Buradasınız

Girişimcilik Perspektifinden Türkiye’nin Yapısal Analizi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Entrepreneur is seen as main actor and director of economic development in new economics understanding. It is argued that nations’ entrepreneurship potential determines their competitiveness, innovativeness and the world market share potential of these countries. Thus, both developing and developed countries are making an effort to restructure their economies and infrastructures regarding this direction. The purpose of this paper is to touch historical progress of entrepreneurship and bring to light on weakness and strength of the Turkey in the frame of entrepreneurship orientated development. Paper based on two different sections. In the first section the main frame of entrepreneurship is drawn and importance and place of the entrepreneurship in the capitalist system is mentioned. In the second section, it is tried to analyze Turkey’s structure in the respect of the Turkish entrepreneurship. The method of analysis is to compare some selected countries and Turkey in detail.
Abstract (Original Language): 
Yeni ekonomi anlayısında girisimci, ekonomik kalkınmanın temel aktörü ve yönlendiricisi olarak görülmektedir. Ülkelerin sahip oldukları girisimcilik potansiyelinin rekabet edebilme, yenilik yaratabilme ve dünya piyasalarına hakim olabilme güçlerini belirleyecegi savunulmaktadır. Bu nedenle gelismis ve gelismekte olan bütün ülkeler, ekonomilerini ve altyapılarını bu anlayıs dogrultusunda yeniden yapılandırma çabasındadırlar. Bu çalısmanın amacı girisimciligin tarihsel gelisimine deginmek ve Türkiye’nin girisimcilige dayalı bir kalkınma modelinde güçlü ve zayıf yönlerini belirlemektir. Çalısma temelde iki bölümden olusmaktadır. &lk bölümde girisimciligin kavramsal çerçevesi çizilmis ve kapitalist toplum biçiminde girisimcinin yeri ve önemine deginilmistir. &kinci bölümde ise ülkemizin girisimcilik açısından yapısal bir analizine yer verilmistir. Bu analizin yöntemi, seçilmis bazı ülkelerle Türkiye’nin detaylı bir kıyaslamasıdır.

REFERENCES

References: 

ALADA, A. Dinç; (2001), “ktisadi Düsünce Tarihinde Girisimcilik Kavramı Üzerine
Notlar”, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23-24, Ekim 2000-
Mart 2001.
ÇET,NDAMAR, Dilek; (2002), Türkiye’de Girisimcilik, ,stanbul, TÜS,AD Yayın
No. TÜS,AD-T/2002–12/340.
EYUBOGLU, Dilek; (2003), Girisimciligin Gelistirilmesi, Ankara, Milli
Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 668.
HAMEL, Gary; (2000), Devrimin Basına Geçin!, ,stanbul, MESS Yayın No:341.
GEM; (2004), Global Entrepreneurship Monitor Executive Report, London.
OECD; (1998), Fostering Entrepreneurship, Paris
KÖK, Recep; (2000), ktisadi Düsünce Kavramların Analitik Evrimi, 2. bs., ,zmir,
Dokuz Eylül Üniversitesi ,,BF Yayınları.
SAVAS, Vural Fuat; (1997), ktisat’ın Tarihi, Ankara, Liberal Düsünce Toplulugu
Yayınları: 10.
SCHUMPETER, Joseph, A; (1952), Capitalism, Socialism and Democracy,
London, Fourth Edition, George Allen & Unwin Ltd.
SORAL, Erdogan; (1974), Özel Kesimde Türk Mütesebbisleri, Ankara, A,T,A
Yayınları: 72.
TÜ,K; (2005), “Hane halkı sgücü Veritabanı”, http://lmisnt.pub.die.gov.tr/die/plsql/
lmwebtur.lmwebform
UNDP; (2005), Human Development Report, New York.
WORLBANK; (2005), http://devdata.worldbank.org/wdi2005/cover.htm

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com