Buradasınız

Tokat Yöresinde Hayvan Barınaklarından Kaynaklanan Çevre Kirliliği ve Çözüm Olanakları

Environmental Pollutions Caused by Animal Barns in Tokat Province and Solution Possibilities

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The modernization and intensive management in fast developing animal enterprises come up with some problems. The number of animal with the wastes while being an important economical potential is one of the big problem for environment. The waste water from animal enterprises as a potential pollutant investigations can pollute the surface and underground water resources without taking required precautions. For this purpose, investigation of needed technical and legal precautions with criteries for storing and designing is needed because of especially the wasted from animal enterprise not causing negative environment condition. In this article, negative effects of harmful wastes from animal enterprise were indicated in Tokat Province. In addition, the needed precautions for the purpose waste materials not causing environmental pollution
Abstract (Original Language): 
Hızla gelişen hayvancılık işletmelerindeki modernleşme ve yoğun işletmecilik, bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda önemli bir ekonomik potansiyel olan atıklar, hayvan sayısı ile birlikte çevre için büyük sorun olmaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı taktirde hayvancılık işletmelerinde ortaya çıkan atıklar, potansiyel kirletici olarak yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kirletebilir. Bu amaçla özellikle hayvancılık işletmelerinde oluşan atıkların olumsuz çevre koşulları yaratmaması için alınması gerekli depolama ve projeleme kriterlerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu araştırmada Tokat yöresindeki hayvan barınaklarından kaynaklanan çevresel etkiler değerlendirilerek, hayvansal atıkların yaratmış olduğu olumsuzluklar ve bu atıkların çevre kirliliği yaratmadan ortamdan uzaklaştırılma yöntemleri incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

Alagöz, T., Kumova, Y., Atılgan, A. ve Akyüz, A., 1996. Hayvancılık Tesislerinde Ortaya Çıkan Zararlı Atıklar ve Yarattığı Çevre Kirliliği Üzerine Bir Araştırma. Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu Mersin Üniv. Müh. Fak., Mersin. Anonim,1987,Hayvan Barınakları-Havalandırma Kuralları TS 5016. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. Anonim, 1988. Türk Çevre Mevzuatı. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara. Anonim, 1992, Agro-Chemicals News in Brief. Vol:15, 4-8 p October-December. Anonim, 2002, Tarımsal Yapı. T.C. Başkanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara. Anonymous, 1996a. Manure Stroge Safety. Standart of ASAE, 466, p:640-642 Anonymous, 1996b. Design of Anaerobic Lagoons For Animal Waste Management. Standart of ASAE, EP470, p:642-647 Anonymous, 2004, Tokat Tarım İl Müdürlüğü, Proje İstatistik Şube Müdürlüğü, İstatistik Bilgileri.Tokat. Barker, J.C. 1996. Lagoon Design and Management For Livestock Waste Treatment and Storage. North Carolina State Univ. Coop. Ext. Serv. EBAE 103-83. Raleigh, North Carolina. 8 P. Bonner, J., Thomas, J., Crenshaw, M., McKinley, B. and Burcham. T.N. 1995. Managing Animal Waste Nutrients. Mississippi State Univ. Coop. Ext. Serv., Mississippi. No: 1937. 12 p Erensayın, C., 1992. Tavukçuluk;Bilimsel-Teknik-Pratik. 72 DTFO matbaası, Ankara Ergül, M., 1989. Hayvansal Üretim ve Çevre Kirliliği. Yem Sanayi Derg., Sayı, 64, Ankara. Gür, K., 1993. Tarımda Çevre Sağlığı Problemleri ve Çözüm Yolları. Ziraat Müh. Derg., 265, Ankara. Harner, J.P., Murphy, J.P., David, V., 1997. Manure Stroge Structures for Kansas Dairies. Proceeding of the 5. International Symposium (May 29-31). Bloomington, Minnesota. Hermanson, R.E. and Thomason, E.L. 1992. Managing Livestock Manure To Protect Groundwater. Washington State Univ.Coop. Ext. Serv. Extension Bulletin No:1717. Pullman, Washington. 6 p. Karaman, S., 1996, Tokat ilinde Kamu Kuruluşları desteğiyle yapılan Besi Sığırı Ahırlarının Yapısal ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu ve Geliştirme olanakları Üzerine bir Araştırma. Atatürk Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD, Doktora Tezi, Erzurum. Kılıç, A., 1986.Silo Yemi Bilgehan Yayınevi, İzmir. Kurunç, A. ve Karaman, S., 2004. Hayvancılık İşletmelerinde Atık Suların Havuzlarda Depolanması. Tarım Sanayi Çevre, 3.Ulusal Gübre Kongresi Bildiri Kitabı, 11-13 Ekim 2004, Tokat. Mutlu, A., 1999. Adana İli Çevresindeki Hayvancılık Tesislerinde Ortaya Çıkan Atıkların Yarattığı Çevre Kirliliği Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD, Yüksek Lisans Tezi, 99s, Adana, Okuroğlu, M.,1987a. Hayvan Barınaklarında Zararlı Gazlar, Toz ve Etkileri. Et ve Balık Endüstrisi Derg.,8 (49), Ankara. Okuroğlu, M.,1987b. Kümeslerde Toz ve Tozun Zararları. Yem Sanayi Derg., 55, Ankara. Ongley, E.D., 1996. Control of Water Pollution From Agriculture. FAO Irrigation and Drainage 55, Roma. Owen, J.E., 1982. Dust-The Problem and Possibilities, Farm Building Progress, 67, p:3-6. Özek, E., 1994. Tarımdan Kaynaklanan Çevre Kirlenmesi ve Simülasyon Çalışmaları. Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, 79 s, Ankara. Özen, N., 1980. Tavukçuluk. Ondokuz Mayıs Üniv Ziraat Fak., No: 11, Samsun.
Öztürk, T., 2003. Tarımsal Yapılar. Ondokuz Mayıs, Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitabı, No: 49, Samsun.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com