Buradasınız

Askerlik yapmaya engel göz hastalıklarının gözün anatomik bölümlerine göre değerlendirilmesi

Evaluation of ophthalmic diseases which are not convenient in enrolling to military service according to anatomical parts of the eye

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to evaluate the etiology of visual disturbances among young men at the age of recruitment according to the anatomical parts of the eye. The study includes 2604 cases about whom the decision that "they were not convenient for military service" was given by Ankara Military Hospital at their admission to or during military service between June 1999 and December 2004. The records of the patients were examined retrospectively, and cases who were not convenient for military service were divided into four groups of anterior segment diseases, posterior segment diseases, disorders that damage the anatomical entirety and others. The most common ophthalmic diseases that prevent performing military service were anterior segment diseases (n=1561, %59.94), posterior segment diseases (n=556, %21.35), disorders that damage the anatomical entirety as phtysis bulbi, anophthalmia, enucleated/eviscerated eyes (n=309, %11.86) and the others (n=178, %6.83) in respect order. The ratio of trauma in etiology was detected as 28.45% (n=741). Most of the diseases detected were preventable diseases. Anterior segment diseases were more common in ophthalmic diseases that prevent performing military service. Amblyopia caused by refractive errors and diseases caused by trauma were very common among young male adults in our country. Loss of working power in young people could be decreased to minimum by effective health care programs and educational studies.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, askerlik çağına gelmiş olan genç erkeklerde görme bozukluğu nedenlerinin gözün anatomik bölümlerine göre ayrılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Haziran 1999 ile Aralık 2004 tarihleri arasında, askerliğe müracaatında veya askerlik görevi sırasında Ankara Asker Hastanesine kabul edilerek, haklarında 'Askerliğe Elverişli Değildir' kararı verilen 2604 olgu çalışmada ele alınmıştır. Retrospektif olarak heyet kayıtları incelenmiş ve askerliğe elverişli bulunmayan olgular; ön segment hastalıkları, arka segment hastalıkları, gözün anatomik bütünlüğünü bozan durumlar ve diğerleri olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. Çalışmamızda, askerlik yapmaya engel göz hastalıkları; en sık ön segment hastalıkları (n=1561, %59.94) olmak üzere, sırasıyla arka segment hastalıkları (n=556, %21.35), anatomik bütünlüğün olmadığı durumlar (fitizis-bulbi, anoftalmi, geçirilmiş enükleasyon/evisserasyon ameliyatları) (n= 309, %11.86) ve diğerleri (n=178, %6.83) olarak yer almıştır. Tüm hastalıklar içinde etiyolojideki travma oranı %28.45 (n=741) olarak belirlenmiştir. Tespit ettiğimiz hastalıkların büyük kısmı önlenebilir hastalıklardı. Ön segment hastalıklarının, askerlik yapmaya engel göz hastalıkları içinde daha yüksek oranda yer aldığı görüldü. Elde ettiğimiz veriler, refraksiyon kusurları nedeni ile gelişen ambliyopi ile travmanın neden olduğu hastalıkların, ülkemiz genç erişkin erkeklerinde sık görüldüğünü göstermektedir. Etkili halk sağlığı programları ve eğitici çalışmalar ile genç insanlardaki çalışma gücü kaybı en aza indirilebilir.

REFERENCES

References: 

