Buradasınız

Kişisel Gelişimin Girişimci Tipleri Üzerine Etkisi: Antalya-Isparta İllerinde Bir İnceleme

THE EFFECT OF PERSONAL DEVELOPMENT ONTO ENTREPRENEUR TYPES: AN INVESTIGATION IN ANTALYA-ISPARTA PROVINCES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The concept of entrepreneurship has become importance through changing from industrial society to information society and has been begun to find acceptance as driving force that provide economic development. Consequently, entrepreneurship has become a cynosure for many researchers from various disciplines. This has caused to development of entrepreneurship as a multi disciplinary field. Nonetheless, there is no absolute consensus on the definitions of entrepreneur and entrepreneurship. However, it is widely accepted that economic, social and physiological factors have been highly formative for the determination and definition these concepts. Various researchers classify different types of entrepreneurs depending on the properties of them. These typologies extend the discussions about the definition and the theory of entrepreneurship and the behaviors of entrepreneurs. Furthermore, these typologies are one of the most important references for policy makers that being used to determining current entrepreneur structure to stimulate entrepreneur-based economic development. Personal development is also notable factor that playing a role forming better entrepreneur type. This study aims to display that whether personal development is effective for forming entrepreneur types or not by examining entrepreneur types in SMEs in Antalya and İsparta provinces.
Abstract (Original Language): 
Girişimcilik konusu sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte büyük bir önem kazanmış ve ekonomik gelişmeyi sağlayan temel itici güç olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla da girişimcilik pek çok disiplinden araştırmacının ilgi odağı olmuştur. Bu ise kavramın çok disiplinli bir alan olarak gelişmesini sağlamış ve literatürde hala girişimcinin kim olduğu ve girişimciliğin ne olduğu konusunda ortak bir fikir birliği bulunamamasına neden olmuştur. Fakat buna rağmen girişimciliğin tanımında ve belirleyici özelliklerinde ekonomik, sosyal ve psikolojik faktörlerin oldukça önemli olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Pek çok yazar, girişimcileri sahip oldukları özelliklere göre çeşitli tipler halinde sınıflandırmaktadır. Bu tipolojiler hem girişimcilerin tanımına ve davranışına, hem de girişimcilikle ilgili teorik yapıya katkı sağlamaktadır. Bunun yanında tipolojiler, girişimci temelli ekonomik kalkınmayı sağlamada politika yapıcılar için mevcut girişimci yapısını ölçmede kullanılabilecek en önemli referanslardan biridir. Kişisel gelişim ise, girişimci düşüncenin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayarak, daha iyi bir girişimci tipinin oluşmasında rol oynayan dikkate değer bir faktördür. Bu çalışma, Antalya ve İsparta'da imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerde girişimci tiplerinin incelenerek, kişisel gelişimin girişimci tiplerinin oluşumunda etkili olup olmadığının ortaya konulmasını amaçlamaktadır.

REFERENCES

References: 

