Buradasınız

SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study, beyond showing the existence of the relationship between the organizational culture and the organizational commitment which had been proven before by many academical researchs, to identify the impacts on the banking sector which is an intense source of employment. This study, run for especially employees of goverment and private sector based banks, tries to explain the different perceptions in these higly circulated sectors. The findings obtained after statistical analyses and test made on field study, reveal the measure of infuence of organisational culture levels over organisational commitment. It has been determined that, in the organisations having powerful organisational culture, the employees' organisational commitment has been affected in a positive way.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin daha önce birçok akademik çalışma tarafından ortaya koyulan varlığının saptanmasının ötesinde, yoğun istihdam kaynağı olan bankacılık sektöründeki etkilerinin belirlenmesidir. Özellikle kamu bankası ve özel banka çalışanlarına yönelik yapılan bu araştırma, işgücü sirkülasyonu yüksek olan bu sektördeki algılamaları açıklamaya çalışmıştır. Gerçekleştirilen alan araştırması sonucunda elde edilen bulgular, örgüt kültürü unsurlarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini ortaya koymuştur. Güçlü bir örgüt kültürüne sahip örgütlerde, işgörenlerin örgütsel bağlılıklarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
89-132

REFERENCES

References: 

AKINCI, B. Z. (1998). Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, İletişim Yayınları,
İstanbul.
ALLEN, N. J. ve Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of
Affective, Continuance and Normative Commitment to the
Organization, The British Psychological Society, Vol: 63, 1-18.
ARGYRIS, C. (1998). Empowerement: The Emperor’s New Clothes, Harvard
Business Review, 98-105.
ASUNAKUTLU, T. (2002). Örgütsel Güvenin Oluşturulmasına İlişkin Unsurlar
ve Bir Değerlendirme, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 9, 1-13.
BARUCH, Y. (1998). The Rise and Fall of Organizational Commitment,
Human Systems Management, 17, 2, 135-142.
BOERMANS, M. A., Kattenberg, M. A. C. (2011). Estimating Reliability
Coefficients with Heterogenous Item Weightings Using Stata: A
Factor Based Approach, Utrecht School of Economics Tjalling C.
Koopmans Research Institute Discussion Paper Series 11-19.
ÇAKIR, M., Örücü, E. (1999). Üretim İşletmelerinde Örgüt Kültürünün
Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi,
13 (1), 19-40.
CAN, H, Akgün, A. ve Kavuncubaşı, Ş. (2001). Kamu ve Özel Kesimde İnsan
Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
ÇETİN, M. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara.
DOĞAN, B. (2007). Örgüt Kültürü, Beta Basım Yayın Dağıtım. 1.Baskı,
İstanbul.
DOĞAN, S., Kılıç, S. (2007). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel
Yeri ve Önemi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Sayı:29, 37-61.
ERDİL, O. vd. (2004). Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı
ve Takdir Edilme Duygusu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil
Sektöründe Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17-26.
EREN, E. (2006). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım
Yayın Dağıtım. 9.Baskı, İstanbul.
ERDEM, R. (2007). Örgüt Kültürü Tipleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki:
Elazığ İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2(2), 63-79.
GİZİR, S. (2008). Örgütsel Değişim Sürecinde Örgüt Kültürü ve Örgütsel
Öğrenme, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı:
2, 182- 196.
GÜÇLÜ, N. (2003), Örgüt Kültürü, Kırgızistan- Manas Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi (Elektronik Versiyon), Sayı 6, 147–159.
http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/igb.aspx-20.06.2010
HALICI, A., Karatepe, O. (1998). İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki
Etkilerine Yönelik Ampirik Bir Değerlendirme, 6. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi, Eskişehir.
HASANOĞLU, M. (2004). Türk Kamu Yönetiminde Örgüt Kültürü ve Önemi,
Sayıştay Dergisi, Sayı: 52, 43-60.
İBİCİOĞLU, H. (2000). Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri, Dokuz
Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 15, Sayı:1, 13-22.
İNCE, M., Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık,
Çizgi Kitabevi Yayınları, Ankara.
İŞCAN, Ö., Naktiyok, A. (2004). Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının
Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algıları,
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı 59, No:1, 182-201.
JONES, J., M. (2003). Dual or Dueling Culture and Commitment: The Impact
of a Tri-Hospital Merger, Journal of Nursing Administration, Vol:33,
No:4.
KAYA, H. (2008). Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarının Örgütsel Kültürünün
Analizi ve Kurum Kültürünün Çalışanların Örgütsel Bağlılığına Etkisi:
Görgül Bir Araştırma, Maliye Dergisi, Sayı:155, 119-143.
KÖSE, S., Tetik, S., Ercan, C. (2001). Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler,
Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:7,
Sayı:1, 219-242.
LAHIRY, S. (1994). Building Commitment Through Organizational Culture,
Training & Development, Vol: 48, No: 4, 50-52.
MEYER, A., vd. (2010). Person-Organization (Culture) Fit and Employee
Commitment Under Conditions of Organizational Change: A
Longitudinal Study, Journal of Vocational Behavior, Vol:76, 458-473.
MOWDAY, R. T., Lyman, W. P. and Richard, M. S. (1979). The
Measurement of Organizational Commitment, Journal of
Organizational Behavior, Sayı:14, 224-247.
ÖZDEVECİOĞLU, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık
Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz
Eylül Üniversitesi,İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:18, Sayı:2, 113-130.
SCHEIN, E. H. (1978). Örgüt Psikolojisi, (Çev: Mustafa Tosun), Türkiye ve
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, No:173, Ankara.
SCHEIN, E. H. (1990). Organizational Culture, American Psychologist,
Vol:45, No:2, 109-119.
SCHERMERHORN, J. R., Hunt, J. G. ve Osborn, R. N. (2000).
Organizational Behavior, Lehigh Press, USA.
SEZGİN, F. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığının Bir Yordayıcısı
Olarak Okul Kültürü, Eğitim ve Bilim, Cilt 35, Sayı 156, 142-159.
SINGH, K. (2007). Predicting Organizational Commitment Through
Organization Culture: A Study of Automobile Industry in India,
Journal of Business Economics and Management, Vol 8, No. 1, 29-
37.
TİRYAKİ, T. (2005). Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri,
Basılmış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Kütahya, 1-260.
TURAN, S., vd. (2005). Üniversite Yöneticilerinin Benimsedikleri İdari ve
Kültürel Değerler, Sosyal Bilimler Dergisi, 181-202.
TAYLOR, S., vd. (2008). Employee Commitment in MNCs: Impacts of
Organizational Culture, HRM and Top Management Orientations,
The International Journal of Human Resource Management, Vol:19,
No: 4, 510-527.
TAYRAN, N., Ulupınar, S. (2011). Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: İzolasyon
Önlemlerine Uyum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirliği, İ.Ü.F.N. Hem.
Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, 89-98.
YIING, L. H., Ahmad, K. Z. (2009). The Moderating Effects of Organizational
Culture on the Relationships Between Leadership Behaviour and
Organizational Commitment and Between Organizational
Commitment and Job Satisfaction and Performance, Leadership &
Organizational Development Journal, Vol:30, No:1, 53-86.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com