Buradasınız

GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK TİPLERİ İLE DUYGUSAL ZEKÂLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: EDİRNE ÖRNEĞİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ENTREPRENEURSHIP TYPES AND EMOTIONAL INTELLIGENCE OF ENTREPRENEURS – THE CASE OF EDİRNE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Making decisions by using quantitative data in business actions is not sufficient for entrepreneurs who wants to achieve sustainability and therefore there is a need for different perspectives. Emotional intelligence (EI), using emotions rationally, is one of the most important traits of entrepreneurs in this regard. The purpose of this study is to look for a relationship between entrepreneur types and EI in Edirne city. After reliability of the dimensions are tested by using Cronbach’s Alpha Spearman Rho’s Correlation analysis is conducted in order to test the relationships among the dimensions. It is found that there is a relationship among some of the dimensions. It is believed that this study will shed a light for the studies in different regions in the future. Besides, the directions and causalities of these relationships among dimenions are not examined. Examinning these relationships in new studies is expected to make contribution to literature.
Abstract (Original Language): 
Yaşamını, sürekli kılmak isteyen girişimciler için artık işletme eylemlerinde sadece nicel verilere dayalı olarak karar vermek tek başına yeterli olmamakta ve farklı bakış açılarına ihtiyaç duyulmaktadır. “Duyguların akıllıca kullanımı” anlamındaki duygusal zekâ, bu anlamda girişimcilerin en önemli kişisel özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı Edirne ilindeki girişimcilik tipleri ile duygusal zekâ arasındaki ilişkiyi alt boyutlar bazında araştırmaktır. Çalışmada Cronbach's Alpha değeri ile boyutların güvenilirliği test edildikten sonra boyutlar arası ilişkileri test etmek için Spearman Rho’s Korelasyon Analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda bazı boyutlar arasında ilişkilerin varlığı ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın gelecekte farklı bölgelerde yapılacak çalışmalara ışık tutacağına inanılmaktadır. Ayrıca söz konusu çalışmamızda boyutlar arası ilişkilerin yönleri ve nedenleri incelenmemiştir. Gelecekte yapılacak olan yeni araştırmalarda bu konuların incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

REFERENCES

References: 

ACAR, Füsun (2001). Duygusal Zekâ Yeteneklerinin Göreve
Yönelik ve İnsana Yönelik Liderlik Davranışları ile İlişkisi:
Banka Şube Müdürleri Üzerine Bir Alan Araştırması,
yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
AIDIS, Ruta (2003). “Entrepreneurship and Economic Transition”,
Tinbergen Institute Disccussion Paper, Amsterdam.
AKIN, Mahmut (2004). İşletmelerde Duygusal Zekânın Üst
Kademe Yöneticiler ile Astları Arasındaki Çatışmalar
Üzerindeki Etkileri: Kayseri’de Büyük Ölçekli İşletmelerde
Bir Uygulama, yayınlanmamış doktora tezi, Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
26 Hatice CİN & Gülsevim YUMUK GÜNAY
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2) 2013
Journal of Entrepreneurship and Development
ALLEN, Natalie J. and MEYER, John P. (1990). “The
Measurement and Antecedents of Affective, Continuance
and Normative Commitment to the Organization”, Journal of
Occupational Psychology, 63(1), pp: 1-18.
ARIKAN, Canan (2013). Kadın Girişimcilikte Başarı ve Başarıyı
Etkileyen Faktörler: Bursa Örneği, yayınlanmamış yüksek
lisans tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
AWWAD, Mohammad Suleiman and ALI, Hanane Kada (2012).
“Emotional Intelligence and entrepreneurial orientation: The
moderating role of organizational climate and employees’
creativity”, Journal of Research in markiting and
Entrepreneurship, 14(1), pp:115-136.
AYTAÇ, Ömer (2006). “Girişimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif”,
Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, (15), s:
139-160.
AZZADINA, İrna, SIANIPAR, Corinthias P.M. and NUUR’AINI,
Enny (2012). “Measuring the Direct and Significant
Influence of Emotional Intelligence Competencies to
Entrepreneurial Characteristics”, Indonesia International
Conference on Innovation, Entrepreneurship and Small
Business, 4(4), pp: 16-25.
