Buradasınız

Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitiminin "Girişimsel Öz Yetkinlik" Algısı Üzerine Etkisi: Bir Araştırma

EFFECT OF ENTREPRENEURSHİP EDUCATİONS AT UNİVERSİTİES ON ENTREPERENEURSHİP SELF PERFECTİON PERCEPTİON: A RESEARCH

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In today, the importance of entrepreneurial attitudes is increasing in the business world. As the costs of factors overspreads the world, the competition among the ones having these factors becomes violent and entrepreneurial attitudes have a determinative position on winning the competition. It has been expressed by many researchers that entrepreneurship is not only a genetic characteristic but also a behavior change which is gained as a result of education and learning. From the point of this conjecture, it isn’t always possible for the individuals who haven’t taken entrepreneurship education to be aware of their entrepreneurial self-perfection. To ensure this awareness, entrepreneurship education is very important. It should be researched that entrepreneurship education which is carried out in the schools may offer opportunities for the individuals to become aware of their self entrepreneurial skills and to turn this entrepreneurship potential into economical value added. If the entrepreneurship education which is given create awareness on self entrepreneurial skills and trigger entrepreneurship tendencies, it will be possible to say that education is a factor which determines the entrepreneurship. In this sense, with the conjecture that entrepreneurship education supports entrepreneurial skills and affects entrepreneurship emotions, it constitutes the problem of this research that if there is a difference between entrepreneurial self-perfection perceptions of the students who are having entrepreneurship lesson and the students who haven’t had entrepreneurship lesson. To research the difference in question between the students who have had entrepreneurship lesson and the students who haven’t had entrepreneurship lesson, to measure the behavioral change which entrepreneurship education has created and to comment on the sufficiency of the entrepreneurship education constitute the aim of this study. Two suitable methods can be used for this research. First one is longitudinal research method; second one is cross sectional research method. Cross sectional research method has used because of the limited time in this study. Based on the findings in the end of this study, the evaluation of the given education intended for gaining the students Entrepreneurial behaviors during the education is aimed. The universe of the research consists of the students in the University of Selcuk. The data which is gathered will be analyzed using statistical packaged software and the results will be introduced with suggestions and comments.
Abstract (Original Language): 
Girişimci davranışın günümüz iş dünyasındaki önemi artmaktadır. Üretim faktörleri dünya geneline yayıldıkça, faktörlere sahip olanlar arasında rekabet şiddetlenmekte ve rekabeti kazanmada girişimci davranış belirleyici bir konuma gelmektedir. Girişimciliğin, genetik bir özellik olmanın yanında eğitim ve öğrenme sonucunda edinilen bir davranış değişikliği olduğu birçok araştırmacı tarafından ifade edilmektedir. Bu varsayımla, girişimcilik eğitimi almamış bireylerin girişimsel öz yetkinliklerinin farkında olmaları her zaman mümkün olmayabilir. Bu farkındalığı sağlamak için girişimcilik eğitimi önemlidir. Okullarda verilen girişimcilik eğitiminin, bireylerin bu öz yeteneklerinin farkında olmalarına ve bu girişimcilik potansiyelin ekonomik katma değere dönüştürmede fırsatlar sunabileceği araştırılmalıdır. Eğer “girişimcilik eğitimi”, girişimsel öz yetenekler konusunda farkındalık yaratabiliyorsa ve girişimcilik eğilimlerini tetikleyebiliyorsa eğitimin girişimciliği belirleyen bir etken olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Bu bağlamda, girişimcilik eğitiminin girişimcilik yeteneklerini desteklediği ve girişimcilik hislerini olumlu etkilediği varsayımıyla, girişimcilik dersi alan öğrenciler ile girişimcilik dersi almamış öğrencilerin girişimsel öz yetkinlik algıları arasında bir farklılık olup olmadığı bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Girişimcilik dersi almış öğrenciler ile girişimcilik dersi almamış öğrenciler arasındaki söz konusu farklılığı araştırmak, girişimcilik eğitiminin yarattığı davranış değişikliğini ölçmek ve verilen girişimcilik eğitiminin yeterliliği konusunda yorum yapabilmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu araştırma için uygun iki yöntem kullanılabilir. Birincisi boylamsal araştırma yöntemi, ikincisi ise kesitsel araştırma yöntemidir. Bu araştırmadaki zaman kısıtı nedeniyle kesitsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak, eğitim sürecinde öğrencilere girişimsel davranış kazandırmaya yönelik verilen eğitimin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma evreni Selçuk Üniversitelerindeki öğrencilerden oluşmaktadır. Toplanan veriler, istatistiksel paket programlar aracılığıyla analiz edilerek sonuçlar öneri ve yorumlarla birlikte sunulacaktır.

