Buradasınız

TEMEL BİLEŞENLER BAKIMINDAN GAP’IN TAMAMLANMA ORANI VE ÜRETİM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
GAP (Southeastern Anatolia Project) is a multi-sectorial, multipurpose and multi-component regional development project which involves 10% of Turkey’s land mass with Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa and Şırnak. 30 years have passed since GAP,whose intellectual basis goes back to 1960’s and whose foundations were laid in 1980’s, was started. In the extent of this project, the irrigation of 1.822 hectares of land, 22 dams over Fırat and Dicle rivers and 19 hydro-electric power plants are being stipulated. During the 30 years passed, according to 2010 data, of the 1.822 thousand hectares of land which was expected to be irrigated, 300 hectares of it was prepared for irrigation, which is only 16,5% of the total land supposed to have been irrigated. Moreover, of the 22 dams over Fırat and Dicle, which provides basis for the project, 15, and of the 19 hydro-electric power plants only 8 have been completed. As it is seen, despite its history of 30 years, a great deal of GAP hasn’t been accomplished yet. GAP is not just an irrigation and power production project, it also consists of many components such as agriculture, industry, urban and rural infrastructure, education, health and environment, in that it was set off with a view to develop Southeastern Anatolia Region entirely. In this study, the completion progress, missing parts and output potential of GAP were studied in the light of recent data.
Abstract (Original Language): 
GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinin tamamını kapsayan Türkiye topraklarının yaklaşık % 10’nuna sahip, çok sektörlü, çok amaçlı, çok bileşenli bir bölge kalkınma projesidir. Düşünsel temelleri 1960’lı yıllara dayanan, temeli 1980’li yıllarda atılan, GAP’ın yapılmaya başlamasının üzerinden 30 yıl geçmiştir. Proje kapsamında 1.822 bin hektar arazinin sulanması, Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde 22 baraj, 19 hidroelektrik santralinin yapımı öngörülmektedir. Aradan geçen 30 yıllık sürede, 2010 yılı verilerine göre, GAP bölgesinde sulanması öngörülen 1.822 bin hektar araziden 300 bin hektar arazi sulanmaya açılmıştır ki bu arazi proje kapsamında sulanması gereken toplam arazinin sadece % 16.5’dir. Ayrıca Projenin temelini oluşturan Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı öngörülen 22 barajdan 15’i, 19 hidroelektrik santralden sadece 8’i tamamlanmıştır. Dolayısıyla 30 yıllık mazisine rağmen GAP’ın önemli bir kısmı hala bitirilememiştir. GAP sadece bir sulama ve elektrik üretim projesi değildir; aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Bölgesini bütünüyle kalkındırmak amacıyla yapıldığı için tarım, sanayi, kentsel ve kırsal altyapı, eğitim, sağlık ve çevre gibi birçok bileşenden oluşmaktadır. Bu çalışmada son bilgiler ışığında temel bileşenler bakımından GAP’ın tamamlanma oranı, eksik kalan kısmı ve üretim potansiyeli konuları araştırılmıştır.

REFERENCES

References: 

