Buradasınız

Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Entrepreneurship is one of the basic factors that lead in the transition from industrial society to information society and determine the economical development. It is very important for a country to create entrepreneurs, who have the dynamism to create economic value for the country’s progress and development and to adapt to the changing conditions for increasing the growing trend. In this context education is one of the important factors that bring out the entrepreneurship potential. The aim of entrepreneurship education is to bring out the person’s some secret characteristics about entrepreneurship and to make him or her aware of these characteristics. In this study initially entrepreneurship, characteristics of entrepreneurs and entrepreneurship education are conceptually examined. Then to determine the factors that affect the entrepreneurship tendency of business administration students and the relationship between this tendency and entrepreneurship education qualitative and quantitative research methods are used. According to the findings of this study education and especially entrepreneurship education is evaluated as a necessary condition to bring out the entrepreneurship tendency but it is not sufficient.
Abstract (Original Language): 
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte öne çıkan ve ekonomik gelişmeyi belirleyen temel faktörlerden biri girişimciliktir. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için ekonomik değer yaratacak, büyümeye ivme kazandıracak hızla değişen koşullara uyum sağlayabilme dinamizmine sahip girişimciler yaratabilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında en önemli görülen faktörlerden biri eğitimdir. Girişimcilik eğitiminde amaç bir kişide girişimcilik potansiyeline yönelik olarak gizli kalmış bir takım özelliklerin ortaya çıkmasını ve farkında olmasını sağlamaktır. Bu çalışmada, öncelikle kavramsal olarak girişimcilik, girişimcilerin özellikleri ve girişimcilik eğitimi üzerinde durulmuş ve daha sonra işletme öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini etkileyen faktörleri ve bu eğilimler ile girişimcilik eğitimi/dersi arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik olarak nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bu bulgular doğrultusunda eğitim ve özel anlamda girişimcilik eğitimi, girişimcilik eğiliminin ortaya çıkmasında gerek şart olmasına karşılık yeter şart olarak değerlendirilmemektedir.

REFERENCES

References: 

AĞCA, V. (2007), “Avrupa Birliğinin Girişimcilik Politikası ve Türkiye’ye
Yansımaları”, içinde Türkiye’de İşletmecilikte Yeni Perspektifler, edit. Kurt, M. ve
Bayraktaroğlu, S., Gazi Kitabevi, Ankara, S.169-194.
ARIKAN, Semra (2002), Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular,
Siyasal Kitabevi, Ankara.
BAŞAR, M., TOSUNOĞLU, B. ve A. E. DEMİRCİ (2001), Girişimcilik ve
Girişimcinin Yol Haritası: İş Planı, Eskişehir Ticaret Odası Yayın No:14, Eskişehir.
BAŞAR, M. (2004), “Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri”, içinde Yavuz Odabaşı
(ed.) Girişimcilik, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No:824, Eskişehir.
BAYRAKTAROĞLU, S. (2005), Girişimcilik Ders Notları, Sakarya Kitabevi,
Sakarya.
BECHERER, R. ve G.J. MAURER (1999), “The Proactive Personality Disposition
and Entrepreneurial Behavior Among Small Company Presidents”, Journal Of Small Business
Management, Volume 21, Issue 8, June 1999, pp-115-117.
CEYLAN A. ve N. DEMİRCAN (2001), “Girişimciliği Etkileyen Faktörler İle
Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma”, 9. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-26 Mayıs, Silivri-İstanbul, s.827-840.
COULTER, M. (2001), Entrepreneurship in Action, Small Business 2000 (New
Jersey: Prentice- Hall).
EREN, E. (2000), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları,
İstanbul.
GALLOWAY, Laura ve Wendy BROWN (2002), “Entrepreneurship Education at
University: a Driver in the Creation of High Growth Firms?” Education and Training. 44: 8/9,
398- 405.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com