Buradasınız

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Farklı Azot ve Fosfor Uygulamalarının Pamukta Verim ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi

The Effects of Different Nitrogen and Phosphorus Applications on Yield and Fibre Technological Properties of Cotton in Diyarbakır Ecological Conditions

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was carried out to determine the effects of different nitrogen and phosphorus applications on cotton yield and fiber technological properties in experimental area of Southeast Anatolia Agricultural Research Institute during 2002 and 2003 in Diyarbakır ecological conditions. The field experiment was conducted using a split plot design with three replications. Maraş 92 cotton variety was used as a plant material. The treatments consisted of five different nitrogen doses (0, 6, 12, 18, 24 kg/da) and four phosphorus doses (0, 4, 8, 12 kg/da). In this study it was found that seed cotton yield were significantly affected from nitrogen and nitrogen x phosphorus doses interactions also fiber length was affected from nitrogen doses, while ginning percentage, fiber fineness, fiber strength, fiber elongation, fiber üniformity and short fiber index were not affected from nitrogen and phosphorus doses. The result showed that the best economical treatment was N12P8 kg/da although the highest seed cotton yield was obtained from the N18P12 kg/da treatment
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Diyarbakır ekolojik koşullarında farklı azot ve fosfor dozlarının pamuğun verim ve lif teknolojik özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında, 2002 ve 2003 yıllarında yürütülmüştür. Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre, 3 tekrarlamalı olarak yürütülen çalışmada, Maraş 92 çeşidi kullanılmış ve azotun 5 (0, 6, 12, 18, 24 kg/da), fosforun 4 farklı dozu (0, 4, 8, 12 kg/da) uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, kütlü pamuk verimi üzerine azot dozları ve NxP interaksiyonun, lif uzunluğu üzerine azot dozlarının etkileri önemli bulunurken, çırçır randımanı, lif inceliği, lif kopma dayanıklılığı, lif kopma uzaması, lif üniformite oranı, kısa lif oranı özellikleri üzerine azot ve fosfor dozlarının etkili olmadıkları belirlenmiştir. En yüksek kütlü pamuk verimi N18P12 (18 kg N/da+12 kg P2O5/da) kombinasyonundan elde edilmesine rağmen, en ekonomik uygulamanın N12P8 (12 kg N/da+8 kg P2O5/da) kombinasyonu olduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Albers, D.W., Hefner, S., Klobe, D., 1993. Fertility Management of Cotton. Cotton Physiology Today. Vol: 2, No:3, National Cotton Council Memphis, Tennessee.
Berberoğlu, F., Karaaltın, S., 2001. Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Maraş 92 Pamuk Çeşidinde (Gossypium hirsutum L.) Verim ve Fizyolojik Özelliklere Etkisi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, Cilt:2, 345-349, Tekirdağ
El-Dababi, A.S., Hammam, G.Y., Nagib, M.A., 1995. Effect of Planting Date, N and P Application Levels on Seed Index, Lint Percentage and Technological Characters of Giza 80 Cotton Cultivars. Annals of Agricultural Science, Moshtocor, 33:2, 455-464
Gençer, O., Oğlakçı, M., 1983. Farklı Sıra Arası Uzaklığı ve Azot Gübrelemesinin Pamuk Bitkisinin Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Sayı: 3-4, 179-192, Adana
Haliloğlu, H., Oğlakçı, M., 2000. Effects of Different Nitrogen Rates on Earliness, Yield and Yield Distribution of Cotton. The Interregional Cooperative Research Network on Cotton. A Joint Workshop and Meeting of the All Working Groups 20-24 September, Adana/TURKEY
Hibberd, D.E., Ladewig, J.H., Hunter, M.N., Blight, G.W., 1990. Responses in Cotton Yields to Nitrogen and Phosphorus Fertilizers in the Emerald Irrigation Area, Central Queensland. Australian Journal of Experimental Agriculture, 30, 661-667
Karaaltın, S., Berberoğlu, F., Yılmaz, A., 2000. The Effect of Different Levels of Nitrogen (N) and Phosphorus (P2O5) Fertilizers on Yield and Fiber Characteristics of Cotton. The Interregional Cooperative Research Network on Cotton. A Joint Workshop and Meeting of the All Working Groups 20-24 September, Adana/TURKEY
Karthıkeyan, P.K., Jayakumar, R., 2002. Effect of Nitrogenous Fertilisers and Plant Growth Regulator on Cotton Cultivar (MCU-7), 17th WCSS, 14-21 August, Thailand, Paper No: 368
Mert, M., Çalışkan, M.E., Günel, E., 1999. Farklı Azot Dozlarının Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerine Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım, Cilt:1, 109-114, Adana
Mukundan, S., Janardhanam, K.V., Reddy, B.M., Reddy, A.S., 1992. Effect of Nitrogen and Phosphorus on Fibre Quality of Cotton. Field Crop Abstracts. Vol:45, No:4, pg 314
Özer, M.S., Dağdeviren, İ.,1986. Harran Ovası Koşullarında Pamuğun Azotlu Gübre İsteği. Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları No:25, Şanlıurfa
Özer, S.M., 1992. Harran Ovası Koşullarında Pamuğun Fosforlu Gübre İsteği, Köy Hizm. Araştırma Ens. Müd., Yayın No: 25, Rapor Serisi No:17, Şanlıurfa
Özüdoğru, T., 2004. Pamuk Durum ve Tahmin: 2003-2004, TEAE, Ankara
Raghuwanshı, R.K.S., Gupta, R.K., Paradkar, V.K., Dubey,D.D. 1989. Response of Cotton to Nitrogen and Phosphorus Grown in a Sodic Clay Soil. Indian Journal of Agronomy. 34 (1) 18-20
Setatou, H.B., Simonis, A.D., 1994. Response of Cotton to NPK Fertilization the Greek Experience. Proceedings of the World Cotton Research Conf-1, Brisbane Australia, February 14-17, 147-155
Subrahmanyam, Y., Mehta, N.P., Patel, P.G. 1989. Does the Application of Phosphorus Improve the Fibre Quality of Cotton. Journal of the Indian Society for Cotton Improvement.14 (1) 57-59
Taş, M. A., Gençer, O., 2002. Gap Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Farklı Azot Gübre Dozlarının ve Büyüme Düzenleyicilerinin Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Önemli Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerine Etkisi ve Bunlar Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu Bildirileri, 28-29 Nisan, 210-218, Diyarbakır
Tozan, Ş., 1990. Büyük Menderes Havzası Topraklarında Azot, Fosfor ve Potasyum Gübrelerinin Pamuğun Topraktan Kaldırdığı Besin Maddesi Miktarları ve Bazı Lif Kalitesi Üzerine Etkileri. Ege Üniv. Fen Bilimleri Ens, Toprak Anabilim Dalı, Doktora Tezi
Wankhade, S.T., Deshpande, R.M., Kene, H.K., 1994. Effect of Different Forms of Fertilizers on Yield of Cotton. PKV Research Journal, 18:1, 33-34
Vireshwar S., Nagwekar, S.N., 1989. Effect of Weed Control and Nitrogen Levels on Quality Characters in Cotton. Journal of Indian Society for Cotton Improvement, 14 (1): 60-64

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com