ATALAY, Durmuş Ali ve diğerleri: “GAP’ın Tarımsal Yapı Üzerine Etkileri”,
GAP’ın Ekolojiye ve Tarıma Etkileri, TÇV Yay. Ank., 1997
BAĞLI, Mazhar, BİNİCİ, Abdulkadir: Kentleşme Tarihi ve Diyarbakır Kentsel
Gelişimi, Bilim Adamı Yay., Ankara, 2005
ÇADIRCI, Ali: “ GAP Enerji ve Sosyal Sektörler”, GAP İşletme, İktisat, Finans
Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Şanlıurfa, 1999
DAĞLI Bekir:“GAP’ın Getirecekleri”, GAP İşletme, İktisat, Finans Dergisi, Yıl
1, Sayı 1, Şanlıurfa, 1999
DİE: 1980 Genel Nüfus Sayımı, DİE Yay., Ank., 1980
DİE: 1990 Genel Nüfus Sayımı, DİE Yay., Ank., 1990
DİE: 2000 Genel Nüfus Sayımı, DİE Yay., Ank., 2000
EROL, Mehmet: “ GAP Nedir?, Nerededir? Amaçları Nedir?”, GAP İşletme,
İktisat, Finans Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Şanlıurfa, 1999
FİDANCI Yasin: “GAP Altyapı, Ulaşım, Tarım”, GAP İşletme, İktisat,
Finans Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Şanlıurfa, 1999
GAP: GAP Hareket Planı 1993-1997, GAP Yay., Ank., 1993
GAP: Her Yönüyle GAP, GAP Yay., Ank., 2001
GAP: GAP Kırsal Kalkınma Projesi, GAP Yay., Ank., 2004
GAP-Harran Üniversitesi: “GAP Eğitim-Yayım Projesi Fizibilite Raporu”,
Şanlıurfa, 2010
GAP-GİDEM: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yatırım Rehberi, GAP Yay., Ank.,
2005
GAP: 2006 Yılı Faaliyet Raporu, GAP Yay., Ank., 2007
GAP: 2007 Yılı Faaliyet Raporu, GAP Yay., Ank., 2008
GAP: GAP Stratejik Plan (2008-2012), GAP Yay., Ank., 2008
GAP: GAP Eylem Planı (2008-2012), GAP Yay., Ank., 2008
GAP: GAP İl İstatistikleri, GAP Yay., Ank., 2008
GAP: 2008 Yılı Faaliyet Raporu, GAP Yay., Ank., 2009
GAP: 2009 Yılı Faaliyet Raporu, GAP Yay., Ank., 2010
GAP: 2010 Yılı Faaliyet Raporu, GAP Yay., Ank., 2010
GAP: 2011 Yılı Faaliyet Raporu, GAP Yay., Ank., 2012
GAP-GİDEM ve ABİGM : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yatırım Rehberi,
Nurol Mat., Ankara, 2005
GÜMGÜM, Bahattin: “GAP İle Oluşabilecek Çevre Sorunları ve Çözüm
Önerileri”, GAP’ın Ekolojiye ve Tarıma Etkileri, TÇV Yay. Ank., 1997
http://www.gap.gov.tr/proje-ve-faaliyetler/cevre--fiziksel-gelisme-ve-ye...şim : 1.12.2012
http://www.gap.gov.tr/gap/gap-in-bilesenleri/gap-ta-ulasilan-sonnokta/Erişim: 1.12.2012
KELEŞ, Ruşen, HAMAMCI, Can : Çevrebilim, İmge Kitabevi, Ankara, 2002
ÖĞÜT, Haşim: Her Yönüyle GAP-Sempozyum, GAP-TMMOB (Ziraat
Mühendisleri Odası, Ankara, 2001
ÖZER, Ahmet: Modernleşme ve Güneydoğu, İmge Kitabevi, Ankara, 1998
ÖZGÜL YAŞAR, Muammer, Güneydoğu Anadolu Yatırım Rehberi, Nurol
Matbaası, Ankara, 2005
ÜNLÜ ve Diğerleri : “GAP’ın Faunaya Etkileri” GAP’ın Ekolojiye ve Tarıma
Etkileri, TÇV Yay. Ank., 1997
TARAKLI Duran: Her Yönüyle GAP-Sempozyum, GAP-TMMOB (Ziraat
Mühendisleri Odası, Ankara, 2001
TÜİK: Türkiye İstatistik Yıllığı, TÜİK Yay., Ank., 2010
www.gap.gov.tr/gap/gap-in-bilesenleri/gap-toprak-ve-su-kaynaklarigelisti...ı/Erişim: 2.12.2012
www.gap.gov.tr/gap/gap-nedir/Erişim :4.11.2012
www.gap.gov.tr/gap/gap-in-bilesenleri/gap-ve-tarım/Erişim: 4.12. 2012
www.gap.gov.tr/gap/gap-in-bilesenleri-/gave-sanayi/Erişim:3.12.2012
www.gap.gov.tr/gap/gap-in-bilesenleri/gap-saglık/Erişim5.12.2012
www.gap.gov.tr/gap/gap-in-bilesenleri/gap-in-sosyal-yonu/Erişim :7.12.2012
www.gap.gov.tr/gap/gap-in-bilesenleri/gap-cevre-ve-kültür/Erişim: 8.12.2012

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com