Buradasınız

EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİYLE OLAN İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF- ESTEEM LEVEL AND WAYS OF COPING WITH STRESS OF SCHOOL DIRECTORS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main aim of this study is to bring light to the school directors’ coping strategies with stress used by them, their self esteem level and to find out the relationship between them. This research was carriedout with public primary and secondary schools directors in Eskisehir province. The survey research method was used in this study. For measurement ‘Ways of Coping Inventory’ and ‘Self-Esteem Scale’ were used with some demographic questions. It was found that the self- esteem levels of directors are medium and high. The results show that participants prefer ‘self-confident’ and ‘optimistic approaches’. Additionally, there is a significant relationship between school directors’ ‘ways of coping stress’ and their self-esteem level. There is a positive correlation between their self-esteem level and ‘self-confident’, ‘optimistic approaches’. There is a negative correlation between their self-esteem level and ‘helpless’, ‘submissive’ and ‘seeking social support’ approaches. According to the data obtained from this study, there is a positive correlation between seniority -age and ‘helpless’, ‘seeking social support’ approaches. On the other hand, there is a negative correlation between seniority -age and ‘self-confident’ approach. Negative correlation results show that the school directors with less seniority prefer more ‘self-confident’ approach as compared with ones with more seniority.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, eğitim kurumu yöneticilerinin stresle başa çıkma tarzları ve benlik saygısı düzeylerinin birbirleriyle olan ilişkisini belirlemektir. Bu çalışma Eskişehir il merkezinde çalışan, resmi ilk ve ortaöğretim kurumu yöneticileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeli olarak genel tarama modeli seçilmiştir. Bu model çerçevesinde ‘Stresle Başa Çıkma Ölçeği’ ve ‘Benlik Saygısı Ölçeği’, kullanılmış ve katılımcıların demografik özelikleri belirlenmiştir. Eğitim yöneticilerinin stresle başa çıkma tarzlarından en fazla ‘Kendine güvenli’ ve ‘İyimser yaklaşımı’ tercih ettikleri, benlik saygısı düzeylerinin de orta ve yüksek düzeylerde yer aldığı sonucuna varılmıştır. Eğitim kurumu yöneticilerinin benlik saygısı düzeyleri ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişki incelendiğinde ise benlik saygısı düzeylerinin, ‘Kendine güvenli yaklaşım’ ve ‘İyimser yaklaşımla’ pozitif, ‘Kendine güvensiz yaklaşım’, ‘Boyun eğici yaklaşım’ ve ‘Sosyal destek arama’ davranışıyla negatif bir ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Kendine güvensiz yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşımı kullanımının yaş ve kıdem artışıyla arttığı, kendine güvenli yaklaşımının kullanımı ile yaş ve kıdem arasında ise negatif ilişki gözlemlenmiştir. Bu sonuç daha genç ve daha kıdemsiz okul müdürlerinin kendine güvenli yaklaşımı, yaşça büyük ve kıdemlilere göre daha fazla tercih ettiklerini göstermektedir.
83-104

REFERENCES

References: 

