Buradasınız

REKABET ORTAMINDA GİRİŞİMCİLER İÇİN VAROLABİLME REÇETESİ: RİSK YÖNETİMİ

EXISTANCE PRESCRIPTION FOR ENTREPRENEURS IN COMPETITIVE ENVIRONMENT: RISK MANAGEMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Today, the success of enterprises in the intense competitive environment largely depends on managing the risks they face. The successful organizations in this process comply with the requirements of the new conditions by making the necessary arrangements of new management and financial structures. Risk management, the key position of this process, is enabling businesses to manage risks carefully and providing to block the unnecessary losses that they face. In this study such an important subject of risk management which will be discussed. The purpose of risk management, policies, benefits, elements, social risk management issues and risk management levels will be assessed.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamında işletmelerin başarısı büyük ölçüde karşı karşıya kaldıkları riskleri yönetebilmelerine bağlıdır. Söz konusu süreçte başarılı olan kuruluşlar, yönetim ve finans yapılarında gerekli düzenlemeleri yaparak, yeni oluşan şartlara uyum sağlamaktadırlar. Bu sürecin anahtarı konumunda olan risk yönetimi, işletmelerin riskleri dikkatli yönetmelerine ortam hazırlayarak, karşı karşıya kalabilecekleri gereksiz kayıpları engellemelerini sağlamaktadır. Bu çalışmada böylesine önemli olan risk yönetimi konusu ana hatlarıyla ele alınacaktır. Risk yönetiminin amacı, ilkeleri, yararları, unsurları, risk yönetimi seviyeleri ve sosyal risk yönetimi gibi konular değerlendirilecektir.

REFERENCES

References: 

AKTAN C.Can; "Sosyal Riskler, Yoksulluk Ve Sosyal Risk Yönetimi"
Yoksullukla Mücadele Stratejileri, C.Can Aktan (ed), Ankara: Hak-İş
Konfederasyonu Yayını, 2002.
ARGUN Tanju; "Risk Yönetimi", http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/
mkl_gos.php?nt=13 (10.10.2007)
ARGÜDEN, Yılmaz ; "Risk Yönetimi", http://www.donusumkonagi.net
(20.10.2007).
BIRD, Dennis; "Integrating Risk Management into Working Practice", Nursing
Standart, Vol.20, No:13, December, 2005.
BOZKURT, Ömer-T.ERGUN-S. SEZEN; Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE,
Ankara, 1998.
BUSH Janice K; Wanju S. DAI; Gretchen S. DIECK; Thomas HASSALL;
“The Art and Science of Risk Management-A US Research-Based
Industry Perspective", Drug Safety Vol. 28. No:1, 2005.
CADAOĞLU, A. Kemali; Risk Yönetimi ve TSK’daki Uygulamalar, Harp
Akademileri Yay., İstanbul, 2000.
EINHORN, Hillel-R.HOGART; Karar Alma, Belirsizliği Yönetmek, Harward
Business Review, Çev. Gündüz Bulut, MESS Yay., İstanbul, 1999.
HO, Thomas S. Y; “Asset/Liability Management and Enterprise Risk
Management of an Insurer”, The World of Risk Management, Ed.
Gifford H. Fong, World Scientific Publishing Co., USA, 2005.
SSM; “Risk Yönetimi”, www2.ssm.gov.tr.pdf (20.01.2008).
TBD Kamu-BİB; Bilişim Teknolojilerinde Risk Yönetimi, 2. Çalışma Grubu,
Kamu Bilişim Platformu VIII, Ankara, 2006.
YALÇINKAYA Timuçin-Esin OZSOY; "Risk Toplumu: Bilgi Toplumunun
Evriminde Yeni
Boyut",http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=251,
(20.09.2007).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com