Buradasınız

BİR KARİYER TERCİHİ OLARAK GİRİŞİMCİLİKTE DIŞSAL FAKTÖRLERİN ETKİSİ: SAKARYA ÖRNEĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Enterpreneurship that has a growing importance for the economic development is the preference of career and awareness on this issue must be increased. In terms of decreasing unemployment and contributing the idle resources, enterpreneurship should be preferred by individuals and also encouraged by the government. There are many factors that push individuals to become entrepreneurs. The main ones are culture, education status, positive or negative effects of family, social environment, economic situation, legal, political and administrative factors. With taking risks and braving some difficulties enterpreneurships become successful and it will provide increasing the number of people who is establishing their own job will be called as “employee” rather than “employer”. This will be possible with dissemination of enterpreneurship culture and encouraging them. Study consists of two parts. The first part is a conceptual framework constructed by using secondary data shows historical development and current reflection of career and enterpreneurship concept and also shows the point, and the position of our country in the world of entrepreneurship and in Turkey are given. In addition, the external factors, institutions and support mechanisms which allows sustainable enterpreneurship career are included. In the second part covering those who choose entrepreneurship as a career and findings of this research is evaluated.
Abstract (Original Language): 
Girişimcilik, ülkemizin ekonomik kalkınması için önemi her geçen gün artan bir kariyer tercihidir ve bu konudaki farkındalık artırılmalıdır. İşsizliğin azaltılması ve atıl kaynakların ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlaması bakımından girişimcilik; bireyler tarafından tercih edilmeli, devlet tarafından da özendirilmelidir. Bireyleri girişimci olmaya iten birçok faktör vardır. Bunlardan başlıcaları; kültür, eğitim durumu, ailenin olumlu/olumsuz etkisi, sosyal çevre, ekonomik durum, yasal, siyasal ve idari faktörlerdir. Girişimciler; risk üstlenerek, birtakım zorluklara göğüs gererek başarılı oldukça toplumda da kendi işini kuran, “işgören” değil de “işveren” insanların sayısı artacaktır. Bu da girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasıyla, girişimcilerin teşvik edilmesiyle mümkün olacaktır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ikincil verilerden yararlanılarak kavramsal bir çerçeve oluşturularak kariyer ve girişimcilik kavramlarının tarihsel gelişimleri ve günümüzdeki yansımalarına, Türkiye’de girişimciliğin geldiği noktaya ve ülkemizin girişimcilik konusunda Dünya’daki konumuna yer verilmiştir. Ayrıca girişimciliğin sürdürülebilir bir kariyer olmasında etkili olan dışsal faktörlere ve ülkemizde girişimcileri destekleyen kurumlara ve destek mekanizmalarına yer verilmiştir. İkinci bölümde ise girişimciliği bir kariyer olarak tercih eden kişileri kapsayan araştırma ve bu araştırmanın bulguları yer almaktadır.
87-102

REFERENCES

References: 

ALTUNIŞIK, R.,COŞKUN, R., BAYRAKTAROĞLU S. ve YILDIRIM, E. 2007.
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı), 5. Baskı,
Sakarya: Sakarya Kitabevi.
ATASOY, T. 2009. Kendinizin Patronu Olmak: Girişimcilik, 1. Baskı, Ankara:
ODTÜ Yayıncılık.
AYTAÇ, S. 2005. Çalışma Yaşamında Kariyer: Yönetimi, Planlaması, Gelişimi
ve Sorunları, 2. Baskı, Bursa: EzgiKitabevi.
BALABAN, Ö, Yasemin ÖZDEMİR; 2008, “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik
Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği”, Girişimcilik
ve Kalkınma Dergisi, Cilt 3· Sayı 2, ss. 133-150.
BAYRAKTAROĞLU, S. 2008. İnsan Kaynakları Yönetimi, 3.Baskı, Sakarya:
Sakarya Kitabevi.
ERDOĞMUŞ, N. 2003.Kariyer Geliştirme: Kuram ve Uygulama, 1. Baskı,
Ankara: Nobel Yayınevi.
ESEN, A., ÇONKAR K., Orta Anadolu (Konya, Kayseri, Sivas veTokat)
Girişimcilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri, İşletmecilik Anlayışları ve
Beklentileri Araştırması 1999, Konya Ticaret Odası Yayınları:18, Konya.
GÜNEY, S. 2008. Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular,
3.Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.
HOLSTI, O. R. 1969. Content Analysis for the Social Sciences and
Humanities. Menlo Park, C.A: Addison- Wesley.
İRAZ, R. 2010.Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve Kobiler, 2.Baskı,
Konya: Çizgi Kitabevi.
İRMİŞ, A., DURAK, İ. Ve ÖZDEMİR, L. 2010. Girişimcilik Kültürü Anadolu
Girişimciliğinden Örnekler, 1. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi.
KORKMAZ, S; (2000), “Girişimcilik ve Üniversite Öğrencilerinin Girisimcilik
Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalısma”, H.Ü. İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 18.
KÜMBÜL Güler, B. 2010, Sosyal Girişimcilik, 1. Baskı, Ankara: Efil Yayınevi.
LUBORSKY, M. R. 1994. Qualitative Research in Ageing Research. Thousand
Oaks, CA: Sage.
Türkiye’de Girişimcilik İle İlgili Sorunlar ve Çözümler 1987, TÜSİAD Yay.,
İstanbul.
URL1.Http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TD
K.GTS.4fbd28e69d49b1.22725659?

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com