1. Durukan AH, Mumcuoðlu T,
Hürmeriç V, Köksal S, Bayraktar MZ.
Göz hastalýklarý nedeniyle askerliðe
elveriþli deðildir kararý almýþ yükümlü-
lerin tanýsal yönden deðerlendirilmesi.
Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 44-48.
2. Kýlýç S, Ceylan S, Göçgeldi E, Açýkel
C. Sakatlýk ve maluliyete farklý bir yaklaþým; 1979 doðumlularda askerliðe
elveriþli olmama nedenleri. Saðlýk ve
Toplum 2001; 4: 66-73.
3. Binyüzonbir (1111) Sayýlý Askerlik
Kanunu.
4. Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði
Yönetmeliði. Genelkurmay Basýmevi,
Ankara. 1997: 1-66.
5. VanNewkink MR, Weih L, McCarty
CA, Taylor HR. Cause-spesific prevalence of bilateral visual impairment in
Victoria, Australia. Ophthalmology
2001; 108: 960-967.
6. Dandona L, Dandona R, Naduvilath
TJ, et al. Burden of moderate visual
impairment in an urban population in
Southern India. Ophthalmology 1999;
106: 497-504.
7. Taylor HR, Keeffe JE, Vu HT,
Rochtchina E, Pezzullo ML, Mitchell
P. Vision loss in Australia. Med J Aust
2005; 182: 565-568.
8. Fotouhi A, Hashemi H, Mohammad
K, Jalali KH. The prevalence and causes of visual impairment in Tehran: the
Tehran Eye Study. Br J Ophthalmol
2004; 88: 740-745.
9. Leske MC, Wu SY, Hyman L,
Nemesure B, Hennis A, Schachat AP.
Four-year incidence of visual impairment: Barbados Incidence Study of
Eye Diseases. Ophthalmology 2004;
111: 118-124.
10.Dunzhu S, Wang FS, Courtright P, et
al. Blindness and eye diseases in Tibet:
findings from a randomised, population based survey. Br J Ophthalmol
2003; 87: 1443-1448.
11.Evans JR, Fletcher AE, Wormald RP.
Causes of visual impairment in people
aged 75 years and older in Britain: an
add-on study to the MRC Trial of
Assessment and Management of Older
People in the Community. Br J
Ophthalmol 2004; 88: 365-370.
12.Buch H, Vinding T, Cur L, Appleyard
M, Jensen GB, Nielsen NV.
Prevalence and causes of visual
impairment and blindness among
9980 Scandinavian adults. Ophthalmology 2004; 111: 53-61.
13.Turan A, Recep ÖF, Abdik O, Karaatlý
SM, Hasýripi H. Türkiye'de çocukluk
çaðý körlükleri: görme engelliler
okullarýndaki tarama sonuçlarý. Türk
Oftalmoloji Gazetesi 2002; 32: 397-
400.
14.Fan DS, Lai TY, Cheung EY, Lam DS.
Causes of childhood blindness in a
school for the visually impaired in
Hong Kong. Hong Kong Med J 2005;
11: 85-89.
15.Özdemir M, Demirok A, Yaþar T,
Çevik Durmuþ A. Perforan göz
yaralanmalarýnda erken müdahalenin
görme prognozu üzerine etkisi. MN
Oftalmoloji 2002; 9: 364-366.
16.Özdemir M, Yaþar T, Þimþek Þ, Çevik
Durmuþ A. Göz travmasý olgularýmýzýn epidemiyolojik deðerlendirilmesi. Van Týp Dergisi 2002; 9:
6-11.
17.Rapoport I, Romem M, Kinek M, et al.
Eye injuries in children in Ýsrael. Arch
Ophthalmol 1990; 108: 376- 379.
18.Wong T, Klein B. The prevalence and
5 year incidence of ocular trauma.
Ophthalmology 2000; 107: 2196-2202.
19.Apte RS, Scheufele TA, Blomquist
PH. Etiology of blindness in an urban
community hospital setting. Ophthalmology 2001; 108: 693-696.
20.Ignatius Yu TS, Liu H, Hui K. A casecontrol study of eye injuries in the
workplace in Hong Kong. Ophthalmology 2004; 111: 70-74.
21.Kargý ÞH, Hoþal B, Saygý S, Gürsel E.
Göz travmalarýnýn epidemiyolojik
deðerlendirilmesi. MN Oftalmoloji
1998; 5: 385-389.
22.Tabbara KF. Blindness in the Eastern
Mediterranean Countries. Br J
Ophthalmol 2001; 85: 771-775.
23.Thulasiraj RD, Nirmalan PK,
Ramakrishnan R, et al. Blindness and
vision impairment in a rural south
Indian population: the Aravind
Comprehensive Eye Survey. Ophthalmology 2003; 110: 1491-1498.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com