Buradasınız

ŞANLIURFA’ DAKİ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA YATIRIM VE İŞLETME DÖNEMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK YÖNETİMİ

SUSTAINABLE SOURCE MANAGEMENT AT INVESTMENT AND ENTERPRISING TERMS OF PRIVATE EDUCATİON INSTITUTIONS IN SANLIURFA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Working capital has very important situation in terms of enterprise value’s raising, workability in full capacity, decreasing of risk and increasing of profitability. It can be also stated as the short term total economic value of company can be redeemed in a normal account term. At the research, surveys have been done towards private education and rehabilitation centers. Since structure of private education institutes are same, the research can be seen an important source about Turkey in general too. The study has been done for giving general information firstly about working capital and financial structures of private education enterprises quantities of which are increased after the year of 2000. Moreover, concerning government relations of corporations and general structures of foundations have been aimed with this study. According to results come out from obtained data, 64.3% of corporations are limited company. During investment, corporations are mostly using equity by the rate of 67.9%. Also during investment, most troubles that foundations face are accessing to equity capital, legal problems and land obtaining. It is seen that the most important problem is human resource supply at enterprise (operation) period. Condition when the most need is felt for working capital is not realize of expected liquidity (cash inflows and outflows) according to 53.6% of authority of corporations. Liquidity at corporations is indexed to payments to be done by the government.
Abstract (Original Language): 
İşletme sermayesi işletmenin değerinin arttırılması, tam kapasite ile çalışabilmesi, risklerin azaltılması ve karlılığın arttırılması bakımından çok önemli bir yere sahiptir. İşletmenin kısa süreli, normal olarak bir hesap döneminde paraya çevrilebilir toplam ekonomik değerleri olarak da ifade edilir. Araştırmada Şanlıurfa’da faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik anket yapılmıştır. Özel eğitim kurumlarının aynı yapıda olması nedeniyle, araştırma Türkiye geneli hakkında da önemli bir kaynak olarak görülebilir. Çalışma, özellikle 2000 yılından sonra sayıları artan özel eğitim kurumlarının işletme sermayesi başta olmak üzere, finansal yapıları hakkında genel bilgiler vermek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca bu çalışma ile kurumların bağımlı oldukları devlet ile ilişkileri, yatırım ve işletme süreçleri ve kurumların genel yapıları hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerden çıkan sonuçlara göre kurumların % 64,3’ü limited şirketidir. Kurumlar % 67,9 oranla yatırım sürecinde finansman kaynağı olarak en çok öz sermayeyi kullanmaktadır. Yine yatırım sürecinde kurumların karşılaştıkları en önemli problemlerin öz sermaye temini, hukuki problemler ve yer temini olduğu ortaya çıkmıştır. Kurumların işletme sürecindeki en önemli probleminin % 60,7 ile insan kaynağı temini olduğu görülmektedir. Kurum yetkililerinin % 53,6’ sına göre işletme sermayesi ihtiyacının en çok arttığı durum, beklenen nakit giriş çıkışlarının gerçekleşmemesidir. Kurumlarda nakit giriş çıkışları devletin yapacağı ödemelere endekslidir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AKDOĞAN, Nalan (1987). “Projelerde İşletme Sermayesi İhtiyacının
Belirlenmesi”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Sayı 1, Ankara, s: 302
AKGÜÇ, Öztin (1994). “Finansal Yönetim”, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, s:
205
AKSOY, Ahmet; YALÇINER, Kürşat (2008). “İşletme Sermayesi Yönetimi”,
Gazi Kitabevi, Ankara, s: 9-102
ATAMAN, Ayşegül (2003). “Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime
Giriş”, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, s: 19
BATTY, Josep (1979). “Management Accountancy”, Fourth Edition, Low
Priced Edition, London, s: 11
BEKÇİOĞLU, Selim (1983). “Menkul Kıymetler Analizleri ve Türkiye’deki
Uygulama”, Ankara, s: 200
BEKTÖRE, Sabri (1970). “İşletmelerde Çalışma Sermayesi Analizi”, Sevinç
Matbaası, Ankara, s: 14-15
BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C.; MARCUS, Alan J., Çeviren:
Ünal Bozkır; Türkan Arıkan; Hatice Doğukanlı; (2007). “İşletme
Finansının Temelleri”, Literatür Yayıncılık, İstanbul, s: 521
DAĞLI, Hüseyin (2004). “Finansal Yönetim”, Derya Kitabevi, Trabzon, s: 186
ERDOĞAN, Muammer (1990). “İşletme Finansmanı”, Dicle Üniversitesi
Yayınları, Diyarbakır, s: 72
ERDOĞAN, Muammer (1975). “Erzincan Bez Fabrikasının Çalışma Sermaye
Analizi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi,
Erzurum, s: 89
ERİPEK, Süleyman (2001). 11. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirilerinden
Notlar, Konya, s: 13
FİRTH, Michael (1976). “Management of Working Capital”, Macmillan Press,
London, s: 1
GALLAGHER, Timothy J.; ANDREW, Joseph D. (1997). “Financial
Management: Principle and Practice”, Prentice Hall Publisher, New
Jersey, s: 411
KENNEDY, Ralph D.; MC MULLEN, Stewart Y. (1967). “Finansal Durum
Tabloları”, Çeviren: Atilla Gönenli, İ.Ü Yayınları, İstanbull, s: 323
NALÇACI (Yılancı), Münevver (1986). “Alacakların Yönetiminde Muhasebe
Politikasının Belirlemesi ve Uygulanması”, Anadolu Üniversitesi
Yayınları No:210, İ.İ.B.F Yayınları No:45, Eskişehir, s: 3
PİNCHES, George E. (1984). “Essential of Financial Management”, Harper
Row Publishers, New York, s: 728
SARI, Hakan (2000). “An Analysis of The Policies And Provision for Children
With Special Educational Needs in England And Turkey”, Oxford
University, s: 5
http://www.aofmerkez.com/archive/unite-6-calisma-sermayesi-yontemlerit14..., Erişim Tarihi: 12.03.2010
http://sgb.meb.gov.tr/but_kesin_hesap/2010_Butce_Raporu/2010_Butce_Ra
poru.pdf, Erişim Tarihi: 25.03.2010
http://sgb.meb.gov.tr/but_kesin_hesap/2009_butce_raporu/2009_butce_rapo
r_web.pdf, Erişim Tarihi: 25.03.2010
http://sgb.meb.gov.tr/but_kesin_hesap/2008yil_butcesine_iliskin_rapor.pdf,
Erişim Tarihi: 25.03.2010
http://www.edubilim.com/forum/finansal_yonetim_ders_notlari-t14916.0.html,
Erişim Tarihi: 27.05.2010
http://www.mu.edu.tr/sbe/sbedergi/dosya/5_6.pd, Erişim Tarihi: 27.05.2010
www.geycop.anadolu.edu.tr, Erişim Tarihi: 03.12.2009
www.sgb.meb.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.03.2010
www.deu.edu.tr, 19.02.2010)
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, (14/02/2007 tarih ve 26434
sayılı Resmi Gazete)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com