Buradasınız

Tokat İli Merkez İlçede Arı Yetiştiricileri Birliği Üyelerinin Birliğe Örgütsel Bağlılıklarının Analizi

Analysis of Organizational Commitment of Members of Tokat Central Beekeepers Union to General Association

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
As other unions, union of beekeepers should have high level of organizational commitment in order to increase the success of organizations. Higher organizational commitment is one of the most important factors to increase the contributions of members to their unions. In this study, a survey was applied to 60 members of Tokat Beekeepers Union in order to demonstrate their organizational commitment. Relations between socio-economic, occupational characteristics, organizational features were researched with introducing levels of organizational commitment and questions covering elements of organizational commitment within the study. As a result of chi-square analysis, organizational commitment levels vary particularly according to the activities and understandings in the union. Moreover, the elements of organizational commitment such as acceptance of organizational goals and values and having a strong belief to them, to show an extra effort to achieve the organizational objectives and having a strong desire to carry on organizational membership are determined in the most powerful group of the organization commitment as a highest group. Well-determination of goals and objectives, encouragement for participation, creation of a transparent environment are required to increase organizational commitment of the union members.
Abstract (Original Language): 
Tüm örgütler gibi arı yetiştiricileri birliğinin başarısının artması için örgütsel bağlılığın yüksek düzeyde olması gerekmektedir. Örgütsel bağlılığın yüksek olması birlik üyelerinin birliklerine olan katkılarını artıracak en önemli etkenlerden biridir. Bu çalışmada Tokat İli Arı Yetiştiricileri Birliğine üye 60 kişi ile birliklerine olan örgütsel bağlılıklarını ortaya koymak için anket uygulanmıştır. Çalışma kapsamında örgütsel bağlılık unsurlarını içeren sorularla örgütsel bağlılık düzeyleri ortaya konarak sosyo-ekonomik, mesleki özellikler, örgütlenme ile ilgili özellikler arasında ilişki araştırılmıştır. Yapılan Khi-Kare analizleri sonucunda örgütsel bağlılık düzeylerinin özellikle birlik içi faaliyet ve anlayışa göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, örgütsel bağlılık unsurları olan; örgütsel amaç ve değerleri kabullenme ve bunlara güçlü bir inanç duyma, örgütsel amaçların başarılması yönünde ekstra çaba gösterme ve örgüt üyeliğini devam ettirme yönünde güçlü bir istek duyma unsurları en güçlü grup örgüte yüksek bağlılık gösteren grup olarak belirlenmiştir. Birliğe üyelerin örgütsel bağlılıklarını artırmak için; amaç ve hedeflerin iyi belirlenmesi, katılımcılığa cesaretlendirilmesi, şeffaf bir ortam yaratılması gerekmektedir.
13-27

REFERENCES

References: 

Allen, N.J. And Meyer, J.P. 1990. The Measurement And Antecedents Of Affective, Continuance And Normative Commitment To The Organization, Journal of Occupational Psychology, Vol.63,1-18.
Balay, R. 2000. Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Balcı, A. 2003. Örgütsel Sosyalleşme Kuram Strateji ve Taktikler, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Bateman, T. S. And Strasser, S. 1984. “A Longitudinal Antecedents of Organizational Commitment”, Academy of Management Journal, Vol:27, No:1, pp. 95-112.
Benkhoff, B. 1997. Disentangling organizational commitment, Personel Review, Vol. 26, No.1/2, 114-131.
Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F., 1983. İstatistik Metotları I, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 861, Ders Kitabı: 229, Ankara.
Fletcher, C. and Williams, R., 1996. Performance management, job satisfaction and organization commitment, British Journal of Management, Vol. 7, 169-179.
Tokat İli Merkez İlçede Arı Yetiştiricileri Birliği Üyelerinin Birliğe Örgütsel Bağlılıklarının Analizi
26
Grusky.. 1966. “Career Mobility And Organizational Commitment”. Administrative Science Quarterly. Vol.10, No.4,PP.488-503.
Gujarati, D. N. 1995. Basic Econometrics. 3rd Edition, McGraw-Hill, Inc., New York.
Gül, H. 2002. “Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirmesi”, Ege Academic Review, Cilt.2, Sayı.1, s.37-55.
Ketchand A.A. and Strawser, J.R., 2001. Multiple dimensions of organizational commitment: implications for future accounting research,Behavioral Research In Accounting, Vol. 13, 221-244.
Kızılaslan, N., Gürler, A.Z., Kızılaslan, H. 1996. “Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatiflerinde Kooperatif Ortak İlişkilerinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği)”. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül 1996, Cilt.2, Adana.
Kızılaslan, N. 1997. “Tokat İli Merkez İlçede Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Katılımı Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler Üzerine Bir Araştırma” Basılmamış Doktora Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
Mathieu, J.E. ve Zajac, D.A. 1990. A Review And Meta-Analysis Of The Antecedents, Corralates And Consequences Of Organizational Commitment, Psychological Bullettin, vol:108, 2: 171-194.
Mcclurg, L.N., 1999. Organizational commitment in the temporary-help service industry, Journal of Applied Management Studies, Vol. 8, No. 1, 5-26.
Meyer, J.P. and Allen, N.J., 1991. A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, Vol. 1, Num.1, 61-89.
Mirer, T. W. 1995. Economic Statistics And Econometrics. 3rd Edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey.
Moorhead, G. and Griffin, R.W. 1992. Organizational behavior, Third Edition, Houghton Mifflin Comp., Boston.
Mowday, R., Steers, R. And Porter, L. 1979. “The Measurement Of Organizational Commitment, Journal Of Vocational Behavior, Vol.14, pp. 224-247.
Obeng, K. and Ugboro, I. 2003. Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study, Journal Of the Transportation Research Forum, Vol. 57, No. 2, Spring, 83-98.
Oliver, N. 1990. Work Rewards, Work Values And Organizational Commitment In An Employee-Owned Firm: Evidence From The U.K., Human Relations, Vol:43, 6: 513-526.
Özsoy, A.S. 2004. Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kuruma Bağlılık Durumlarının İncelenmesi, Cilt. 6. Sayı:2. S. 13-19.
Porter, L., Steers, R., Mowday, R., Boulian, P. 1974. “Organizational Commitment, Job Satisfaction, And Turnover Among Psychiatric Technicians”, Journal Of Applied Psychology, Vol. 59, No 5, S. 603-609
Reichers, A. E. 1985. “A Review And Reconceptualization Of Organizational Commitment”, Academy Of Management Review, Vol:10, No:3, 465-476.
Stum, David L. 1999. Workforce Commitment: Strategies For The New Work Order, Strategy& Leadership, Vol. 27, Num. 1, Jan-Feb, 5-7.
Testa, M.R., 2001. Organizational commitment, job satisfaction, and effort in the service environment, The Journal of Psychology, 135 (2), 226-236.
Yousef, D.A., 2000. Organizational commitment: a mediator of the relationships of leadership behavior with job satisfaction and performance in a non-western country, Journal of Managerial Psychology, Vol. 15, No. 1, 6-28.
Wasti, S.A., 2000. Örgütsel bağlılığı belirleyen evrensel ve kültürel etmenler: Türk kültürüne bir bakış , Ed.: Zeynep AKCAN, Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 201-224.
Wiener, Y. 1982. Commitment İn Organization A Normative View, Academy Of Management Review, Vol. 7, No. 3, 418-428.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com