Buradasınız

Farklı Düzeylerde α- tokoferol asetat ve Defne Ekstratı İçeren Antioksidantlı Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Parametreleri Ve Fileto Yağ Asitlerine Etkileri

The effects of various antioxidants diets containg α-tocopherol acetate and daphne leave extract on growth parameters and fatty asit compositions of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the effects of diets on growth parameters and flesh fatty asit compositions of rainbow trouts were studied. The diets used in the experiment were control, 250 and 500 mg/kg α-tocopherol acetate and 250 and 500 mg/kg daphne leaves extract containing antioxidants. The initial and final mean weights of the fish fed with experimental diets were 107,71g and 195,85 (α-tocopherol acetate) respectively. The differences among the final mean weights of experimental groups were not significant (P>0.05). MUFA, PUFA, DHA, n-3 and n-3/n-6 final concentrations of fish flesh were significantly increased as compared to the initial concentrations, whereas n-6 concentrations were significantly reduced (P<0.05).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, antioksidan madde olarak artan düzeylerde (250 ve 500 mg/kg) α-tokoferol asetat ve defneyaprağı ekstratı ilave edilen ve kontrol grubu yemlerle iki ay süresince beslenen gökkuşağı alabalıklarının büyüme parametreleri ve yağ asidi kompozisyonuna etkiler incelendi. Denemede başlangıç ağırlığı ortalama 107,71 g. olan balıklar, deneme yemleri ile beslendikten sonra balıkların en iyi büyümesi α-tokoferol acetate 250 gurubunda ortalama 195,85 g ağırlık elde edildi ve deneme grupları arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemsiz bulundu (P>0,05). Besleme deneme başlangıcı ve 60 günlük besleme sonundaki balıketlerinin yağ asitleri arasındaki değişimler karşılaştırıldığında; tekli doymamış yağ asidi (MUFA), çoklu doymamış yağ asidi (PUFA), C22: 6n-3 (DHA) ve n-3, n-3/n-6 değerlerinde önemli artış görülürken, n-6 değerlerinde önemli bir azalma bulunmuştur (P<0,05).