Buradasınız

GİRİŞİMCİLİK HİSLERİNE EĞİTİMİN KATKISI: KÜTAHYA MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE PROGRAMI ÖRNEĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the contribution of vocational training and education to the sentiments of entrepreneurship has been investigated through theoretical and empirical level. It is assumed that disposition to take risk and desire for independence will increase as the level of education rises. In addition to that one of the most fundamental factors that drive entrepreneurs to success is the internal control focus. These basic assumptions prevalent in the literature have been tested among the student of Kütahya Vocational School at Machinery programme. The founding do not indicate a significant relations at %5 significant level between the first and second year students compared according to their level of risk taking, feeling or control, entrepreneurship potential and desire for independence. According to multiple regression result (at %5 significance level) entrepreneurship potential of first year student adjusted R2 (%60.5) is higher than second year student adjusted R2 (%43.8). This result show that education has no significance effect on entrepreneurship potential.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada girişimcilik yaklaşımlarından biri olan bireysel yaklaşımın temelini oluşturan girişimcilik hislerine eğitimin katkısı teorik ve ampirik olarak incelenmiştir. Genel anlamıyla eğitim seviyesi arttıkça kişilerin risk alma eğilimi ile bağımsızlık arzusu yükselir. Bu nedenle kendi işlerini kurmak isteğinden dolayı da girişimcilik potansiyelinin arttığı belirtilebilir. Buna ek olarak girişimcileri başarıya yönlendiren en temel etmenler arasında içsel kontrol odağının olduğu da görülür. Literatürde genel kabul gören bu görüşler Kütahya Meslek Yüksekokul Makine Programı öğrencileri üzerinde sınanmıştır. Elde edilen hipotezlerin sonucunda; 2. sınıftaki öğrencilerle 1. sınıftaki öğrenciler arasında risk alma eğilimi, kontrol hissi, girişimcilik potansiyeli ve bağımsızlık arzusu üzerinde % 5 anlamlılık seviyesinde herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Yapılan çoklu regrasyon sonucuna göre % 5 anlamlılık seviyesinde girişimcilik potansiyeli gösteren birinci sınıf öğrencilerinin düzeltilmiş R2 (%60.5)’leri ikinci sınıf öğrencilerinin düzeltilmiş R2’lerine (%43.8) göre daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. Bu sonuç makine programındaki eğitimin, girişimcilik potansiyeli üzerine etkisi olmadığını göstermektedir.

REFERENCES

References: 

