Buradasınız

Bitkilere Zararlı Olan Ozon, Azot Dioksit ve Kükürt Dioksit’in Erzurum Atmosferindeki Değişimleri

The Variations of Ozone, Nitrogen Dioxide and Sulphur Dioxide Being Harmful on Plants in Atmosphere of Erzurum

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide concentrations which are harmful on plants were determined during 8 weeks covering winter and summer seasons. The measurements were weekly performed at 10 sampling points located in Erzurum city by using passive samplers. While the mean O3, NO2 and SO2 concentrations during winter period were found 55.4±11.3, 14.0±7.7 and 17.8±14.2 μg/m3, respectively: These concentrations in summer were 63.1±11.5, 10.7±6.3 and 3.4±2.5 μg/m3, respectively. These values generally lie below the air quality standards recommended by the national and international ambient air quality regulation. The seasonal variations have shown a maximum O3 concentration during summer while NO2 and SO2 levels have maxima in winter. However, the highest value of ozone and the lowest value of nitrogen and sulphur dioxide were obtained from rural areas where vehicular traffic is lower.
Abstract (Original Language): 
Bitkilere zararlı olan ozon (O3), azot dioksit (NO2) ve kükürt dioksit (SO2) konsantrasyonları kıĢ ve yaz dönemlerinde 8 hafta süresince belirlendi. Örnekler Erzurum’da 10 farklı noktada pasif örnekleyici ile haftalık olarak yapıldı. O3, NO2 ve SO2 konsantrasyonları kıĢ ayında sırasıyla 55.4±11.3, 14.0±7.7 ve 17.8±14.2 μg/m3 olarak bulunurken yaz aylarında bu değerler 63.1±11.5, 10.7±6.3 ve 3.4±2.5 μg/m3 olmuĢtur. Bu değerler büyük oranda sınır değerlerin altında kalmıĢtır. Bu kirleticilerin mevsimsel değiĢimleri, O3’nun yaz ayında diğerlerinin kıĢ ayında maksimum değere ulaĢtığını göstermiĢtir. Ayrıca, en yüksek ozon ve en düĢük azot ve kükürt dioksit seviyelerinin trafik etkisinin az olduğu kırsal alanlarda bulunduğu görülmüĢtür.

REFERENCES

References: 

AB (Avrupa Birliği). Council Directive, 2002. 2002/3/EC relating to ozone in ambient air. Of J Eur Communities; L 67:14-30.
AB (Avrupa Birliği). Council Directive, 1999. 1999/30/EC relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and lead in ambient air. Of J Eur Communities; L 163:14-30.
Dursun, A., AslantaĢ, R., Pırlak, L., 1998 Hava kirliliğinin bahçe yetiĢtiriciliği üzerine etkiler. Ekoloji. 7-27, 11-14.
HKDYY (Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği). 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete.
Ġm U., Kındap T., Ünal A., Tek A., Topçu, S., Yenigün O., Ġncecik S., 2008. Ġstanbul’da ġehirsel, Yarı-ġehirsel ve Kırsal Bölgelerdeki Ozon Seviyelerinin DeğiĢimi. Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, 22-25 Ekim 2008, Hatay, 375-383.
Müezzinoğlu, A., 2003. Atmosfer Kimyası, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları, Ġzmir.
Özden, Ö., Döğeroğlu, T., Kara, S., 2008. Assessment of ambient air quality in EskiĢehir, Turkey. Environment. International. 34, 678-687.
Turalıoğlu, F.S. , 2005. An Assessment on variation of sulphur dioxide and particulate matter in Erzurum (Turkey), Environmental Monitoring and Assessment, 104, 119-130.
USEPA (U.S. Environmental Protection Agency) , 2006. National Ambient Air Quality Standarts (NAAQS).
WHO (World Health Organization), 2000. Guidelines for Air Quality., Geneva, 190 pp.http://www.radiello.com

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com