BAL, Soner (2007). Takım Çalışmasında Duygusal Zekânın Önemi,
yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Beykent
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
BAR-ON, Reuven (2006). “The Bar-On Model of Emotional-Social
Intelligence (ESI)”, Psicothema, (18), pp: 13-25.
BOZKURT, Özlem (2007). “Girişimcilik Eğiliminde Kişilik
Özelliklerinin Önemi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2),
s: 93-111.
BOZKURT, Özlem Ç. (2011). Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik
Eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden
Öneriler, Ankara, Detay Yayıncılık.
CANSIZ, Emine (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik
Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi
Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, yayınlanmamış yüksek
lisans tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Girişimcilerin Girişimcilik Tipleri ile Duygusal Zekâları Arasındaki İlişki: Edirne Örneği 27
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2) 2013
Journal of Entrepreneurship and Development
CASSON, Mark (2003). The Entrepreneur An Economic Theory,
Edward Elgar Publishing, 2. b. , Cheltenham, UK.
CHICKEN, John C (2002). Yönetim ve Girişimcilik, İstanbul,
Epsilon Yayıncılık.
CHULUUNBAATAR, Enkhbold, LUH, Ottavia, Ding-Bang (2010).
“Entrepreneurship start-up Process The role of emotional
intelligence”, International Conference On Kansei
Engineering And Emotion Research, March 2-4, Paris.
CROSS, Bernadette and TRAVAGLIONE, Anthony (2003). “The
untold story: is the entrepreneur of the 21st century defined
by emotional intelligence?””, The International Journal of
Organizational Analysis, 11(3), pp: 221-228.
ÇEVİK, Evrim (2006). Girişimcilerin, Girişimcilik Tipleri ile Çalışma
Amaçları Arasındaki İlişki, yayınlanmamış yüksek lisans
tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
ÇOLAKOĞLU, Tanju (2010). Çalışma Hayatında Duygusal Zekâ,
Algılama ve Motivasyon İlişkisi: Çomü Örneği,
yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale: Onsekiz Mart
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ÇÖL, Güner ve GÜL, Hasan (2005). “Kişisel Özelliklerin Örgütsel
Bağlılık Üzerine Etkileri ve Kamu Üniversitelerinde Bir
Uygulama”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1), s: 291-
306.
DELİCE, Murat ve GÜNBEYİ, Murat (2013). “Duygusal Zekâ ve
Liderlik İlişkisinin İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), s: 209-239.
DOĞAN, Selen ve DEMİRAL, Özge (2007). “Kurumların
Başarısında Duygusal Zekânın Rolü ve Önemi”, Celal Bayar
Üniversitesi İ. İ. B.F.Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(1), s:
218-222.
DÖKMEN, Üstün (1998). İletişim Çatışmaları ve Empati, İstanbul,
Sistem Yayıncılık.
ERDEM, Ferda (2001). “Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi ve
Belirsizliğe Tolerans İlişkisine Kültürel Yaklaşım”, Akdeniz
Üniversitesi İ. İ. B.F Dergisi, 1(2), s: 43-61.
28 Hatice CİN & Gülsevim YUMUK GÜNAY
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2) 2013
Journal of Entrepreneurship and Development
ERKUŞ, Ahmet ve GÜNLÜ, Ebru (2008). “Duygusal Zekanın
Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etkileri”, İşletme Fakültesi
Dergisi, 9(2), s: 187-209.
EYMEN, Erman (2007). Duygusal Zekâ, İstanbul, Kaliteofisi
Yayınları.
GHORBANI, Mahmood, JOHARI, Samaneh and MOGHADAM,
Atefeh Abasi (2012). “Analysis of the Relationship Between
Emotional Intelligence and Entrepreneurship” Middle-East
Journal Of Scientific Research, 11(5), pp: 679-689.
GOLEMAN, Daniel (1995). Emotional Intelligence, New York:
Bantam.
GOLEMAN, Daniel (2000). Duygusal Zekâ, İstanbul, varlık yayınları.
GOLEMAN, Daniel (2009). İş Başında Duygusal Zekâ, İstanbul, varlık
yayınları.