Ağca, Veysel, Kurt, Mustafa (2007); “ İç Girişimcilik ve Temel
Belirleyicileri: Kavramsal Bir Çerçeve”, Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, Sayı 29: 83-112
Alpkan, Lütfühak, Keskin, Halit ve Zehir, Cemal, “Girişimcilik Hisleriyle
Girişimcilik Potansiyeli Arasındaki İlişki: Gebze ve Civarındaki
Girişimciler Üzerine Bir Saha Araştırması” 21. Yüzyılda
KOBİ’ler Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Gazimagosa, Kıbrıs 2002
Akgül, Aziz ve Çevik Osman (2003) İstatistiksel Analiz teknikleri:
SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları, Ankara
Aytaç, Ömer” (2006), Girişimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif”
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:15 Yıl:
Ağustos
Aytaç, Ömer ve İlhan, Süleyman (2007)“Girişimcilik ve Girişimci
Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif” Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 18:101-121
54 Cengiz DURAN, Harun BÜBER & Gülten Eren GÜMÜŞTEKİN
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2) 2013
Journal of Entrepreneurship and Development
Basılgan, Müslüm, Girişimcilerin Kişilik Profili üzerine bir inceleme:
Bursa Örneği 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 07-10
Mayıs 2008, Bişkek
Barbaso, D. Saulo; Kıckul, Jill and Smith, R. Bretty, (2008), The road
less intended: Integrating entrepreneurial cognition and risk in
entrepreneurship education, Journal of Enterprising Culture,
vol.16, No.4: 411-439
Baş Türker, (2008), Anket Nasıl Hazırlanır, Uygulanır ve
Değerlendirilir? 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara
Bayrakdar, Seda (2011) Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programlarında
Girişimcilik Eğitimlerinin Ekonomik Kalkınmadaki Önemi, C.Ü.
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı1,
Bhide, Amar, (1994) How Entrepreneurs Craft” Harvard Business
Review, Marc- April 1994:150-161
Bonnett and Furnham, (1991), Who wants to be an entrepreneur? A
study of adolescents interested in Young enterprise scheme,
Journal of Economics Physcology, 12: 465-478
Brown, T.E., Davidson, P. and Wiklund, J. (2001) “An
operationalization of Stevenson’s conceptualization of
entrepreneurship as opportunity-based firm behavior”,
Strategic Management Journal, 22, pp. 953-968.
Bulut, Çağrı; Fiş Ahmet Murat; Aktan, Bora; Yılmaz, Senem (2008)
“Kurumsal Girişimcilik: Kavramsal Yapı Üzerine Bir Tartışma”,
Yaşar Üniversitesi Dergisi, 3(10), 1389-1416
Döm, Serpil (2006), Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Ankara:
Detay Yayıncılık.
Eren, Erol (2000), Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi,
Genişletilmiş Altıncı Baskı, Beta Yayınları, İstanbul
Eyüpoğlu, Dilek (2007), Girişimcilik Eğitimi, Milli Prodüktivite Merkezi
Yayınları No:697, Ankara.
Gartner, W.B. (1989) “Some suggestions for research on
entrepreneurial traits and characteristics” Entrepreneurship
Theory and Practice, Fall
Güney, Semra ve Nurmakhamatuly, Arman, Kültürün Girişimciliğe
Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Üniversite Öğrencilerin
Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Kültürlerarası
Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Cilt. 10, Sayı: 18, Aralık 2007
Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı: Kütahya MYO Makine Programı Örneği 55
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2) 2013
Journal of Entrepreneurship and Development
Gryskiewicz, Stanley S. (2000), Pozitif Dalga: Yaratıcılığı Ve
Yenilikçiliği Ve Yenilenmeyi Destekleyecek Ortamlar
Oluşturmak, Rota Yayınları, İstanbul
Gürol, Mehmet Ali; (2006), Küresel Arena’da Girisimci ve Girisimcilik,
Gazi Kitapevi, Ankara
Ireland, R. Duane; Covin, G. Jeffrey and Kuratko, Donald F. (2009),
“Conceptualizing Corporate Entrepreneurship Strategy,”
Entrepreneurship, Theory & Practice, Vol. 33, No. 1, pp. 19-
46.
İpçioğlu, İsa ve Taşer, Atıl (2009) İşletme Bölümünde Verilen Eğitimin
Girişimci Adayı Öğrencileri Üzerindeki Etkileri, Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 2, Sayı 10
Johansson, F. (2007). Yaratıcılık ve İnovasyon Medici Etkisi
Yaratmak. Çev. Dinç Tayanç, MediaCat Kitapları, İstanbul.
Johnson, Bradley R. (1990) Toward a Multidimensional Model of
Entrepreneurship: The Case of Achievement Motivation and
the Entrepreneur, Entrepreneurship Theory and Practice,
Spring
Karabulut, Tugba (2009) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik
Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma,
Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt XXVI; Sayı I:331-356
Karadeniz, Yasin, (2010), “Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi”, Anahtar
Dergisi, Temmuz:42-44
Kaufmann, Patrick J. ;Welsh, Dianne H. B. and Bushmarin, Nicholas
V. (1995), Locus of Control and Entrepreneurship in the
Russian Republic, Entrepreneurship Theory and Practice Fall,
Lucke, R. (2008). Girişimcinin El Kitabı. Çev. Ümit Şensoy: Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
Macko, Anna and Tyszka, Tadeusz (2009), Entrepreneurship and
Risk Taking, Applied Psychology: An International Review , 58
(3), 469–487
Morton, Kenan; Gücelioğlu, Ömer; Alpaslan, Toromon (1987)
Türkiye’de Girişimcilikle İlgili Sorunlar ve Çözümler, Yayın No:
TÜSİAD-T/87.10.103, İstanbul
Müftüoğlu, Tamer ve Durukan, Tülin (2004), Girişimcilik ve KOBİ’ler,
Gazi Kitapevi, Ankara
Naffziger, D. (1995) “Entrepreneurship A person based theory
approach“ J.A. Katz, R.H. Brockhaus (Eds.), Advances in
56 Cengiz DURAN, Harun BÜBER & Gülten Eren GÜMÜŞTEKİN
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2) 2013
Journal of Entrepreneurship and Development
Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, JAI
Press,.Greenwich, Connecticut
Naktiyok Atılhan. (2004); İç Girişimcilik, 1. Baskı, İstanbul: Beta
Özden, Kenan; Temurlenk, M. Sinan; Başar, Selim (2008)
“Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi ve
Atatürk Üniversitesi Örgencileri Üzerine Bir Araştırma”, 2.
Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 07-10 Mayıs, Bişkek
Özdevecioğlu M. ve A. Cingöz, (2009) “Sosyal Girişimcilik ve Sosyal
Girişimciler: Teorik Çerçeve” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:32, 81-95,
Pretorius, M.; Millard, S. M.; Kruger, E.M; Creativity, innovation an
implementation: Management experince , venture size, life
cycle stage, race and gender as moderators, South African
Journal of Business, 2005: 36 (4):55-68
Saraçoğlu, Metin ve Duran, Cengiz (2009) “Yaratıcı Girişimcinin
Gelişiminde Çevrenin Önemi” Elektronik Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt.8, Sayı.30:131-151
Simpeh, N. Kwabena, (2011). Entrepreneurship teories and empirical
research: A Summary Review of the Literature, European
Jorurnal of Business and Management, Vol.3, No.6:1-8
Soylu, Ali ve Kepenek, Yüksel (2008), “Meslek Yüksekokulu
öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri ve aldıkları eğitimin
girişimciliğe olan katkılarının belirlenmesi: Pau Honaz Meslek
Yüksekokulu Örneği, 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 07-
10 Mayıs, Bişkek
Top, Seyfi, (2008), İsletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, 1.
Baskı, Beta Yayınları, İstanbul
Yaghoobi, Noor- Mohammad; Tolue, Esmaiel; Azadikhah, Omolbanin
(2011), “Factors effecting on the social entrepreneurship in
organization (Case Study),” Interdisciplinary Journal of
Contemporary Research in Business, August, 2011, Vol. 3,
No.4:685-693
YÖK, (2006), Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi (Taslak Rapor),
Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com