Buradasınız

BİLGİ TOPLUMU, BİLGİ YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER

INFORMATION SOCIETY, INFORMATION MANAGEMENT AND PUBLIC RELATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
To reach today's societies from the power and reach of information by keeping the value of the protection has become very difficult. Information and information technology is extremely important for communities to have. Because the levels of development of the communities to have knowledge and information technologies is directly related to effective use. Information age, especially of our age, and knowing today's advanced societies as the information society has brought competitiveness of information between communities and states, particularly in information technologies have developed and this technology has attracted attention to enhancement requests. In the information society, in order to provide superiority to the competitors, the businesses want to keep the information in their hands and benefit from the information technology. At this point, public relations departments have an importance at whether the obtaining of information or the use of information. In the information age, in order to provide the qualified work force to the institution, the businesses must give importance to the public relations having a mission to increase the reputation of the institution. In addition, it should be noted that, institutions where information and communication technologies nowadays make progress moment by moment will speak to corporate audiences in new ways and will need public relations professionals to use these technologies in effective way. In this study, it has been focused on the concepts of information society and knowledge management, public relations in knowledge-based society is examined theoretically
Abstract (Original Language): 
Bilgi günümüzde toplumların ulaşması kolay ve fakat ulaşılması kadar elde tutularak korunması o denli zor olan değeri haline gelmiştir. Bilgi ve bilgi teknolojisine sahip olmak toplumlar için son derece önem taşımaktadır. Çünkü toplumların gelişmişlik düzeyleri bilgiye sahip olmak ve bilgi teknolojilerini etkili kullanabilmek ile doğrudan ilişkilidir. Çağımızın bilişim çağı, günümüz gelişmiş toplularının da bilgi toplumu olarak nitelendirilmesi toplumlar arasında bilgi rekabetini beraberinde getirmiş ve başta gelişmiş olan devletlerin bilgi teknolojilerine sahip olması ve bu teknolojiyi geliştirme istekleri dikkatleri çekmiştir. Bilgi toplumunda işletmeler rakiplerine üstünlük sağlayabilmek amacıyla bilgiyi ellerinde bulundurmak ve bilgi teknolojilerinden olabildiğince faydalanmak istemektedirler. İşte bu noktada bilginin gerek elde edilmesinde ve gerekse de kullanılmasında halkla ilişkiler departmanlarına önemli görevler düşmektedir. İşletmeler bilgi çağında, nitelikli iş gücünün kuruma kazandırılması için bir görevi de kurumun itibarını arttırmak olan halkla ilişkilere önem vermek durumundadırlar. Unutulmamalıdır ki bilgi ve iletişim teknolojilerinin an be an gelişme gösterdiği günümüzde kurumlar hedef kitlelerine yeni yöntemlerle seslenecek ve bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanacak halkla ilişkiler uzmanlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışma kapsamında bilgi toplumu ve bilgi yönetimi irdelenmiş, bilgi toplumunda halkla ilişkiler konusu teorik açıdan incelenmeye çalışılmıştır
191-214

REFERENCES

References: 