GÖÇMEN, Selin (2007). İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Destekleyen
Faktörler: İç Girişimcilik, yayınlanmamış yüksek lisans
tezi, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
GÜNEY, Salih (2001). Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, Nobel
Yayın.
GÜRBÜZ, Sait ve YÜKSEL, Murad (2008). “Çalışma Ortamında
Duygusal Zeka: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik özelliklerle
ilişkisi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2), s: 174-190.
GÜRSOY, Ali (2005). “Liderlikte Duygusal Zekâ (Liderlik Özellikleri
ile Duygusal Zekâlı Liderlere Ulaşılması) Türk Silahlı
Kuvvetlerinde Örnek Bir Uygulama”, yayınlanmamış yüksek
lisans tezi, İstanbul: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
HALIÇINARLI, Emine ve BENDER, Merih Tekin (2005). “Kadında
Duygusal Zekâ(eq) ve Bir Saha Çalışması,
http://cws.emu.edu.tr/en/conferences/2nd_int/pdf/Emine%20
Halicinarli,%20Merih%20ekin%20Benderçpdf, (Erişim:
27.04.2012).
HISRICH, Robert D. and PETERS, Michael (2002).
Entrepreneursship, USA, Mc Graw-Hill Irwin.
Girişimcilerin Girişimcilik Tipleri ile Duygusal Zekâları Arasındaki İlişki: Edirne Örneği 29
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2) 2013
Journal of Entrepreneurship and Development
JOHNSON, Richard C. B. (2005). “Entrepreneurship and Self-
Finance”, Sweden, January 2.
KAYA, Nihat ve SELÇUK, Seçil (2007). “Bireysel Başarı Güdüsü
Organizasyonel Bağlılığı Nasıl Etkiler?”, Doğuş Üniversitesi
Dergisi, 8(2), s: 175-190.
KAYIŞ, Ali (2010). Girişimcilik ve İç Girişimciliğin Önündeki
Engeller: Yazılım Sektöründe Bir Uygulama, yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Gebze: Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KILIÇARSLAN, Fatih (2009). 10 Adımda Duygusal Zekâ, İstanbul,
İkarus Yayın.
KIRZNER, Israel M. (1997). “Entrepreneurial Discovery and The
Competitive Market Process: An Austrian Approach”,
Journal of Economic Literature, (35), pp: 60-85.
KÜÇÜKALTAN, Derman (2009). “Genel Bir Yaklaşımla
Girişimcilik”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 4(1), s: 21-28.
MABOÇOĞLU, Firdevs (2006). Duygusal Zekâ ve Duygusal
Zekânın Gelişimine Katkıda Bulunan Etkenler,
yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
MAYER, John D., SALOVEY, Peter and CARUSO, David R.
(2004). “A Further Consideration of the Issues of Emotional
Intelligence”, Psychological Inquiry, 15(3), pp: 249-255.
McCLELLAND, David C. (1961). The Achieving Society, Free
Press, New York.
MOLLER, Claus (1999). Hearthwork, Hillerod: TMI.
NEGHABI, Saeed, YOUSEFI, Mohsen and REZVANI, Mehran
(2011). “Emotional Intelligence and Entrepreneurial
Behavior; Development of Personal Aspects of Intentions
Model”, International Conference on Information and
Finance IPEDR, (21), pp: 27-31.
ONARAN, Oğuz (1981). Çalışma Yaşamında Güdülenme
Kuramları, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yayınları.
ÖREN, Kenan ve BİÇKES, Mehmet (2011). “Kişilik Özelliklerinin
Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri (Nevşehir’deki
Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir
30 Hatice CİN & Gülsevim YUMUK GÜNAY
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2) 2013
Journal of Entrepreneurship and Development
Araştırma)”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), s: 67-86.
ÖZKUL, Gökhan (2008). Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri:
Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61
Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ’lerindeki Girişimciler
Üzerine Bir İnceleme, yayınlanmamış yüksek lisans tezi,
Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
PACHULIA, Gocha and HENDERSON, Laura (2009). The
relationship between Emotional Intelligence and
Entrepreneurial Orientation; Observed within ownermanagers
who lead small, high-tech firms in Sweden,
Master Thesis within Business Administration:
Entrepreneurship, Jönköping: International Business
School Jönköping University.
