Buradasınız

Bilgi Teknolojilerinin Girişimciliğe Etkileri

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In recent century, value of information technologies in our daily life is increasing everyday. High speed information transfer capability, lack of physical distance and time restriction, high elasticity features of information technologies change work procedures of corporations. It is not possible for entrepreneurship not to be affected by those changes. In this article, it was aimed to investigate the affects of information technologies on entrepreneurship. Within the scope of the study, first a literature survey realized and after that in the light of theoretical information, a case has been investigated.
Abstract (Original Language): 
İçinde bulunduğumuz yüzyılda, bilgi teknolojilerinin günlük hayatımızdaki değeri her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bilgi teknolojilerinin yüksek hızda bilgi transfer edebilmesi, fiziksel uzaklık ve zaman kısıtlaması olmaması, yüksek seviyede esnekliği işletmelerin iş yapma biçimlerini değiştirmektedir. Bu değişimlerden girişimciliğin de etkilenmemesi mümkün değildir. Bu makalede, bilgi teknolojilerinin girişimcilik üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle literatür araştırması yapılmış, daha sonra kuramsal bilgiler ışığında bir örnek olay incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

AKIN, H.Bahadır; (2001), "Girişimcilik ve küçük işletmeler açısından elektronik ticaret: Kavramlar, örnekler, öneriler", Verimlilik Dergisi, 2001/2, s.89-104.
AKOLAŞ, D.Arzu; (2004), "Bilişim sistemleri ve bilişim teknolojisinin küreselleşme olgusu ve girişimcilik üzerine yansımaları", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, s.29-43.
AYDIN, Özlem; (2007), "E-Perakendede şaşırtan büyüme", Capital Dergisi, 01 Mart 2007.
BENNETT, Roger; (1997), "Export Marketing and the Internet, Experiences of web site use and perceptions of export barriers among UK businesses", International Marketing Review, Vol.14, No.5,pp.324-344
BENSGHIR, Türksel Kaya; (1996), Bilgi teknolojileri ve örgütsel değişim, TODAİE Yayınları, Ankara.
CRONIN, M.J.; (1994), Doing business on the internet, New York, Van Nostrand
Reinhold.
CRONIN, M.J.; (1995), Doing more business on the internet, New York, Van Nostrand Reinhold.
CRONIN, M.J.; (1996a), The internet strategy handbook Lessons from the new frontier of business, Boston, Harvard Business School Press..
CRONIN, M.J.; (1996b), Global advantage on the internet, New York, Van Nostrand Reinhold.
ELLSWORTH,J.H. ve M.V. ELLSWORTH; (1995), The internet business book, New York, John Wiley.
ELLSWORTH,J.H. ve M.V. ELLSWORTH; (1996), Marketing on the internet multimedia strategies for the www, New York, John Wiley.
ENE, Selda; (2002), Elektronik ticarette tüketicinin korunması ve bir uygulama, Pusula Yayıncılık ve İletişim Ltd., İstanbul.
FAIRLIE, Robert W.; (2006), "The personel computer and entrepreneurship", Management Science, vol.52, No.2, February 2006, 187-203.
GEORGANAS, Ioannis; (2004), "Determinants of internet export performance: A
conceptual framework for small and medium-sized firms", Emerging
Paradigms in International Entrepreneurship, Ed.JONES Marian V. ve Pavlos
DİMİTRATOS, Edward Elgar Publishing Inc.UK
GÜNEY, Semra; (2008), Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular,
Genişletilmiş Üçüncü Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.
HAMILL, Jim ve Karl GREGORY; (1997), "Internet marketing in the
Internationalization of UK SMEs", Journal of Marketing Management, 13, pp.9-28.
İNCE, Mehmet ve Hasan GÜL; (2007),"Bilgi toplumunun girişimciye yüklediği görevler ve entelektüel girişimci felsefesi", 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal
Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007 Kırgızistan-Calalabat Bildiriler Kitabı
KAYA, Ali; (2004), Bilişim ve iletişim ışığında girişimcilik ve KOBİ yönetimi,
Eğitim Kitabevi, Konya
KIRÇOVA, İbrahim; (2001), İşletmelerarası Elektronik Ticaret, İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul
LAUDON, Kenneth C. ve Jane P.LAUDON; (2005), Essentials of management
information systems: Managing the digital firm, Altıncı Baskı, Pearson
Prentice Hall, New Jersey
McDOUGALL, Patricia Phillips ve Benjamin M.OVIATT; (2000), "International
entrepreneurship: The intersection of two research paths", Academey of
Management Journal, Vol.43, No.5, 902-906.
MOSTAFA, Rasha, Colin WHEELER ve Pavlos DİMİTRATOS; (2004), "Internet-
enabled international entrepreneurship: A conceptual model", Emerging Paradigms in
International Entrepreneurship, Ed.JONES Marian V. ve Pavlos DİMİTRATOS,
Edward Elgar Publishing Inc.UK
MUTLU, Savaş; (2004), Örgütsel Çatışmaların Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Rolü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
MÜFTÜOĞLU, Tamer; (1998), Girişimcilik, Üçüncü Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
NIETO, Maria J. ve Zulima FERNANDEZ; (2006), "The Role of information technology in corporate strategy of small and medium enterprises", Journal of
International Entrepreneurship, 3, 251-262.
ÖĞÜT, Adem; (2001), Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
PAKSOY, H.Mustafa v.d.; (2007), "Gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik kültürüne yönelik küresel tehditler", 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007 Kırgızistan-Calalabat Bildiriler Kitabı
RANCHHOD, Ashok ve Calin GURAU; (1999), "Internet-enabled distribution
strategies", Journal of information Technology, 14, pp.333-346.
QUELCH, J.A ve L.R.KLEIN; (1996), "The internet and international marketing", Sloan Management Review, Spring, pp.60-75.
STERNE, J.; (1995), World Wide Web marketing: Integrating the internet into your marketing strategy, John Wiley, New York.
SÜZER, Hande D.; (2003), "İnternetin 8 Yeni Gerçeği", Capital Dergi, 01 Temmuz
2003.
TANSEY, D.Stephen; (2003), Business, information Technology and Society,
Routledge, İngiltere
TEK, Ömer Baybars ve Engin ÖZGÜL; (2005), Modern Pazarlama İlkeleri, Birleşik Matbaacılık, İzmir.
TÜRK, Murat; (2003), Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Bilgi Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul
YAHYAGİL, Mehmet Y.; (2001), KOBİ'lerde bilgisayar teknolojileri uygulamaları, İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul
YENİÇERİ, Özcan ve Mehmet İNCE; (2005), Bilgi yönetim stratejileri ve
girişimcilik, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com