Buradasınız

Adana İli Çukurova İlçesinde Salça Tüketim Tercihleri ve Tüketimi Etkileyen Faktörler

Sauce Consumption Preferences and Affecting Factors in Çukurova District of Adana Province

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The study was conducted to determine paste consumption of families in Çukurova Town of Adana Province. Data obtained with two hundred sixty nine questionnaires conducted in 2013 were used in the study. The results showed that all of the families consume pepper paste, 61.34% of them use tomato paste and some families consume both pepper and tomato pastes. The average monthly per family consumption of tomato paste and red pepper paste consumptions are 515.66 g and 965.15 g, respectively. Significant portion of the paste consumed are purchased (usually packaged) and some are prepared by the families at home. Since all of the surveyed families consume pepper paste, factor analysis was conducted for thoughts on pepper paste. the factor analysis started with 16 factors was completed with the 5 factors composed of 15 variables (quality and price, flavor and brand, health, benefits,habit).
Abstract (Original Language): 
Adana ili Çukurova ilçesinde ailelerin salça tüketimlerinin incelendiği bu çalışmada, 2013 yılı başında 269 aile ile yapılan anket sonucu elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırma neticesinde, ailelerin tamamının biber salçası, %61,34'ünün domates salçası ve bazı ailelerin de biber ve domates salçasını birlikte tükettikleri tespit edilmiştir. Araştırmada, aylık aile başına ortalama domates salçası tüketim miktarı 515,66 gr ve biber salçası tüketim miktarı ise 965,15 gr'dır. Tüketilen salçaların önemli bir kısmı satın alınmakta (genelde ambalajlı), bir kısmı ise evde aileler tarafından hazırlanmaktadır. Anket yapılan ailelerin tamamı biber salçası tükettiğinden dolayı, biber salçası hakkındaki düşüncelere yönelik faktör analizi yapılmıştır. 16 faktör ile başlanan faktör analizi 15 değişkenin 5 faktör (Nitelik ve fiyat, lezzet ve marka, sağlık, fayda, alışkanlık) altında toplanması ile tamamlanmıştır.
56
66

REFERENCES

References: 

Akgül A ve Çevik O (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri. Emek Ofset Ltd. Şti. 2. Baskı, sy 428, Ankara.
Çabuk S ve Şengül S (2000). Ailelerin Evde ve Ev Dışında Gıda Tüketimlerinin "Switching Regresyon" Yöntemiyle Belirlenmesi, DİE Araştırma Sempozyumu 2000, Ankara.
Field A (2000). Discovering Statistics Using SPSS for Windows. London: SAGE Publication.
Gül A (1995). Sulamanın GAP Alanında Tarım Sektöründe Üretim Yapısı, Girdi Kullanımı, Verimlilik ve İşletme Gelirleri Üzerine
65
GÖZENER ve SAYILI/ JAFAG (2014) 31 (3), 57-67
Etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adana.
Gül A Özel R ve Işık H (2004). Adana ilinde domates salçası tüketim yapısı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(3): 53-62.
Gül A Özel R ve Işık H (2005) Adana ili merkezinde tüketicilerin biber salçası tüketimi etkileyen faktörler. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dergisi, 9(4): 23-31.
Kalaycı Ş (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. BRC Matbaacılık, Ankara.
Koç A (1997). Domates salçası talebinin kalitatif analizi: Adana'da yatay kesit çalışması sonuçları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(3): 181-190.
Sayılı M Oruç Büyükbay E ve Uzunöz M (2008). Tokat İlinde Salça Tüketim Yapısı ve Tüketimi Etkileyen Faktörler. Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 8-11 Ekim, 517-525, Antalya.
Tabachnick B G ve
Fide
l S L (2001). Using Multivariate Statistics, 4th Edition, Boston,
USA.
TEPGE (2013). Domates ve Domates
Salças
ı Durum ve Tahmin: 2012/2013. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Yayın No:219, Ankara.
TUİK (2013). Türkiye İstatistik Kurumu . Türkiye İstatistik Yıllığı, Ankara.
Yurdakul O (1973). Tarım işletmelerinin analizinde yeni bir metod "faktoriyel analiz". Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(11-
12).
Yurdakul O (1974). Adana İli Koyun Besiciliği Ekonomisi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adana.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com