POLAT, Soner ve AKTOP, Ergin (2010). “Öğretmenlerin Duygusal
Zekâ ve Örgütsel Destek Algılarının Girişimcilik
Davranışlarına Etkisi”, Akademik Bakış Dergisi, (22), s:1-20.
RAAB’, Gerhard, STEDHAM, Yvonne and NEUNER, Michael
(2005). “Entrepreneurial Potential: An Exploratory Study of
Business students in the US and Germany”, Journal of
Business and Management, 11(2), pp: 71-88.
REYNOLDS, Paul D. (2000). “National Panel Study of U.S.
Business Startups: Background and Methodology”,
Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and
Growth, (4), pp: 153-227.
RHEE, Kenneth S. and WHITE, Rebecca J. (2007). “The
Emotional Intelligence of Entrepreneurs”, Journal of Small
Business and Entrepreneurship, 20(4), pp: 409-426.
SCARBOROUGH, Norman M. and ZIMMERER, Thomas
W.(1990). Effective Small Bussiness Management,
Columbus; Merrill.
SCIASCIA, Salvatore and DE VITA, Riccardo (2004). “The
Development of Enrrepreneurship Research”, Liuc Papers,
N: 146, Serie Economia Aziendale 19.
SEKARAN, Uma (2006). Research Method for Business: A Skill
Building Approach, United Kingdom: John Wiley & sons,
Inc.
Girişimcilerin Girişimcilik Tipleri ile Duygusal Zekâları Arasındaki İlişki: Edirne Örneği 31
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2) 2013
Journal of Entrepreneurship and Development
SHANE, Scott and VENKATARAMAN, Sankaran (2000). “The
Promise of Entrepreneurship as A Field of Research”,
Academy of Management Review, pp: 217-226.
SHAPIRO, Lawrence E. (1998). Yüksek EQ’lu Bir Çocuk
Yetiştirmek, İstanbul, Varlık Yayınları.
SOYŞEKERCİ, Serhat ve AKATAY, Ayten (2004). “Girişimcilik
Paradigmalarında Kaymalar ve Girişimcilikte Profil
Eksenleri”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), s: 63-
77.
TİTİZ, Tınaz (1998). Genç Girişimcilere Öneriler, İstanbul, İnkılâp
Kitabevi.
TUNÇ, Barbaros (2007). İşletmelerde Yaratıcılık Yenilikçilik
Girişimcilik Yönetimi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi,
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
WEISINGER, Hendrie (1998). Emotional Intelligence at Work, San
Francisco, CA: Jossey-Bass.
YELKİKALAN, Nazan (2007). “21. Yüzyılda Girişimcinin Yeni
Özelliği: Duygusal Zekâ” Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,
1(2), s: 39-51.
YILMAZ, Sevda (2007). Duygusal Zekâ ve Akademik Başarı
Arasındaki İlişki, yayınlanmamış yüksek lisans tezi,
Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
YUNUS, Nek Kamal Yeop, ISHAK, Salomawati and RAZAK,
Ahmad Zainal Abidin Abdul (2010). “Motivation,
Empowerment, Service Quality and Polytechnic Students’
Level of Satisfaction in Malaysia”, International Journal of
Business and Social Science 1(1), pp: 120-128.
ZAKAREVIČIUS, Povilas and ŽUPERKA, Aurimas (2010).
“Expression of Emotional Intelligence in Development of
Students’ Entrepreneurship”, Economics and Management,
(15), pp: 865-873.
ZAMPETENAKIS, Leonidas A., BELDEKOS, Panagiotis and
MOUSTAKIS, Vassilis S. (2009). ‘‘Day-to-day’’
entrepreneurship within organisations: The role of trait
Emotional Intelligence and Perceived Organisational
Support”, European Management Journal; (27), pp: 165–
175.
32 Hatice CİN & Gülsevim YUMUK GÜNAY
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2) 2013
Journal of Entrepreneurship and Development
ZEYTİNOĞLU, Güneş N. (2009). Genel İşletme, Eskişehir,
Anadolu Üniversitesi Web-Ofset.
ZIMMERER, Thomas W. and SCARBOROUGH, Norman M.
(2004). Essentials of Entrepreneurship and Small Business
Management, Fourth Edition, Prentice Hall, Inc.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com