AKBULUT, Efe (2006). „Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine iliĢkin öz yeterlilik inançları‟, Y.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2006 Cilt:II1, Sayı: 2, 24-33.
AKSARAY, Semra (2003). Ergenlerde Benlik Saygısı GeliĢtirmede Beceri Eğitimi ve Aktivite Merkezli Programların Etkisi, Çukurova Üniversitesi, Doktora Tezi, Adana.
ALDEMĠR, Ceyhan; BUDAK, Gönül (1998). Personel Yönetimi, Ġzmir: BarıĢ Yayınları.
AYDIN, Mustafa (2007). Eğitim Yönetimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık,
AYDIN, Betül; ĠMAMOĞLU, Seval (2001). „Stresle baĢa çıkma stratejisi geliĢtirmeye yönelik grup çalıĢması‟, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2001 Sayı: 14, 41-52.
BALTAġ, Acar; BALTAġ, Zuhal (1999). Stres ve BaĢa Çıkma Yolları, Ġstanbul: Remzi Kitabevi.
BALYÜREK, Oluklu Dilek (1997). Lise Öğrencilerinin ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Düzeylerinin Bazı DeğiĢkenler Bakımından Ġncelenmesi, Gazi Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
BARUTÇUGĠL, Ġsmet (2006). Manager‟s Management, Ġstanbul: Kariyer Yayıncılık BOZKURT, Nergüz (2005).‟ Ġlköğretim Öğretmenlerinde, Stres Yaratan YaĢam Olayları ve Stresle BaĢa çıkma Tarzlarının ÇeĢitli DeğiĢkenlerle ĠliĢkisi‟ Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim 2005, Cilt:13 No:2, 467-478.
BUDAK, Gönül (1998). Yenilikçi Yönetim Yaratıcı Birey, Ġstanbul: Sistem Yayıncılık.
104
Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Stresle Başa Çıkma…
BURGER, Jerry M (2006). KiĢilik, (Çev: Ġnan Deniz, Erguvan Sarıoğlu), Ġstanbul: Kaknüs Yayınları.
ÇELĠKTEN, Mustafa (2008). Okul Örgütü ve Yönetimi, Ankara: PegemA Yayıncılık.
ÇĠFTÇĠ, Pamik (2002). Bir Grup Lise Öğrencisinin Stresle BaĢa Çıkma Yolları Ġle Strese KarĢı Dayanıklılıkları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ġzmir
ERDOĞAN, Ġlhan (1999). ĠĢletme Yönetiminde Örgütsel DavranıĢ, Ġstanbul: Avcıoğlu Basım Yayım.
FOLKMAN, Susan; LAZARUS, Richard (1980). „An Analysis of Coping in a Middle-aged Community Sample‟. Journal of Health and Social Behavior. September Vol: 21, Page: 219-239.
KAYA, Yahya Kemal (1993). Eğitim Yönetimi- Kuram ve Türkiye‟deki Uygulama, Ankara: Set Ofset Matbaacılık.
KÖKNEL, Özcan (1998). Kaygıdan Mutluluğa KiĢilik, Ġstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
LAZARUS, Richard; FOLKMAN, Susan (1985). Stress Appraisal and Coping. New York: Springer.
ÖZMUTAF, Nezih Metin (2006). „Örgütlerde Ġnsan Kaynakları ve Stres: Ampirik Bir YaklaĢım‟, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Sayı:1-2, s.75– 81.
POPE, Alice; MCHALE, Susan (1988). Self-Esteem Enhancement with Children and Adolescents. New York: Pergamon Press.
ROSENBERG, Morris (1985). Society and The Adolescent Self-Image. New Jersey: Princeton University Press.
SALDAMLI, Asım (2000). „Otel ĠĢletmelerinde Stres Kaynakları ve ÇalıĢanlar Üzerindeki Etkileri‟, Ç. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6 Sayı:6, 288- 302.
SELYE, Hans (1977). Stress Without Distress, NY: Teach Yourself Books.
105
Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Stresle Başa Çıkma…
SHARP, C; POCKINGTON. K (2002). „Study Support and the Development of Self-Regulated Learner‟ Educational Research. Volume:, Number 1 March 2002, Page: 29-41.
TORTOP, Nuri; ĠSPĠR, Eyüp G; AYKAÇ, Burhan (1993). Yönetim Bilimi, Ankara: Yargı Yayınevi.
TUFAN, Beril; YILDIZ, Süleyman (1993). Geri DönüĢ Sürecinde Ġkinci KuĢak, Ankara: Hacettepe Ünv. Yayınları.
TÜRK, Ebru (2007). Spor Takımlarına Katılan ve Katılmayan Görme Engelli Öğrencilerin Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana.
ÜNSAR, Serap; ĠġSEVER, Halim (2003). „Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygısını Etkileyen Faktörlerin Ġncelenmesi‟, HemĢirelik Forumu, 2003 Cilt: 6, Sayı:1,7–11.
YÖRÜKOĞLU, Atalay (1998). Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar, Ġstanbul: Özgür Yayınları.
ÜREDĠ, IĢıl; ÜREDĠ Lütfi (2006). „Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine, Bulundukları Sınıflara ve BaĢarı Düzeylerine Göre Fen Öğretimine ĠliĢkin Öz-Yeterlik Ġnançlarının KarĢılaĢtırılması‟, Y.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:1 Sayı:2 http//www.yeditepe.edu.tr, EriĢim Tarihi 25.10.2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com