Buradasınız

Çukurova Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yaygın Fiğ (Vicia sativa L) Çeşitlerinin İn Vitro Yem Sindirilebilirliği Üzerine Farklı İnkubasyon Zamanlarının Etkisi

The Effect of Different Incubation Times on In Vitro Digestibility of Some Common Vetch (Vicia Sativa L.) Cultivars Grown Under Cukurova Conditions

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research was to determine the effect of different incubation times on in vitro dry matter (IVDMD) and NDF digestibility (IVNDFD) % of some common vetch cultivars, which grown under Cukurova conditions. In the research, the effect of IVDMD of different incubation times (12, 24, 36, 48 h) was investigated. The field experiment was carried out in the Cukurova Agriculture Research Experiment Area (Doğankent) in Adana, 2002-03 and 2003-04 as the winter season cropping. The field trials were established in a complete randomized block design with four replications. Özveren cv., developed by the related Institute through election methods, and along with Kubilay-82, Selçuk-99 and Uludağ cvs. formed the experimental material. The laboratory trials were established in a simple plot design with eight replications. According to the results of two-years average, Kubilay-82 cv. produced the highest dry matter yield (613 kg/da) and crude protein ratio (19.65%). In this study, in both years the values of in vitro dry matter digestability (IVDMD %) were significantly different between cultivars and between incubation times, while the values of nitrogen detergent fiber (NDF) differed between incubation times for both years, but only differed between cultivars in the first year. The lowest in vitro DMD and highest in vitro NDF were reached at 12 h, while the highest IVTD and the lowest in vitro NDF were attained at 48 h.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Çukurova koşullarında yetiştirilen bazı yaygın fiğ (Vicia sativa L) çeşitlerinin, farklı inkubasyon zamanlarının (12, 24, 36 ve 48 saat) in vitro gerçek kuru madde (IVKMS) ve nötr deterjan lif (NDF) sindirilebilirliklerine (IVNDFS) etkisini belirmek amacıyla yürütülmüştür. Bazı fiğ çeşitlerinin yer aldığı tarla çalışması, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında (Doğankent), kışlık ara ürün olarak 2002/03–2003/04 yıllarında, tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. İlgili enstitü tarafından seleksiyon metodu ile geliştirilen Özveren çeşidi ile Kubilay–82, Selçuk–99 ve Uludağ çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Laboratuar çalışmaları, tarladan alınan 2 yıllık veriler üzerinde, farklı çeşitler ve inkübasyon zamanları da dikkate alınarak bölünmüş parseller deneme deseninde yapılmıştır. İki yıllık ortalamalara göre, Kubilay-82 çeşidinin en yüksek kuru madde verimine (613 kg/da) ve ham protein (HP) oranına (%19.65) sahip olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, yemin in vitro kuru madde sindirilebilirlik (IVKMS) değerleri bakımından yıllar, çeşitler ve inkubasyon süreleri istatistikî olarak önemli bulunurken, NDF sindirilebilirliği bakımından yıllar, inkübasyon süreleri ile araştırmanın 2. yılında çeşitler arasında istatistikî olarak önemli farklılıklar bulunmuştur. Araştırmada, inkubasyon süreleri arttıkça IVKMS değerleri artmış ve IVNDFS değerleri de paralel olarak azalma göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, E., 2001. Yem bitkileri. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:182, Vipaş Yayın No:58, Bursa, 633 s.
Alzueta, C., Caballero, R., Rebole, A., Trevino, J., Gil, A., 2001. Crude protein fractions in common vetch (Vicia sativa L.) fresh forage during pod filling. Journal of Animal Science, 79, 2449-2455.
Ankom Technology, 2004. The ANKOM200 Fiber Analyzer. Fairport, NY. http://www.ankom.com
AOAC, 1998. Official methods of analysis. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H., Demiroğlu, G., Salman, A., 1999. Hasat dönemlerinin bazı değerli yem bitkilerinin verimine ve yem kalitesine etkileri üzerinde araştırmalar. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-20 Kasım 1999, Cilt III Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, s:29-34, Adana.
Ayaşan, T., 2010. Burçağın (Vicia ervilia L.) hayvan beslemede kullanılması. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16 (1): 167-171.
