Buradasınız

GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE KOBİLERİN EKONOMİYE ETKİLERİ VE REKABET KOŞULLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

THE EFFECTS OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES ON THE ECONOMY AND THE FACTORS AFFECTING THEIR COMPETITION CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH ENTREPRENEURSHIP THEORY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this paper is historically to examine the import of entrepreneurship in economic theory and to reveal the potential effects of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), a regular result of entrepreneurship, on the national economies and the factors effecting competition conditions. The paper is designed as review. Accordingly, the characretistics and roles undertaken of entrepreneurs are revealed. Also, it is specified the effects of SMEs on the economy are via the ratio in the total enterprise, employment, investment, value added, exportation and credits. Besides, the factors intervening sustainable competitive advantage of SMEs, such as competitive strategy, professional managemet views, alliances, clusters and public policy, are examined. Consequently, it is appeared that entrepreneurs undertake roles such as the taker risk, maker decision, allocater resources, arbitrager, innovative, industrial leader, patron of production factors and owner a business. Also, it is revealed that SMEs have the most important and high rate in all business and consist of more than half of total employment. Besides, it could be said that for sustainable competitive advantage, SMEs need to have a strategy, to challenge with five forces, to form a managerial structure with professional managers, to make alliances with business creating value added, to benefit from cluster economies and the public policies need to be effective in the country.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, iktisat teorisi içinde girişimciliğin önemine tarihsel açıdan bakmak ve bu bağlamda girişimciliğin olağan ve önemli bir sonucu olarak ortaya çıkan KOBİ’lerin ülke ekonomilerine potansiyel katkılarını ve rekabet koşullarını etkileyen potansiyel faktörleri ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın yöntemi, derleme şekilde tasarlanmıştır. Buna göre, girişimcilerin temel özellikleri ve üstlenmiş oldukları roller ortaya çıkartılmıştır. Yine, KOBİ'lerin, tüm işletmeler içerisindeki, istihdamdaki, yatırımdaki, katma değerdeki, ihracattaki ve kredilerdeki payı gibi kriterler yoluyla ekonomiye etkileri belirtilmiştir. Ayrıca, KOBİ’lerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamasına aracılık eden faktörler olarak rekabet stratejileri, profesyonel yönetim anlayışları, işbirlikleri, küme ekonomisi ve kamu politikaları gibi faktörler incelenmiştir. Sonuç olarak, girişimcinin risk üstlenici, karar verici, kaynak tahsis edici, arbitrajcı, yenilikçi, endüstriyel lider, üretim faktörlerinin patronu ve bir işletme sahibi gibi roller üstlendiği ortaya çıkmıştır. Yine, KOBİ’erin tüm işletmeler içerisinde en önemli ve yüksek bir orana sahip olduğu ve toplam istihdamın da yarısından fazlasını oluşturduğu görülmüştür. Ayrıca, KOBİ’lerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için bir stratejisinin olması, sektördeki rekabet güçleri ile başa çıkabilmesi, profesyonel yöneticilerin danışmanlık yaptığı bir yönetim yapısı oluşturması, katma değer yaratan işletmelerle işbirlikleri sağlaması, dışsal ekonomik yarar sağlayacak küme ekonomilerinden faydalanması ve ülkedeki kamu politikalarının etkinleştirilmesi gerektiği söylenebilir.

REFERENCES

References: 

