Buradasınız

ETİK BAĞLAMDA HABER FOTOĞRAFÇILIĞININ MANİPÜLASYON VE PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AN ETHICAL EVALUATION ON THE USE OF NEWS PHOTOGRAPHS AS A MEANS OF MANIPULATION AND PROPAGANDA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Technological advancements have created significant changes in news photography. Photography can be seen as a component supporting and making sense of news specifically in the media. International media and news agencies started to attach great imprtance to photography along with the proliferation of news photography in mass communication. Recently visual materials are being widely used in the media because photpgraph is much more attractive and absorbing than written text. Sometimes a single photo might be much more effective than pages of text. The main problem here is; the ethical condition created because of the use of photopragh as a product of fiction. This ethical problems is specifically observed in political and war photos along with fictitious methods such as re-framing, colouring and/or re-directing. This is important as photograph is used as a means of manipulation and propaganda today. The study analyzes how news photographs are used as a means of manipulation and propaganda with an ethical point of view over photopgraph samples.
Abstract (Original Language): 
Teknolojik geliĢmeler haber fotoğrafçılığında önemli değiĢimler yaratmıĢtır. Özellikle medyada, haberi destekleyen ve anlamlandıran bir unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır. Haber fotoğraflarının kitle iletiĢiminde önem kazanmasıyla birlikte uluslararası medya ve haber ajansları fotoğraf konusuna büyük önem vermiĢlerdir. Son yıllarda medyada görsel malzeme kullanımı eğilimi giderek artmaktadır. Çünkü fotoğraf yazılı metinden çok daha fazla etkileyici, çarpıcı ve sürükleyici bir özelliğe sahiptir. Bazen tek bir kare fotoğraf sayfalarca yazıdan daha etkili olabilmektedir. Buradaki en temel sorun; fotoğrafın, kurgu ürünü olarak kullanılmasının yarattığı etiksel durumdur. Özellikle siyaset ve savaĢ fotoğraflarında karĢımıza çıkan yeniden kadrajlama, renklendirme veya yön çevirme gibi kurgulama yöntemleriyle ortaya çıkan bu etik sorun, fotoğrafın artık günümüzde birinci dereceden manipüle ve propaganda aracı olarak kullanılmasından dolayı önemlidir. Bu çalıĢmada, etik bağlamda haber fotoğraflarının nasıl manipülasyon ve propaganda aracı olarak kullanıldığı, fotoğraflar üzerinden analiz edilmiĢtir.

REFERENCES

References: 

