Buradasınız

BETONARME ZAYIF KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİMLERİNİN DAVRANIŞI

BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE WEAK COLUMN-BEAM CONNECTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study the behavior of RC weak column-beam connections which have no joint stirrups and lack of column stirrups, are investigated experimentally under earthquake loads. Edge beam to column joints were tested under reversed cyclic loads. It is the prestudy of which has seven joint strengthening techniques. ½ scaled one reference and seven weak joint specimens with no stirrups were prepared and tested. The building defects in real structure exactly tried to create when producing the weak specimens. These building defects include lacking stirrups in joint region, low compressive strength of concrete and in progress of time pouring out of concrete cover. The weak specimens’ behaviors compared with the reference specimen and load-deflection graphics taken. The main parameters are constant axial load and the distance of lacking stirrups at the joint region. As a result of the experimental study in reference specimen achieved to carrying capacity from the beam. Damages in joints are dangerous. In all weak specimens reached to carrying capacity from the joint before the beam. In some weak specimens columns’ shear damages and joints’ hard damages together determined the carrying capacity.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada düğüm bölgesi etriyesiz, kolon etriyeleri eksik olan betonarme kolon-kiriş birleşimlerinin deprem yüklerini benzeştiren yükler altındaki davranışı deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmada kenar kolon-kiriş birleşimleri ele alınmış tersinir tekrarlanır yükler altında test edilmiştir. Çalışma, bu çalışmanın devamı olan, yedi adet düğüm güçlendirme yöntemini içeren çalışmanın ön çalışması niteliğindedir. ½ ölçekli 1 tanesi referans, yedi tanesi düğüm bölgesi etriyesiz eleman olmak üzere toplam sekiz adet deney elemanı hazırlanmış ve test edilmiştir. Elemanlar hazırlanırken gerçek yapıdaki yapım kusurları aynen oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yapım kusurları; düğüm bölgesinde eksik bırakılan etriyeler, düşük beton dayanımı ve zamanla dökülen kabuk betonunu kapsamaktadır. Zayıf düğüm elemanlarının davranışları referans elemanıyla karşılaştırılmış, yük-sehim grafikleri elde edilmiştir. Kolondaki sabit eksenel yük ve kolon üzerinde düğüme yakın bölgede, kolonda eksik bırakılan etriye aralıkları ana parametre olarak ele alınmıştır. Yapılan deneysel çalışma sonucunda referans eleman eğilme taşıma gücüne kirişten ulaşılmıştır. Zayıf elemanların tamamında ise kiriş taşıma gücünden çok önce birleşim bölgesinde taşıma gücüne ulaşılmıştır. Birleşim bölgesinde hasar oluşumu tehlikelidir. Bazı zayıf elemanlarda taşıma gücünü hem kolonlardaki kesme hasarları, hem de düğümdeki ağır birleşim hasarları (düğüm bölgesindeki betonun tamamen ezilip dökülmesi gibi) birlikte belirlemiştir.

REFERENCES

References: 

1. Bayhan B., Moehle J.P., Yavari S., K.J. Elwood
K.J., Lin S. H., Wu C. L., Hwang S. J. “Concrete
Frames with Weak Beam-Column Joints”,
15WCEE, Lisboa, 2012.
2. Bayhan B., Moehle J.P., Yavari S., K.J. Elwood
K.J., Lin S. H., Wu C. L., Hwang S. J. “An
Experimental and Analytical Study in
Reinforced Concrete Frames with Weak
Beam-Column Joints”, 15WCEE, Lisboa, 2012.
3. Jiang L. X., Zheng S. J., Zhang W. P., Xiang L.
G., “Cyclic Loading Behavior of Weak
Reinforced Concrete Beam-Column
Connections”, Advances in Concrete and
Structures, 400 (402), 881-886, 2008.
4. Kim J., Lafave J. M., “Joint Shear Behavior
Prediction in RC Beam-Column Connections
Subjected to Seismic Lateral Loading”, 14 th
World Conferance on Earthquake Engineering,
Beijing, China, October 12-17, 2008.
5. Tsonos A. G., “Cyclic Load Behaviour of
Reinforced Concrete Beam-Column
subassemblages of Modern Structures”, ACI
Structural Journal, Cilt 104-4, 468-478, 2007.
6. Uma S. R., Prosad A. M., “Seismic Behaviour of
Beam Column Joints in Reinforced Concrete
Moment Resisting Frames”, Document No.:
IITK-GSDMA-EQ32-V1.0, Final Report: A -
Earthquake Codes, IITK-GSDMA Project on
Building Codes.
7. Somma G.,Pieretto A., “A New Approach to
Evaluate Failure Behavior of Reinforced
Concrete Beam-Column Connections Under
Seismic Loads”, 15WCEE, Lisboa, 2012.
8. Higazy, M., Elnashai, S., Agbabian, S.
‘‘Behaviour of beam-column connections under
axial column tension’’, Journal of Structural
Engineering,122 (5): 511, 1996.
9. Febres, C., Wight, J., ‘‘Experimental study of
reinforced concrete interior wide beam–column
connections subjected to lateral loading’’,
Structural Journal, 98 (4): 572-582, 2001.
10. Stehle, J., Goldsworthy H., Mendis P.,
‘‘Reinforced concrete interior wide –beam–
column connecitons subjected to lateral
earthquake loading’’, ACI Structural Journal,
98 (3): 270-279, 2001.
11. Ghobarah, A., Said, A. ‘‘Seismic rehabilitation of
beam-column joints using FRP laminates’’,
Journal of Earthquake Engineering, 5 (1): 113-
129, 2001.
12. Gulkan, P., ‘‘The inelastic response of repaired
reinforced concrete beam–column
connections’’, 6th World Conference on
Earthquake Engineering, New Delhi, 10 – 14,
1977.
13. Zaaid S., Shiohara H., Otani S., ‘‘ Test of a joint
reinforcing detail improving joint capacity of
R/C interior beam-column joint’’, The 1st
Betonarme Zayıf Kolon-Kiriş Birleşimlerinin Davranışları Ş. B. Er ve ark.
Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 29, No 3, 2014 547
Japan Korea Seminer on Earthquake Engineering
for Building Structures, Seul National University,
Seul, Korea, Oct.30-31, 1999.
14. Büyükkaragöz A, Arslan A.,“The Effect of Steel
Plates with Shear Studs for Weak Column–
Strong Beam Connections in the Reinforced
Concrete Structures under Earthquake
Effect”,Strain, 47, 393-411, 2011.
15. Bakırcı Er, Ş., Betonarme Kenar Kolon-Kiriş
Birleşimlerinin Güçlendirilmesi, Doktora Tezi,
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
16. TS 500, “Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım
Kuralları”, Türk Standartlar Enstitüsü, 22-24,
2000.
17. “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar
Hakkında Yönetmelik 2007”, TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 2. Baskı,
47-54, 2007.
18. Aykaç S., Bakırcı Er, Ş., “Betonarme Kenar
Kolon Kiriş Birleşimlerinin Güçlendirilmesi ve
Yeni bir Deney Sistemi”, Sakarya 1.
Uluslararası Deprem Sempozyumu, Kocaeli, 486-
497, Ekim 2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com