ABDALLAH, M. A. and Bakar, M. İ. (Ed.) (2000), Small and Medium
Enterprises in Asian Pacific Countries: V. 1: Roles and Issues, Nova
Biomedical, Malesia.
ACS, Z. J, Carlsson, B. and Karlsson, C. (1999), “The Linkages Among
Entrepreneurship, SMEs and the Macroeconomy”, (Ed. Zoltan J Acs,
Bo Carlsson, Charlie Karlsson), Entrepreneurship Small & MediuSized Enterprises and the Macroeconomy, Cambridge University
Press, Cambridge, pp.3-45
ALPUGAN, O., Demir, M., Hulusi, M. ve Üner, N. (1995), İşletme Ekonomisi
ve Yönetimi, 4 Baskı, Beta Basım Yayın, İstanbul.
ASLANOĞLU, M. (1997), “Esnek Uzmanlaşma Yaklaşımı Açısından Denizli
Havlu Dokuma Sanayinin Analizi”, 21. Yüzyıla Doğru Denizli Sanayii
Sempozyumu 17–18–19 Ekim 1997, TMMOB Makina Mühendisleri
Odası, ss.185–190.
BAYÜLKEN, Y, ve Kütükoğlu, C. (2012), Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi
İşletmeleri (Kobi’ler), 4. Baskı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yayın No: MMO/583, Ankara.
BURNS, P. (2006), Small Business and Entrepreneurship, 2nd Edition,
Plagrave Macmillan, London.
ÇETİN, M. (2000), “Avrupa Birliği’nde KOBİ’lere Yönelik Teknoloji
Politikaları”, Dış Ticaret Dergisi, Yıl.5, Sayı.19, ss.1–15.
ERDEM, F. (2001), “Girişimcilerde Risk Alma Eğilimleri ve Belirsizliğe
Tolerans İlişkisine Kültürel Bir Yaklaşım”, Akdeniz Ün. İİBF Dergisi,
Sayı: 2, ss.43–61.
ETEMAD, H. (2004), “International Entrepreneurship as a Dynamic Adaptive
System: Towards a Grounded Theory”, Journal of International
Entrepreneurship, Vol: 2 (1–2), pp.5–59
EU Commission Recomm., Reference:IP/03/652 Brussels, 8 May 2003,
http://europa.eu
FERRI, M. and White, T. J. (1999), “Regionalism, Cooperation and Economic
Prosperity: Effective Autonomy in Emilia-Romagna”, Mediterrenean
Quarterly, Volume: 10, No:3, pp.89–106.
HILLARY, R. (Ed), (2000), Small and Medium-sized Enterprises and the
Environment: Business Imperative, Greenleaf Publishing.
IMF Stuff, (2007), Taxation of Small and Medium Enterprise, International
Tax Dialogue Conference, Buenos Aires, www.itdweb.org.
KEEBLE D., and Wever, E (Ed.), (1986), Firms and Regional Development in
Europe, Routledge, England.
KRUGMAN, P. (1999), “The Role of Geography in Development” Annual
World Bank Conference on Devolopment Economies–1998, IBRD,
The World Bank. KUWAYAMA, M. (2001), E-Commerce and Export Promotion Policies for
Small and Medium-Sized Enterprises: East Asian and Latin
American Experiences, CEPAL/ECLAC, Santiago.
LEVI, M., and Power, P. (2005), Strategies for Growth in SMEs: The Role of
Information and Information Sytems, Elsevier ButterworthHeinemann, Oxford.
OECD (1997a), Globalisation and Small and Medium Enterprises, OECD
Publishing.
OECD (1997b), Best Practice Policies for Small and Medium-sized
Enterprises 1997, OECD Publishing.
OĞUZ, F. (2005), “Schumpeter’den Baumol’a Girişimcilik Anlayışı Üzerine”,
Piyasa, C 4, Sayı: 13.
PIERSON, C. (2006), Beyond the Welfare State? The New Political
Economy of Welfare, Third Edition., Polity Press.
PORTER, M. E. (1998), On Competition, Harward Business Scholl
Publishing, Boston.
PORTER, M. E. (2000), Rekabet Stratejisi: Sektör ve Rakip Analizi
Teknikleri. (Çev. Gülen Ulubilgen), Sistem Yayıncılık, İstanbul.
PORTER, Michael (2003), Rekabet Stratejisi, 2. Baskı. Sistem Yayıncılık:
İstanbul.
POLLALIS, Y. A. (2003), “Pattern of Co-Alignment in Information-Intensive
Organizations: Business Performance through Integration
Strategies”, International Journal of Information Management, Vol:
23, Iss.6, December, pp.469–492.
REINECKE, G. and White, S. (2003), Enabling Environments for Jobs and
Entrepreneurship: The Role of Policy and Law in Small Enterprise
Employment, Brookings Institution, U.S.
RIPSAS, S. (1998), “Towards an Interdisciplinary Theory of
Entrepreneurship”, Small Business Economics, Vol:10: pp.103–115.
SCHMITZ, H. (1999), “Global Competition and Local Cooperation: Success
and Failure in the Sinos Valley, Brazil”, World Development, Vol. 27,
No. 9, pp.1627–1650.
SFORZI, F. (1989), “The Geography of Indistrual Districts in Italy”, (Ed:
Edward Goodman, etc..), Small Firms and Indistrual Devolopments
in Italy, Routlage, England. pp.153–165.
STOKES, D. and Wilson, N. (2006), Small Business Management and
Entrepreneurship, 5th Edition, Thomson, England.
STOREY, D. J. (1988), “The Role of Small and Medium-Sized Enterprises in
Europen Job Creation: Key Issues for Policy and Research”, (Ed. M.
Giaoutzi, P. Nijkamp, D. J. Storey), Small and Medium Size
Enterprises and Regional Development, Routledge, England, pp.
140–160
TANRISEVER, N. H. (2004), Avrupa Birliği’nde Girişimciliğin Teşvik Edilmesi
İçin İzlenen Politikalar ve Türkiye’deki Politikaların Avrupa BirliğiUygulamalarına Uyumu, (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi), Ankara:
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği.
TIMMONS, J. and Spinelli, S. (2004), New Venture Creation:
Entrepreneurship for the 21 st Century, McGraw Hill Inc., Boston.
WOOD, J. S. (2005), “The Development and Present State of The Theory of
Entrepreneurship in Product and Asset Markets by Knight, Hayek,
Schumpeter, Mises, Krizner, Shackle, and Lachmann”, Austrian
Scholars Conference 2005.
YILDIZ, S. ve B. Yıldırım (2011), “Kars İlinde Kaşar Ticareti Yapan Firmaların
Uyguladıkları Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir
Araştırma”, KAÜ, SBE Dergisi, 7, s.147-166.
YILMAZ, B. (2004), “Küçük Ve Orta Büyüklükteki İsletmelerin Toplumda
Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”. Dış Ticaret Dergisi, Yıl:9,
Sayı: 30,. 141–180.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com