemler. Ankara: Yurt Renkleri.
Flesch, C. (1929). Die kunst des violinspiels 1. band, verlag ries, Erler, s. 140 Berlin.
Günay, E. ve Uçan, A. (1980). Çevreden evrene keman eğitimi 1. Ankara: Yeni
dağarcık, s. 8.
Akpınar GEFAD / GUJGEF 32 (2): 479-488 (2012) 487
Sürmen, E. (1982). Türk halk oyunları. Türkiye İş Bankası Yayınları, Cilt1, Sayı 4, s.
145. Ankara.
Uçan, A. (1994). Müzik eğitimi. Ankara: Müzik ansiklopedisi Yayınları, s. 14.
Uçan, A. (2005). Anadolu güzel sanatlar liseleri için keman ders kitabı lise 3 devlet
kitapları, s. 108, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com