REFERENCES

References: 

AKTAN, Oğuz; (1996), Türk İşadamı ve İşletmesi, Ankara, Gündoğan Yayınları.
BİNKS, M. , STARKEY, Ken ve CHISTOPHER L. Mahon ;(2006), “Entrepreneurship
Education and the Business School”, Technology Analysis and Strategic
Management, Vol.18, No.1, Fabruary, 1-18.
BROCKHAUS, R. H.; HORWİTZ, P. S. ; (1986), “The psychology of the entrepreneur”, The
Art and Science of Entrepreneurship, Ballinger, Cambridge.
COPE, J; (2005), “Toward a Dynamic Learning Perspective of Entrepreneurship”,
Entrepreneurship Theory and Practice, July, 373-397.
CUNINGHAM, J. B. ; LISSCHERON, J.; (1991) “Defining entrepreneurship” , Journal of
Small Business Management, vol. 29, pp.45-61.
DICKSON, P.R. and GIGILIERANO, J.J.; (1986), “Missing the Boat and Sinking the Boat: A
Conceptual Model of Entrepreneurial Risk”, Journal of Marketing, vol.50, 58-70.
GERBER, Michael E; (1996), çev. Tayfur Keskin, Girişimcilik Tutkusu, İstanbul, Sistem
Yayıncılık.
GRIFFIN, Ricky, W. and EBERT, Ronald J.;(2002), Business, Fourth Edition, New
Jersey,Prentice-Hall.
HISRICH, Robert D., PETERS, Michael P.; (2002), Entrepreneurship, McGraw-Hill Higher
Education.
Hynes, B.(1996). Entrepreneurship Education and Training Introducing Entrepreneurship in to
Non-Business Disciplines, Journal of European Industrial Training, 20/8, 10-17.
KAMALANABHAN, T.J., SUNDER, D.L. and MANSHOR, Amat Taap; (2006), “Evaluation of
Entrepreneurial Risk-Taking Using Magnitude of Loss Scale”, The Journal of
Entrepreneurship, 15,1,37-46.
KAPLAN, Carol B. and MC FARLANE, C.; (1981), “A special Issue on Entrepreneurship
Education”, Journal of Career Education , December, 83-85.
KENT, C.A., SEXTON, D., and VESPER, K.H.; (1982), Encyclopedia of Entrepreneurship,
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, pp 288-316.
KESKİN, H. ALPKAN, L., ZEHİR, C.; (2002), “Girişimcilik Hisleriyle Girişimcilik Potansiyeli
Arasındaki İlişki: Gebze ve Civarındaki Girişimciler Üzerine Bir Saha Araştırması”,
Doğu Akdeniz Üniversitesi 21. Yüzyılda Kobiler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm
Önerileri Sempozyum Bildirileri, Ocak 2002.
(http://www.emu.edu.tr/smeconf/paper_list.htm. 01/04/2008).
KRUEGER Jr., N.; (2007), “ What Lies Beneath? The Experiential Esence Of Entrepreneurial
Thinking”, Entrepreneurship Theoy and Practice, January, 123-138.
KURATKO, Donald F.; (2005), “The Emergence of Entrepreneurship Education: Development,
Trends and Challenges”, Entrepreneurship Theory and Practice, September, 577-
598.
LEYENBURG, Nancy M. , LANE, Paul M. and THOMAS, Schwarz V.; (2006),
“Interdisciplinary Dimensions in Entrepreneurship”, Journal of Education for
Business, May/June , 275-281.
LI, Dr Jun; (2006), Entrepreneurship and Small Business Development in China. Bradford,
UK, Emerald Group Publishing Limited.
LUMPKIN, G.T., DESS,G.G.; (1996), “Clarifying The Entrepreneurial Orientation Construct
and Linking into Performance”, Academy of Management Review, 21,135-172.
LUNNAN, Anders, NYBAKK, Erlend, VENNESLAND, Birger; (2006), “Entrepreneurial
Attitudes and Probability for Start-ups an Investigation of Norwegian Non-industrial
Private Forest Owner”, Forest Policy and Economics, 8, pp.683-690.
MARTIN, Steven S.; (1984), “Exploring the Concept of Entreprise”, Nursing Economics, Nov.-
Dec., Vol.2, 406-408.
MC MULLAN, W.E. ve GILLIN, L.M. (1998), “Industrial Wievpoint-Entrepreneurship
Education”, Technovation,18(4), 275-286.
MITTON, D. G.; (1989), “The Complete Entrepreneur” , Entrepreneurship: Theory and
Practice, Vol. 13, pp. 9-15.
MÜFTÜOĞLU, Tamer; (1993), Türkiye' de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler; Sorunlar ve
Öneriler, 3. Baskı, Ankara, Desen Ofset A.Ş.
NAKİP, M.; (2003), Pazarlama Araştırması, Ankara: Seçkin Yayınları.