AKTAN, C.C., ve TUNÇ, M. (1998). Bilgi toplumu ve eğitim, Yeni Türkiye Dergisi, 21. Yüzyıl Özel Sayısı, 4(19), 118-133.
ALAVİ, M. (1997). “Knowledge Management and Knowledge Management Systems”,December,http://www.rhsmith.umd.edu/is/malavi/icis–97KMS/sld018.htm, 12.05.2011.
ANDREWS, K. M. ve B. L. Delahaye, (2000). “Influences on Knowledge Processes in Organizational Learning: The Psychosocial Filter”, Journal of Management Studies, 37: 6, September, pp.797–810.
BALAY, Refik, (2004). ‘Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim’, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt: 37, sayı: 2, 61–82
BALCILAR, Hüseyin, (2008). “Türkiye’nin Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilgi Teknolojilerinin Kullanılması”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, S.B.E
BELL, Daniel, (1973). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social
Forecasting, Basic Books, New York.
CANÖZ, Kadir, (2008). ‘Bilgi Toplumu ve Halkla İlişkiler’, Halkla İlişkiler Kitabı İçinde, On İkinci Bölüm, (Editörler: Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan), Tablet Yayını, Konya, 341–372
CASTELLS, M., (2005). ‘Enformasyon Çağı: Ekonomi Toplum ve Kültür’, Birinci Cilt (Ağ Toplumunun Yükselişi), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
ÇELİK, Ahmet, (1998). ‘Bilgi Toplumu Üzerine Bazı Notlar’, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 53–59
ÇOBAN, Hasan, (1997). Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, Inkılâp Kitabevi, İstanbul.
DEMİREL, Yavuz ve SEÇKİN, Zeliha, (2008). ‘Bilgi Yönetimi Uygulamalarında Etkili Olan Faktörler Üzerine Mobilyacılık Sektöründe Bir Araştırma’, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, 107-122.
DURA, C, (1990). Bilgi Toplumu, Kültür Bakanlığı Yayınları:1244, Bilim ve Teknoloji Dizisi:3, Bil Ofset Matbaası-Ankara.
ERDOĞAN, İrfan, (2006). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, ERK yayınları, Ankara.
ERKAN, H. (1998). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Yayın no:326, Doğuş Matbaacılık, 4. Baskı.
ERKAN, H. (2000). Ekonomi Sosyolojisi, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 4.Baskı, İzmir.
FINDIKÇI, İ. (1996). Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme, Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları:2, İstanbul.
GERAY, Haluk, (2002). İletişim ve Teknoloji-Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ütopya Yayınevi, Ankara.
GÖKSEL, A. Bülent, BAYTEKİN, E. Pelin, (2008). ‘Bilgi Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik: Entelektüel Sermaye. Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirme’, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:31, 81–90.
HAUSCHİLD, S., W. Stein ve T. Licht, (2001). “Creating a Knowledge Culture”, The Mckinsey Quartely, Number 1, pp. 74–81.
KÖSEOĞLU, Mehmed Ali, GİDER, Ömer, OCAK, Saffet,(2011). ‘’Bilgi Paylaşımı Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği’ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 215-243
KURTULMUŞ, Numan, (1998). “Değişim, Yeniden Yapılanma ve Türkiye’nin Geleceği”, Yeni Türkiye 21. Yüzyıl Özel Sayısı içinde, Yıl 4, Sayı 19, Ocak-Şubat, ss. 144–154, Ankara.
MALHOTRA, Y. (2003). ‘Is Knowledge the Ultimate Competitive Advantage?’ Business Management Asia. September, Q ¾, 66–69.
ODABAŞ, Hüseyin, (2003). ‘Kurumsal Bilgi Yöntemi’, Aylık Strateji Bilim Dergisi, Sayı:10
OKAY, Aydemir, OKAY, Ayla, (2002). Halkla İlişkiler ve Medya, MediaCat Kitapları, İstanbul.
OKAY, Ayla, OKAY, Aydemir, (2011). Halkla İlişkiler ‘Kavram, Strateji ve Uygulamaları’, Der Yayınları, 4. Baskı, İstanbul.
ÖNÜR, Nimet, (2002). Küreselleşen Dünyada İletişim ve Toplum, Alp Yayınevi, Ankara.
ÖZÇAĞLAYAN, Mehmet, (1998). Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim, Alfa Yayınları, İstanbul.
PEREZ, M. P., A. Sanches, M. P. Carnicer ve M J. V.Jimenez, (2002). “Knowledge tasks and teleworking: a taxomony model of feasibility adoption”, Journal of Knowledge Management, V. 6, N. 3, pp.272-284.
SENA, J. A. ve A.B. (Rami) Shani, (1999). “Intellectual Capital and Knowledge Creation : Towards an Alternative Framework”, Knowledge Management Handbook, Edited by Jay Liebowitz, CRC Press, Washt., D. C.
SÜMER, Beyza, (2007). “Bilgi Toplumuna Dönüşüm Sürecinin Avrupa ve Türkiye’de İstihdam Yaratmaya Etkisi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, S.B.E.
TİMİSİ, Nilüfer, (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Kitabevi, Ankara.
TOFFLER Alvin., HEİDİ Toffler, (1996). Yeni Bir Uygarlık Yaratmak (Çev.Z.Dicleli), İnkilap Kitapevi, İstanbul.
TÜRK, M. Sezai, GÜVEN, Ahmet, (2007). Yeni Başlayanlar İçin Halkla İlişkiler, Gazi Kitabevi, Ankara.
UĞUR, Aydın ve BİLİCİ, Mücahit (1998). “Bilgi Toplumu, İnternet ve Demokrasi”, Yeni Türkiye 21. Yüzyıl Özel Sayısı içinde, Yıl 4, Sayı 19, Ocak-Şubat, ss. 488-497, Ankara.
YILMAZ, Bülent, (1998). ‘Bilgi Toplumu: eleştirel bir yaklaşım’, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 15 / Sayı: 1 / ss.147–158.
YILMAZ, Elgiz, (2011). ‘Yeni Medya ve Halkla İlişkiler: Hedef Kitleye Ağ Üzerinden Erişmek’, Dünden Bugüne Halkla İlişkiler Kitabı İçinde, Sekizinci Bölüm, (Editörler: Metin Işık ve Mustafa Akdağ), Eğitim Kitabevi, Konya, 137–148.
http://ekutup.dpt.gov.tr/, Erişim Tarihi: 15.07.2011
www.canaktan.org.tr/, Erişim Tarihi: 10.05.2011
www.ab.org.tr /, Erişim Tarihi 05.01.2012

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com