Buradasınız

Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara (60-72 Ay) Uzay Kavramlarının Öğretimi

Teaching to the Preschool Children (60-72 Months) Space Concepts

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is trying to find the answer to this question: “How can we teach 60-72 months old children space concepts more efficiently?”. This study is conducted by using pretest-posttest empirical pattern with control group in accordance with quantitative research methods. The research pool consists of 2010-2011 semester students studying at Gazi College of Education Application Pre-School, Yenimahalle, Ankara and students studying at Orhan Gazi Elementary School, Yenimahalle, Ankara. As data collection tools, “achievement test of space concepts” are used. Obtained Data is analyzed by using SPSS software. As a result of these analysis, %51,3 children firstly learned space concepts from family.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı “60-72 aylık çocuklara uzay ile ilgili kavramları daha iyi nasıl öğretebiliriz?” sorusuna cevap aramaktır. Araştırma, öntest – sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılarak, nicel araştırma yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2010 – 2011 eğitim öğretim yılında Ankara ili Yenimahalle İlçesi Gazi Eğitim Fakültesi Uygulama Anaokuluna devam eden öğrenciler ile Ankara ili Yenimahalle İlçesi Orhan Gazi İlköğretim Okulu Anasınıfına devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “uzay kavramları başarı testi” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çocukların % 51,3’ü uzaya ilişkin kavramları ilk olarak ailelerinden öğrendiklerini belirtmiştir.
715-731

REFERENCES

References: 

Akman, B., Üstün, E. ve Güler, T. (2003). 6 yaş çocuklarının bilimsel süreçlerini
kullanma yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 11-14.
Alisinanoğlu, F., Özbey, S. ve Kahveci, G. (2007). Okul öncesinde fen eğitimi.Ankara:
Nobel.
Arnas Aktaş, Y., (2007). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Kök.
Çetin, Yavuz, Tokgöz & Güven GEFAD / GUJGEF 32(3): 715-731 (2012) 729
Ayvacı, H. Ş. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerini
kullanma yeterliliklerini geliştirmeye yönelik pilot çalışma. Necatibey Eğitim
Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 4-19.
Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler. Ankara: Pegem A.
Büyüköztürk, Ş. (2002). Veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS
uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem A.
Can Yaşar, M. ve Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin
etkisi. Kurumsal Eğitimbilim, 3(2), 201-209.
Çepni, S. (2005). Araştırma tekniklerine giriş.Trabzon: Ofset Matbaacılık.
Güler, D. ve Bıkmaz, F. H. (2002). Ana sınıflarda fen etkinliklerinin
gerçekleştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama,
1(2), 249-267.
Güler, T. ve Akman, B. (2006). 6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki
görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 55-66.
Güven, Y. (2000). Erken çocukluk döneminde sezgisel düşünme ve
matematik.http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi, adresinden 03.12.2011
tarihinde erişim sağlanmıştır.
Karamustafaoğlu, S. ve Kandaz, U. (2006). Okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde
kullanılan öğretim yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler. Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 26(1), 65-81.
Milner, A. (2005). Geography Through Play. Sheffield: GeographicalAssociation
Publishing.
Senemoğlu, N. (1994). okul öncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır?
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.
Tahta, F. ve İvrendi, A. (2007). Okulöncesi eğitimde fen öğrenimi ve öğretimi. Ankara:
Kök.
Ünal, M. ve Akman, B. (2006). Üç yaş grubu çocuklarda kavram gelişimi. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,30, 251-257.
Ünlü, M. (2001). Okul öncesi eğitim programında öğrencilere kazandırılan coğrafya
eğitimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 2(3), 87-100.
Ünlü, M. ve Alkış, S. (2006). Okul öncesi öğretmenliği programlarında coğrafya
derslerinin gerekliliğinin irdelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 14, 17-28.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com