AKAY, Rafet Aykut (2012). Siyasal ĠletiĢim DanıĢmanı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
ARICAN, Melih Zafer. “Haber Fotoğrafçılığının Özellikleri”, EriĢim Tarihi: 28.08.2013, http://www.fotomuhabiri.com/haberfotografciligi/
AZĠZ, Aysel (2003). Siyasal ĠletiĢim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
AYHAN, Ahmet (2007). Propaganda, Literatürk Yayınları, Ġstanbul.
BAYDAR, Yavuz (2013). “Fotoğrafın Kırmızı Çizgileri”, Okur Temsilcisi, 11.02.2013 Sabah Gazetesi.
50
Etik bağlamda haber fotoğrafçılığının…
BEKTAġ, Arsev (1996). Kamuoyu, ĠletiĢim ve Demokrasi, Bağlam Yayınları, Ġstanbul.
BERTRAND, Jean Claude (2004). Medya Etiği, BaĢbakanlık Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
BODUR, Feyyaz (2006). “Haber Yazısı ve Haber Fotoğrafı Örnekleriyle Yazılı Basında Etik Sorgulaması”, Küresel ĠletiĢim Dergisi, sayı 2, Güz–2006.
ÇAKIR, Hamza (2007). Gazeteciliğe Giriş, Tablet Yayınları, Konya.
ÇETĠNTAġ, Erdem (2006). “Haber Fotoğrafı Üretim Süreci KoĢullarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi”, Küresel ĠletiĢim Dergisi, sayı 2, Güz–2006. DOMENACH, Jean Marie (1995). Politika ve Propaganda, Varlık Yayınları, Ġstanbul. FIRAT, Nazım Serhat (2008). SavaĢ Fotoğraflarının Kullanımı Bağlamında Propaganda ve Manipülasyon, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Ġstanbul. FREUND, Gisele (2008). Fotoğraf ve Toplum, Sel Yayıncılık, Ġstanbul. GERAY ve Aydoğan, “Yeni ĠletiĢim Teknolojileri ve Etik”, http://ilefarsiv.com/etik/yeni-iletisim-teknolojileri-ve-etik, EriĢim Tarihi: 01.07.2014. GEZGĠN, Suat (2003). “Cumhuriyetten Günümüze Basının GeliĢim ve Fotoğrafçılık”, s. 11-22, Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Ġstanbul. GEZGĠN, Suat (2003a). Basında Fotoğrafçılık, , Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Yayınları: 14, Ġstanbul. KANBUROĞLU (a), Özer (2002). “Haber Fotoğraflarının Tiraj Üzerindeki Etkisi”, s.193-199, Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Ġstanbul. KANBUROĞLU (b), Özer (2003). “Televizyona Rağmen Haber Fotoğraflarına Olan Ġhtiyacın Artması”, s.137-146, Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Ġstanbul.
51
Etik bağlamda haber fotoğrafçılığının…
KOZAK, Meryem Akoğlan-Güçlü, Hatice (2006). Turizmde Etik – Kavramlar, İlkeler, Standartlar, Detay Yayıncılık, Ankara. LILLEKER, Darren G. (2013). Siyasal ĠletiĢim, Kaknüs Yayınları, Ġstanbul MUTLU, Erol (2008). ĠletiĢim Sözlüğü, Ayraç Kitabevi, Ankara. ORHON, Nezih (2004). “Terörün Anlamı ve GörselleĢtirilmiĢ Terör, Terörün Görsel Sunumu”, Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü, Ed. Orhan Gökçe-Uğur Demiray, Çizgi Kitabevi, s. 163–186, Konya. ÖZGEN, Murat (2002). “Basında Fotoğraf Kullanımı ve Etkileri”, Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Ġstanbul. ÖZSOY, Osman (1999). Politik Propaganda Teknikleri, Alfa Basım-Yayım, Ġstanbul. ÖZSOY, Osman (2009). Siyasal ĠletiĢim,, Pozitif Basım-Yayım, Ġstanbul. SCHNEĠDER, Wolf - Raue, Paul Josef (2002). Gazetecinin El Kitabı, Çev. IĢık Aygün, Konrad-Adenauer Vakfı Yayınları, Ġstanbul. SOYGÜDER, ġebnem (2013). “Fotoğraf Editörlüğü Kurumu ve Gazeteler Ġçin Önemi”, International Journal of Social Science, Cilt: 6 Sayı: 2, s. 1653-1677, ġubat 2013. http://www.jasstudies.com/ Makaleler/ 1680736004_86Soygudersebnem_S-1653-1677. pdf
TDK, (1998). Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Ankara. UĞUR, Ufuk “Haber Fotoğraflarında Etik ve Manipülasyon”, EriĢim Tarihi: 23.08.2013. http://www.solidarticles.com/1.x/hc60017893,readarticle_printout?nocache... ULUTÜRK, Muammer (2010). “Modern Ġslam Algısının Göz Ardı Ettiği Görsel Kültür Unsurları Olarak Fotoğraf ve Sinema”, Uluslararası Sempozyum, Samsun, 26-28 Kasım 2010, http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30358680/1424169087_057
52
Etik bağlamda haber fotoğrafçılığının…
UZUN, Ruhdan (2007). ĠletiĢim Etiği, Sorunlar ve Sorumluluklar, Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Kırkıncı Yıl Kitaplığı No: 2, Ankara. YAMI, Vedat ġafak (2009). “Dijital Manipülasyon ve Medya Etiği”, I. Medya ve Etik Sempozyumu, Fırat Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, 07-09 Ekim 2009, s. 49-62, Elazığ. CONRAD Schumann‟ın Doğu Almanya‟dan Batı Almanya‟ya kaçıĢını gösteren „Hürriyet AtlayıĢı‟ fotoğrafı, http://iconicphotos.wordpress.com/2009/05/11/ conrad-schumann-defects/ EriĢim Tarihi: 23.04.2014. Fotoğrafta Manipülasyon‟un Tarihi: http://ethicsinediting.wordpress.com/ 2009/04/01/photo-manipulation-through-history-a-timeline/ EriĢim Tarihi:13.03.2014. http://www.aksam.com.tr/guncel/gezi-parki-olaylari-ile-ilgili-ortaya-ati..., EriĢim Tarihi: 24.02.2014. O. J. Simpson Cover, http://beforeitsnews.com/awesome-time-wasters/2013/08/o-j-simpson-cover-..., EriĢim Tarihi: 23.02.2014. Ulusal Basın Fotoğrafçıları Birliği Etik Kodları, (The National Press Photographers Association, NPPA) https://nppa.org/code_of_ethics, EriĢim Tarihi: 20.03.2014. 2009 Yerel seçimleri öncesinde Manisa‟da yapılan bir parti mitingine katılanların kalabalık gösterilmesi (http://portal.firat.edu.tr). EriĢim Tarihi: 23.06.2014.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com