Buradasınız

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TÜRKİYE’NİN BU GÜVENLİK MİMARİSİNDEKİ YERİ

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF EUROPEAN SECURITY AND DEFENSE POLICY AND TURKEY’S POSITION AT THIS SECURITY ARCHITECTURE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
European Security and Defense Policy (ESDP) have started to institutionize through Western European Union (WEU), which was founded in 1954 that aimed controlling Western Germany and meeting the security necessity of Western European Nations. WEU, which had not been effective owing to NATO during Cold War, has considerably improved its institutional capacity with politic integration of European Union (EU) along with EU’s economic integration in 1990s. French’s will of separate and autonomous ESDP; the emergence of necessity a force during Balkan Crisis at 1990s; the desire of England to join ESDP; as well as EU’s desire to be a global power at the New World Order have brought the improvement to the ESDP. The Union, which aimed at “soft power” perspective with Headline Goal 2003, has mainly transformed its perspective to “hard power” with Lisbon Agreement. EU which conducts various operational tasks heavily with soft power hardly seems to use hard power in any operation because of heavy budgetary burden, as well as the lack common willingness to form ESDP as seen Iraqi Crisis. Therefore, in the aspect of practicability and preventing duplication, it is widely acceptable approach to use ESDP in a missions/crises where “civilian power” is needed and where NATO does not conduct operation but provides hard power if necessary. It is a suitable course of action that the formation of EU role at European Security should be in the direction of soft and civilian power supported by NATO.
Abstract (Original Language): 
Savaş sonrası Batı Avrupa Ülkelerinin güvenlik gereksinimlerini karşılamak ve Batı Almanya’yı kontrol etmek amacıyla 1954’te kurulan Batı Avrupa Birliği (BAB) ile Avrupa Ortak Güvenlik sistemi, kurumsallaşma sürecine girmiştir. Soğuk Savaş döneminde NATO’nun gölgesinde varlık gösteremeyen BAB, 1990’lardan sonra Avrupa Topluluğu (AT)/Avrupa Birliği (AB)’nin ekonomik bütünleşmeye yönelik girişimlerine paralel olarak siyasi bütünleşme çabalarının bir parçası olarak kurumsallaşmasını hızlandırmıştır. Bunda, Fransa’nın NATO’dan farklı ve özerk bir Avrupa Güvenlik Politikası oluşturma isteği; 1990’lardaki Balkan Krizlerinde Avrupa’nın krizleri yönetecek özel askerî güç yoksunluğu; İngiltere’nin kısmen Avrupa Ortak Güvenlik politikasına müdahil olma ve yeni dünya düzeninde AB’nin küresel bir güç olma isteği önemli rol oynamıştır. Temel Hedef 2003 ile “yumuşak güç” perspektifini amaçlayan Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP); Lizbon Antlaşması ile “sert güç” perspektifini hedeflemiştir. Reform Antlaşması ile ulaşılmak istenilen sert gücün, ülkelere aşırı maliyet getirmesi yanı sıra, Irak krizinde görüldüğü üzere gerçek bir kriz karşısında ülkeler arası bir iradenin oluşturulmasının zorluğundan dolayı başarılı olması zor gözükmektedir. Bu nedenle, AGSP’nin, yumuşak gücün gerektirdiği ve NATO’nun kullanılmadığı kriz ve misyonlarda sivil güçle beraber kullanılması, buna karşın sert gücün; NATO tarafından sağlanması, uygulanabilirlilik açısından kabul edilebilir bir yaklaşımdır. AGSP’nin gelişimi açısından dikkate aldığında, AB’nin Avrupa güvenliğindeki rolünün NATO tarafından desteklenen “yumuşak ve sivil bir güç” niteliği yönünde oluşması daha uygun gözükmektedir.

REFERENCES

References: 

