Buradasınız

Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, concept of entrepreneur and entrepreneurship are defined, touch on entrepreneur and develop entrepreneur’s characteristic of importance. The important personality characteristics of entrepreneur, demographic, social and psychological factors are explained in details. The relations between of examined the factors that influence entrepreneurship and specialties of entrepreneur personality characteristics. In this study, definition of entrepreneur characteristics is made and need for achievement, locus of control, propensity to take risk, tolerance of ambiguity, self-confidence and innovativeness are touched on personality characteristics of entrepreneur.
Abstract (Original Language): 
Bu çalısmada, girisimci ve girisimcilik kavramları tanımlanmakta, girisimciyi desteklemenin ve girisimci kisilik özelliklerini gelistirmenin önemine deginilmektedir. Girisimcilerin önemli kisilik özellikleri, girisimciligi etkileyen demografik, sosyal ve psikolojik faktörler detaylı olarak anlatılmakta, girisimciligi etkileyen faktörler ve girisimci kisilik özellikleri arasındaki iliskiler incelenmektedir. Ayrıca girisimci kisiligin tanımı yapılmakta ve risk alma, yenilikleri kabul, belirsizlige tolerans gösterme, yüksek basarma ihtiyacı duyma ve kontrol odagı gibi girisimci kisilik özelliklerine deginilmektedir.

REFERENCES

References: 

ARIKAN, Semra; (2001), Girisimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara
BOZKURT, Rüstü; (2000), Girisimci ve Rol Bilinci, İs Fikirleri Dergisi, Sayı: 12.
ÇETİN, Canan; (1996), Yeniden Yapılanma Girisimcilik Küçük ve Orta
Büyüklükteki İsletmeler ve Bunların Özendirilmesi, Der Yayınları, İstanbul.
ERDEM, Ferda; (2002), Girisimcilik Egilimi Üzerine Bir Arastırma,
http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/dergi/sayı02/erdem.pdf
EROGLU, Feyzullah, İ. Ayse, A. İbrahim; (2003), Girisimcilerin İsletmelerinin
Gelismesinde Etkili Olarak Gördükleri Faktörler, 11. Yönetim Organizasyon Kongresi, 22-
24 Mayıs, Afyon.
HISRICH, Robert D. ve Michael P. Peters .R; (1995) Entrepreneurship: Starting,
Developing, and Managing”, “A New Enterprise, Donnelley And Sons Company, United
State Of America.
KOÇEL, Tamer; (1998), İsletme Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul.
KOH, Hian Chye (1996) “Testing hypoteses of entrepreneurial characteristics; A study
of Hong Kong MBA Students”, Journal of Managerial Psychology, Vol.11, No.3, ss.12-25.
KORKMAZ, Sezer; (2000), Girisimcilik ve Üniversite Ögrencilerinin Girisimcilik
Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Arastırma, Hacettepe Üni., İİBF Dergisi, Cilt:18,
Sayı:1, Sayfa:5, Ankara.
ONUR, Bekir ;(1997), Gelisim Psikolojisi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
SCARBOROUGH, Norman M., Thomas W. ZIMMERER; (1996), Effective Small
Business Management, Fifth Edition, Prentice Hall, New Jersey.
TEKİN, Mahmut; (1999), Girisimcilik, Kendi İsini Kurma, İsletme, Damla Ofset,
Konya.
TÜRKEL, Asuman, Uluçınar; (1992), İsletme Yöneticilerinin Davranıslarına Yön
Veren Hakim Kisilik Faktörleri İle Yönetsel Davranıs Arasındaki İliskiler ve Uygulama,
Marmara Üniversitesi Teknik Egitim Fakültesi Döner Sermaye :sl. Matbaası, İstanbul.
ZEL, Ugur; (2001), Kisilik ve Liderlik, Seçkin Kitabevi, Ankara
http://www.psikometri.com/bilgitabani/jhmkm/jhmkmegitim/jhmkmIVtipcevre.htm
(10.05.2005)
http://www.ytukvk.org.tr/arsiv/makaletop.php?makale=barisyildiz1 (01.03.2005)
http://www.kho.edu.tr/yayinlar/bilimdergisi/bilimder/doc/2002-3/4_bilder...
(05.04.2005)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com