Ayed, M.H., Gonzalez, J.G., Caballero, R., Alvir, M.R., 2000a. Nutritive value of on farm vetch-oat hay. I: Voluntary intake and nutrients digestibility. Annales de Zootechnie, 49, 381-389.
Ayed, M.H., Gonzalez, J., Caballero, R., Alvir, M.R., 2000b. Nutritive value of on-farm common vetch-oat hays. II. Ruminal degradability of dry matter and crude protein. Annales de Zootechnie, 49, 391–398.
Buxton, D.R., Homstein, J.S., 1986. Cell-wall concentration and components in stratified canopies of alfalfa, birds food trefoil and red clover. Crop Science. 29, 429-435.
Buxton, D.R., 1996. Quality related characteristics of forages as influenced by plant environment and agronomic factors. Animal Feed Science and Technology. 40, 109-119.
Caballero, R., 1984. Los sistemas agrícolas en Castilla-La Mancha y el lugar de la producción forrajero pratense. Proc. II Jornadas Ganaderas de Castilla-La Mancha. Diputación Provincial de Guadalajara-SINA, Guadalajara, Spain, December 12-14. pp. 205-251.
Caballero, R., Haj, Ayed., Galvez, J.F., Hernaiz, P.J., 1995. Yield components and chemical composition of some annual legumes under continental mediterranean conditions. Agriculture Mediterranea, 125, 220-230.
Caballero, R., Barro, C., Rebolé, A., Arauzo, M., Hernaiz, P.J., 1996. Yield components and forage quality of common vetch during pod filling. Agronomy Journal, 88, 797–800.
Caballero, R., Alzueta, C., Ortiz, L.T., Rodrique, M.L., Baro, C., Rebole, A., 2001. Carbohydrate and protein fractions of fresh and dried common vetch at three maturity stages. Agronomy Journal, 93, 1006-1013.
Canbolat, Ö., Bayram, G., 2007. Bazı baklagil danelerinin in vitro gaz üretim parametreleri, sindirilebilir organik madde ve metabolik enerji içeriklerinin karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (1): 31-42.
Canbolat, Ö., Karaman, Ş., 2009. Bazı baklagil kaba yemlerinin in vitro gaz üretimi, organik madde sindirimi, nispi yem değeri ve metabolik enerji içeriklerinin karşılaştırılması. Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (2): 188-195.
Chowdhurry, D., Tate, M.E., McDonald, G.K., Hughes, R., 2001. Progress towards reducing seed toxin levels in common vetch (V. sativa L.). Proceeding of the Australian Society of Agronmy. The regional institute Ltd. Online Community Publishing. Australia.
Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F., 1987. Araştırma Deneme Metotları. Ankara Üniv Ziraat Fak Yayın No:1021. Ders Kitabı: 295, s.381, Ankara.
Erasmus, L.J., Prinsloo, J., Meissner, H.H., 1988. The establishment of a protein degradability data base sources. South African Journal of Animal Science, 18 (1): 23-29.
Geren, H., Avcıoğlu, R., Soya, H., 2003. Bazı ümitvar yeni fiğ (vicia sativa l.) çeşitlerinin Ege bölgesindeki hasıl performansları üzerinde araştırmalar. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, s:363-367, Diyarbakır.
Çukurova Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yaygın Fiğ (Vicia sativa L) Çeşitlerinin İn Vitro Yem
Sindirilebilirliği Üzerine Farklı İnkubasyon Zamanlarının Etkisi
8
Gohl, B., 1981. Tropical feeds. Feed information summaries and nutrive values. FAO Animal Production and Health Series 12. FAO, Rome, Italy.
Hadjipanayiotou, M., Economides, S., 2001. Chemical composition, in situ degradability and amino acid composition of protein supplements fed to livestock and poultry in Cyprus. Livestock Research Rural Development, 13 (6): 2001. http://www.cipav.org. colrrd/lrrd13/6hadjl36.htm.
Han, Y., 2010. Diyarbakır koşullarında yetiştirilen farklı baklagil kaba yem kaynaklarının besin değerlerinin ve in vitro kuru madde sindirilebilirliğinin belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yeni Teklif Projesi. 2010 Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Proje Değerlendirme Toplantısı, Kemer-Antalya.
