Buradasınız

Türkiye-Azerbaycan Petrol-Doğalgaz Boru Hattı Projelerinin Ülke Ekonomileri Ve Avrupa Birliği Açısından Önemi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This work investigates the role of Turkey-Azerbaijan cooperation in determiation of the world and regional energy policy. In this respect the use of the world oil and natural gas resources in the near past and its forecasting for 20-25 years in the future shows the regular increase in the rate of change of the oil and natural gaz consumption. Thus, it will be realised the intense transportation of the oil and gas resources from producing countries to the consumers in the Europe and in the world. The role of the transit countries as well the role of the oil and gaz producing countries takes therefore grate importance in determination of the regional energy policy. Turkey-Azerbaijan energy-economy cooperation realises transportation of Azerbaijan oil and gas resources to the Turkey and to the EU countries and intends to paticipate for transportation of the Central Asia gas resources through Caspian Sea. BTC crude oil pipeline, SCP(BTE) natural gas pipeline projects are discussed from the point of view of the realisation of the formation of the EuroAsia energy strategy. TransCaspian projects are also discussed in this paper.
Abstract (Original Language): 
Geçmişten Azerbaycan ve Türkiye' nin enerji ekonomisindeki işbirliği, dünya ve bölge enerji stratejilerinin belirlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Dünya enerji kaynaklarının kullanımının geleceğe yönelik öngörüleri, petrol ve doğalgaz kaynaklarının tüketim hızının orta vadede yaklaşık 20-25 yıl boyunca devam edeceği şeklindedir. Bu durumda petrol ve doğalgazın talebi giderek artacaktır. Bu kaynaklara sahip ülkeler dışında, onların taşınması için ekonomik bakımdan en uygun ülkelerin de bu bağlamda önemi artmaktadır. Türkiye-Azerbaycan işbirliği, bu ülkelerden birinin bahsi geçen enerji kaynaklarının üreticisi olması, diğerinin ise Avrupa ve Asya'nın hem coğrafi, hem de jeopolitik bakımından önemli ülkesi konumunda olması nedeniyle önem taşımaktadır. Çalışmada sözü geçen argümanlara dayanarak, BTC Ham Petrol Boru Hattı ve BTE Doğalgaz Boru Hattı projelerinin yanı sıra, Hazar geçişli projelerin de gerçekleştirilmesinin Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa Birliği açısından önemi vurgulanmaktadır.

REFERENCES

References: 

AKYÜZ, K.C.; (2000) Doğu Karadeniz Bölgesinde Yer Alan İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısal Analizi, Doktora Tezi, Trabzon.
ANONİM; (1973) "Cumhuriyetin 50. Yılında Esnaf ve Sanatkâr", TESK. Birinci Baskı Güneş Matbaacılık, Ankara .
ANONİM (2001); TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı, Ankara.
ANONİM (2002); "KOBİ Gelişim Projesi", Ekonomik Forum Aylık Ekonomi Dergisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yıl:9 Sayı: 03, S: 21-23.
ANONİM (1995); "KOBİ'ler ve Kredi Olanakları", Türkiye Halk Bankası, Ankara
BAYKA ,O., PAZARCIK, O. ,GÜLMEZ, İ., (1985); Küçük Sanayinin Yeri Önemi ve Pazarlama Uygulamaları, MPM Endüstri ve Ekonomi Şubeleri Yayın No:328, Ankara.
CEYLAN, A., ( 1986); Küçük İşletmelerin Finansal Yönetimi ve Bursa Bölgesinde Bir Uygulama , Bursa İ.T.İ.A İşletme Fakültesi Yayın No: 12, Bursa.
ÇAĞLAR, İ., (2002); "KOBİ'lerde Kriz Yönetimi, Etkileri, Sonuçları, Çözüm Önerileri Üzerine Çorum KOBİ 'lerinde Bir Araştırma ", Standart Ekonomi ve Teknik Dergi, Yıl: 41, Sayı 485, ISSN 1300-8366, Sayfa No : 50.
ÇELİK, A., AKGEMİCİ, T., (1998) ; Girişimcilik Kültürü ve Kobiler, Nobel Yayın Dağıtım , Ankara .
DEMİR, M., (1988); Türkiye'nin İstihdam Politikaları İçerisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yeri ve Önemi, Sayfa No: 135.
ER, Ş., (1998); "KOBİ'ler ve Sanayimiz", Standart Ekonomik ve Teknik
Dergi,Yıl: 37 Sayı 439, Sayfa 76.
EROL, K., (1996); Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Küçük Sanayi Araştırma Enstitüsü (TES-AR), Kamu İhaleleri ve Küçük ve Orta Boy İşletmeler, Ankara .
GAVCAR, E., YAMAK, R.,N., (2000); "Küçük Ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Endüstri İşletmelerinde Kalite Faaliyetleri (Giresun İli Örneği)", Orman Mühendisliği Dergisi, Orman Mühendisleri Odası, ISSN 1301-3572, Yıl:37, Sayı:1.
GENÇ, F., (1981); Dünden Bugüne Esnaf ve Küçük Sanayici, 2.İktisat Kongresi 3.Sosyal Gelişme ve İstihdam Komisyonu Tebliğleri, DPT Yayınları No: 1783, İzmir.
GÜNAL, A., (1981); Esnaf ve Sanatkarların Sorunları ve Çözüm Önerileri, 2.
İktisat Kongresi, DPT Yayın No: 1783, İzmir.
KÜÇÜKTÜRK Y., (1991); Avrupa Topluluğu'na Entegrasyonda Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmelerin Yapısal Analizi ve Karşılaşılan Problemler, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
KÜÇÜKÇOLAK, R. A., KOBİ'lerin Finansman Sorununun Sermaye Piyasası Yoluyla Çözümü, İstanbul:İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 1998.
LEANDER , A., (1991); State Aids With Specal Regard to The Problems of Small and Medium Size Enterprises, İ.S.O Raporu , İç Yayın No: 1991/5 , İstanbul.
MÜFTÜOĞLU, M. T.,(1993), Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, sorunlar- Öneriler, Yeniden Gözden Geçirilmiş Üçüncü Basım, Desen Ofset, Ankara.
SARIASLAN, H., Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Finansal Sorunları: Çözüm İçin Bir Finansal Paket Önerisi, Ankara:TOBB Yayını, 1994.
SERİN H.,(1997); İçel İli Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yönden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
ULUDAĞ, İ.,SERİN, V., (1991); Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler -Yapısal ve Finansal Sorunlar - Çözümler, İstanbul Ticaret Odası , Yayın No:25, İstanbul.
YEĞEN, H., (1990);Küçük İşletmelerin Başlıca Özellikleri, Sorunları ve Konuyla İlgili Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul .
ZADİL, E., (1973); Küçük ve Orta Sanayi Teşebbüslerinin Örgütlenmesi ve Kooperatifleşmesi ve Kooperatifleşme, Küçük ve Orta Sanayi Teşebbüslerinin Geliştirilmesi Semineri, MPM Yayın No: 120, S, 33-34
www.danismend.com/konular/bilgiveteknoyon/BILGİO-KOBİLER-1.htm www. makdi s.pamukkale.edu.tr/Mak2 .htm.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com