PALMER, M.; (1971), “The Application of Psychological Testing to Entrepreneurial Potantial”,
California Management Review, 13, 32-38.
PERVIN, L. A. ; (1980), Personality: Theory, Assesment and Research, New York, John
Wiley & Sons.
PETERMAN, E N. and KENNEDY J.; (2003), “Enterprise Education: Influencing Students’
Perceptions of Entrepreneurship”, Entrepreneurship Theoy and Practice, Winter,
129-143
PLASCHKA, Gerhard R.and WELSCH, Harold P.; (1990), “Emerging Structures in
Entrepreneurship Education: Curricular Designs And Strategies”, Entrepreneurship
Theoy and Practice, Spring, 55-71.
POLITS, D.; (2005), “The Process of Entrepreneurial Learning: A Conceptual Framework”,
Entrepreneurship Theoy and Practice, July, 399-421.
PRICE, Robert W.; (2004), Roadmap to Entrepreneurial Success : Powerful Strategies for
Building a High-Profit Business, Saranac Lake, NY, USA, Amacom.
RAICHAUDHURI, A.; (2005), “Issues in Entrepreneurship Education”, Decision, Vol.32, No.2,
July-December, 73-84.
RASMUSSEN ,Einar A. and SORHEIM, R.; (2006), “Action-Based Entrepreneurship
Education”, Technovation, 26, 185-194.
ROBBINS, Stephen P. and COULTER, Mary; (1996), Management, Fifth Edition, New
Jersey,Prentice-Hall Inc.
ROTTER, J. B.; (1996), “Generalized expectancies for internal versus external locus of control
of reinforcement” , Psychological Monographs: General and Applied, Serial
Number 609, Vol. 80, PP.1-28.
SANG, Lee M. and PETERSON, Suzanne J.;(2000), “Culture, Entrepreneurial Orientatiton, and
Global Competitiveness”, Journal of World Business, 35(4), 401-415.
SARACHEK, B.; (1978), “American entrepreneurs and the Horatio Alger Myth” , Journal of
Economic History, Vol. 38, PP.439-456.
SCRANTON, P.; (1986), “Learning Manufacture: Education and Shop-Floor Schooling inThe
Family Firm”, Technology and Culture, 27:1, January , 40-62.
SEXTON, Donald L. and BOWMAN, Nancy B.; (1984), “Entrepreneurship Education:
Suggestions for Increasing Effectiveness”, Journal of Small Business Management,
April, 18-25.
SEXTON, Donald L. and UPTON, Nancy B.; (1987), “Evaluation of an Innovative Approach to
Teaching Entrepreneurship”, Journal of Small Business Management, January, 35-
42.
SOLOMAN, George T. , FERNALD Jr, and LLOYD W.;(1991), “Trends in Small Business
Management and Entrepreneurship Education in the United States”,
Entrepreneurship Theory and Practice, Spring, 25-39.
SOUITIRIS, V., ZERBINATI, S. and AL-LAHAM, A.; (2006), “Do Entrepreneurship
Programmes Raise Entreprenerial Intention of Science And Enginerring Students?
The Effdect of Learning, Inspreation and Resources”, Journal of Business
Venturing, 1-26.
STONER, James A., FREEMAN, Edward R.; (1992) Management, Fifth Edition, Prentice-Hall
Inc., New Jersey.
TCHOYAKHINA, M.; (2004), “Kfw And The Promotion of Entrepreneurship Training in
Germany”, Higher Education İn Europe, Vol.29, No.2, July, 233-236.
TJAN, Kwang W.; (2004), “Education Entrepreneurs”, Innovation, Vol.15, No.1, 71-72.
UFUK, H., OZGEN, O., (2001), “The profile of Women Entrepreneurs: a Sample From Turkey”,
International Journal of Consumer Studies, 25, 4, December , pp.299–308.
Universities”, Journal of Small Business Management, January, pp.48-56.
VOLKMANN, C.; (2004), “Entrepreneurship Studies- An Ascending Academic Discipline in the
YEŞİLYURT, Sema,(1996), “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi (KOS) İşletmelerinde stratejik
Yönetim ve Yöneticinin Önemi Konusunda Tespit ve Öneriler” , Çimento İşveren
Dergisi, Ocak , ss. 19-21.
ZEITHAML, Carl P. and RICE, H. Jr, G..( 1987). “Entrepreneurship/Small Business Education
in American.
ZIMMERER, Thomas W. and SCORBOROUGH, Norman M.; (1998), Scorborough, Essential
of Entrepreneurship and Small Business Management, NewJersey , Prentice-Hall.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com