Karabulut, A., Canbolat, O., Kamalak, A., 2006. Effect of maturity stage on the nutritive value of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L) hays. Lotus Newsletter, 36 (1): 11-21.
Larbi, A., Smith, J.W., Kurdi, İ.O., Raji, A.M., Ladipo, D.O., 1998. Chemical composition rumen degradation and gas production characteristics of some multipurpose fodder trees and shrubs during wet and dry season in humid tropics. Animal Feed Science and Technology, 72, 81-96.
Luc, D.H., Thu, N.V., Preston, T.R., 2009. Effect of different levels and sources of crude protein on in vitro digestibility and gas production from rice straw and Para grass. Livestock Research Rural Development, 21 (7): 1-7.
McDonalds, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., 1984. Animal Nutrition. (3rd Ed), Longman UK group, Essex. England.
Özkan, Ç.Ö., 2006. Farklı dönemlerinde hasat edilen bazı baklagil yem bitkilerinin sindirim derecesinin ve metabolik enerji değerlerinin in-vitro gaz tekniği ile belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. K. Maraş.
Özköse, A., Ekiz, H., 2005. Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd)’ta ekim zamanının verim ve verim öğeleri üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (37): 13-20.
Pinkerton, B., Pinkerton, F., 2000. Managing forages for meat goats. In: Meat goat production handbook. Extension services. College of Agric Forestry and Life Sci, Clemson University. USA.
Ramos, E., Alcaide, E.M., Yanez-Ruiz, D., Fernandez, J.R., Sanz Sampelayo, M.R., 2000. Use of different leguminous seeds for lactating goats. Amino acid composition of the raw material and the rumen undegrable fraction. Options Mediter, 74, 285-290.
Rebole, A., Alzueta, C., Ortiz, L.T., Baro, C., 2004. Yield and chamical composition of different parts of the common vetch at flowering and two seed filling stages. Spanish Journal of Agriculture Research, 2 (4): 550-557.
Sniffen, C.J., O’Conner, J.D., Van Soest, P.J., Fox, D.G., Russell, J.B., 1994. A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: II. Carbohydrate and protein availability. Journal of Animal Science, 70, 3562 – 3577.
Tilley, J.M.A., Terry, R.A., 1963. A two-stage technique for the in vitro digestion of forage crops. Journal of British Grassland Society. 18:104.
Traxler, M.J., Fox, D.G., Van Soest, P.J., Pell, A.N., Lascano, C.E., Lanna, D.P.D., Moore, J.E., Lana, R.P., Vélez, M., Flores, A., 1998. Predicting forage indigestible NDF from lignin concentration. Journal of Animal Science, 76, 1469–1480.
Van Soest, P.J., 1994. Nutritional Ecology of the Ruminant (2nd Ed.). Ithaca, N.Y. Cornell University Press.
Wilson, J.R., Deinum, H., Engels, E.M., 1991. Temperature effects on anatomy and digestibility of leaf and stem of tropical and temperate forage Species. Netherland Journal of Agriculture Science. 39, 31–48.
Yavuz, M., 2005. Bazı Ruminant Yemlerinin Nispi Yem Değeri ve İn vitro Sindirim Değerlerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (1), 97-101.
Yücel, C., Avcı, M., Yücel, H., Çınar, S., 2004. Çukurova taban koşullarında adi fiğ (Vicia sativa L.) hat ve çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi ile ilişkili özelliklerin saptanması. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 13 (1-2): 47-57.
Yücel, C., Gültekin, R., İnal, İ., Avcı, M., 2007. Bazı Adi fiğ (Vicia sativa ) hatlarının verim ve önemli bazı tarımsal özellikleri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum, (Poster Bildiri), 2007.
Yücel, C., Gültekin, R., İnal, İ., Avcı, M., 2008. Çukurova koşullarında bazı adi fiğ (Vicia sativa l.) hatlarının verim ve verim karakterlerinin belirlenmesi. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 18 (2): 38-54.
Yücel, C., Avcı, M., 2009. Effect of different ratios of common vetch (Vicia sativa L.) - triticale (Triticosecale Whatt) mixtures on forage yields and quality in Cukurova plain in Turkey. Bulgarian Journal of Agriculture Science, 15 (4): 323-332.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com