ADAMAN, Fikret ve DEVİNE, Pat; (2002), "A Reconsideration of the Theory of Entrepreneurship: A Participatory Approach", Review of Political Economy, Vol: 14, No: 3.
AIDIS, Ruta; (2003), Entrepreneurship and Economic Transition, Tinbergen Institute Disccussion Paper, Amsterdam.
ALADA, A. Dinç; (2001), "İktisadi Düşünce Tarihinde Girişimcilik Kavramı Üzerine Notlar", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 23-24, Ekim 2000 -
Mart 2001.
ARIKAN, Semra; (2004), Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular,
Siyasal Kitabevi, Ankara.
AUDRETSCH, David B. ve THURIK, Roy; (2001), Linking Entrepreneurship To Growth, OECD Science,Technology and Industry Working Papers 2001/2.
BROUWER, Maria; (2001), "Entrepreneurship and Uncertaintly: Innovation and Competition Among The Many", Small Business Economics, Vol: 15, Kluwer Academic Publishers.
BROUWER, Maria; (2002), "Weber, Schumpeter and Knight on Entrepreneurship and Economic Development", Journal of Evolutionary Economics, Vol: 12.
CASSON, Mark; (2003), The Entrepreneur An Economic Theory, Edward Elgar Publishing, Second Edition, Northampton.
CUERVO, Alvaro; (2005), "Individual and Environmental Dederminants of Entrepreneurship", International Entrepreneurship and Management Journal, 1.
ÇELİK, Abdulhalim; (2006), "Bir İstihdam Politikası Olarak Girişimcilik", Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 25-27 Mayıs, Bişkek.
ÇONKAR, Kemalettin ve İLTER, Berfu; (2004), "Ülke Kalkınmasında Girişimcilik
ve Entelektüel Sermaye Boyutu", Türk Dünyaları Araştırması Sempozyumu, Kırgızistan, 13¬15 Haziran 2004.
DRUCKER Peter F.; (1995), Innovation and Entrepreneurship, Butterworth Heinemann, London.
DULUPÇU, Murat Ali, SUNGUR, Onur, DEMİRGİL, Hakan, ŞENTÜRK, Canan, ÖZKUL, Gökhan ve SEZGİN, Aykut; (2007), Yenilik, İşbirliği ve Girişimcilik: Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur İBBS TR61) KOBİ'lerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi, Edit: M.A. DULUPÇU ve O. SUNGUR, Ankara.
FORMAINI, Robert L.; (2001), "The Engine Of Capitalist Process: Entrepreneurs in Economic Theory", Economic and Financial Review, Fourth Quarter 2001.
GRABEL, Thomas, PYKA, Andreas ve HANUSCH, Horst; (2003), "An Evolutionary Approach To The Theory of Entrepreneurship", Industry and Innovation, Vol: 10, No: 4.
HANUSCH, Horst ve PYKA, Andreas; (2005), "Principles of Neo-Schumpeterian
Economics", Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe, Beitrag Nr. 278, Septemper.
HEBERT, Robert F. ve LINK, Albert N.; (2006), "The Entrepreneur As Innovator", Journal of Technology Transfer, Springer Science.
İRAZ, Rıfat; (2005), Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve Kobi'ler,
Çizgi Kitabevi, Konya.
KOSGEB; (2006), Bölgesel Kalkınma Araştırma Raporu TR61 Antalya Alt
Bölgesi (Antalya, Isparta, Burdur), Ankara.
LANDSTRÖM, Hans; (2005), Pioneers In Entrepreneurship And Small Business Research, Springer Science.
MONTANYE, James A.; (2006), "Entrepreneurship", The Indepentend Review,
Vol: 10, N:4.
MÜFTÜOĞLU, Tamer ve DURUKAN, Tülin; (2004), Girişimcilik ve Kobi'ler,
Gazi Kitabevi, Ankara.
NIJKAMP, Peter; (2003), "Entrepreneurship in a Modern Network Economy",
Regional Studies, Vol: 37, No: 4.
O'FARRELL, Patrich N.; (1985), "Entrepreneurship and Regional Development: Some Conceptual Issues", Regional Studies, Vol: 20, No: 6.
OECD; (2003), Entrepreneurship and Local Economic Development, OECD,
Fransa.
OĞUZ, Fuat; (2005), "Schumpeter'den Baumol'a Girişimcilik Anlayışı Üzerine",
Piyasa, Cilt: 4, Sayı: 13.
OĞUZTÜRK, Bekir Sami; (2003), Bölgesel Kalkınmada Yenilikçiliğin Rolü ve Göller Bölgesi Üzerine Bir Uygulama, T.C. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
PHILIPSEN, Kiristian; (1998), "Entrepreneurship As Organizing" DRUID Summer Conference, Bornholm.
PRAAG, C. Mirjam van; (2005), Successful Entrepreneurship Confronting Economic Theory With Empirical Practice, Edward Elgar, Northampton, USA.
RAUCH, Andreas ve FRESE, Michael; (2000), "Psychological Approaches to Entrepreneurial Success: A General Model and An Overview of Findings", In C.L. Cooper ve I.T. Robertson (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, Chichester: Wiley.
REYNOLDS, Paul D.; (1991), "Sociology and Entrepreneurship: Consepts and Contributious", Entrepreneurship, Theory and Practice, Vol: 16, No: 2.
SCHAVER Kelly G. ve SCOTT, Linda R.; (1991), "Person, Process, Choice: The Psychology of New VentureCreation", Entrepreneurship Theory and Practice, Vol: 16, No: 2.
SCHUMPETER, Joseph Aloise; (1934), The Theory of Economic Development,
Transaction Publishers, London, 1996.
SCIASCIA, Salvatore ve DE VITA, Riccardo; (2004), The Development of
Enrrepreneurship Research, Liuc Papers, n. 146, Serie Economia Aziendale 19.
SHANE, Scott; (2000), "Prior Knowledge and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities" Organization Science, Vol. 11, No. 4, July-August 2000.
TOP, Seyfi; (2006), Girişimcilik Keşif Süreci, Beta Yayınları, İstanbul.
TOSUNOĞLU, B. Tuğberk; (2003), Girişimcilik ve Türkiye'nin Ekonomik Gelişme Sürecinde Girişimciliğin Yeri, T.C. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
TÜSİAD; (2002), Türkiye'de Girişimcilik, TÜSİAD, Yayın No: 12 / 340, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com