1. Aktar, Cengiz; Avrupa Yol Ayırımında Türkiye, İletişim yayınları, İstanbul, 2001.
2. Alyson J. K. Bailes; “NATO’s European Pillar: The European Security and Defense
Identity”, Defense 3. Analysis Vol. 15, No. 3, pp. 305–322, 1999.
3. Arı, Tayyar; Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa yy., İstanbul, 2004.
4. Arsava, Füsun; “Avrupa İçin Bir Anaysa Avrupa Bütünleşmesi İçin Bir Son mu,
Yoksa Teni Bir Başlangıç mı?” Stratejik Araştırmalar Dergisi, S.3, Şubat 2004, Yıl.2
5. Aydın, Nurullah; Uluslararası Satranç Oyununda Türkiye’nin Milli Güvenlik
Stratejisi, Kum Saati yy., İstanbul, 2008.
6. Bailes, Alyson J. K.; “NATO’s European Pillar: The European Security and Defense
Identity”, Defense Analysis Vol. 15, No. 3, pp. 305–322, 1999.
7. Baldwin, David A; “The Concept of Security”, Review of International Studies
23/1, 1997.
8. Barış Özdal; “Lizbon Reform Antlaşmasının Ortak Güvenlik ve Savunma
Politikasına İlişkin Düzenlemelerin Analizi” Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 4, Sayı 7,
Haziran 2008, “http://www.harpak.tsk.mil.tr/Dokuman/GSD_Haziran_2008_BASKI.pdf
9. Canbolat, İbrahim S.; Avrupa Birliği ve Türkiye: Uluslar Üstü Bir Sistemle Ortaklık,
Alfa, İstanbul, 2006.
10. Çakmak, Haydar; Avrupa Güvenliği, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003,
11 Çayhan, B. Esra; “Avrupa Güvenliği ve Savunma Politikası ve Türkiye”, Akdeniz
Üniversitesi, İİBF dergisi, Sayı: 3, 2002.
12. Çomak Hasret; “Türkiye, NATO, AGSK, AOGSP” ”, http://stradigma.com/turkce/
subat2003/makale6.html.
13. Çomak, Hasret; “Güvenliğin Yeni Boyutları, NATO ve Türkiye”, TASAM,
http://www.tasam.org/index.php?altid=1360.
14. Dedeoğlu, Beril; Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Yeniyüzyil Yayınları, İstanbul,
Mayıs 2008.
15. Del Sarto, Raffaella A.; “Security and Democracy: A Reprise, European Security”,
Vol. 15, No. 4, 507–518, December 2006, s.507-517.
16. Demir, Şeyhmus, “Bir Askeri Güç Olarak Avrupa Birliği; İmkânlar ve Sorunlar
(Avrupa Güvenlik ve Savunma Konsepti Açısından Bir Parametre: Avrupa Ordusu)”, EAkademi,
Ocak 2007, Sayı 71, http://www.e-akademi.org/makaleler/sdemir-1.htm.
17. Dinan, Desmond; Avrupa Birliği Tarihi, Çev. Hale Akay, Kitap yayınevi, İstanbul,
Nisan 2008.
18. Gönlübol, Mehmet; Uluslararası Politika: İlkeler,-Kavramlar-Kurumlar, S yayınları,
Ankara, 1993.
19. Gürkaynak, Muharrem; Avrupa’da Savunma ve Güvenlik, Asıl yayınevi, Ankara,
Ağustos, 2004.
20. Keskin, Hakan; Doğru Sanılan Yanlışlarla Avrupa Birliği, Nobel yy, Ankara, 2008.
21. King, Anthony; “The Future of the European Security and Defence Policy”,
Contemporary Security Policy, Vol.26, No.1 (April 2005).
22. Lars-Erik Lundin & Kyriakos Revelas; “Security and Democracy: From the
Perspective of Commission Officials Working at the Interface between ESDP and Community External Action “, European Security, Vol. 15, No. 4, 423-430, December
2006.
23. McNamara, Sally; “The EU Reform Treaty; A Threat To TransAtlantic Alliances”,
Heritage Foundation, 14 March 2008.
24. Miller, Benjamin, ‘The Concept of Security: Should It Be Redefined?”, Journal
of Strategic Studies 24/2 (2001), pp. 1324.
25. Özdal, Barış& Genç,Memmet; AGSP’nin Türkiye –AB İlişkilerine Etkileri, Aktüel y.,
Şubat, 2005.
26. Özdal, Barış; “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Avrupa Güvenlik Savunma
Politikasının Rolü”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Sayı 5,Temmuz 2005, Yıl 3. s.305-324.
27. Reçber, Kamuran; “Avrupa Güvenlik ve Savunma Sisteminde NATO Dışlanıyor
mu?” Stratejik Araştırmalar Dergisi, Sayı 5,Temmuz 2005, Yıl3, s.91-102.
28. Reynold, Christopher S.; “Military Capability Development in the ESDP: Towards
Effective Governance? Contemporary Security Policy, Vol.28, No.2 (August 2007),
pp.357–383
29. Stoian,Carmen; “The Benefits and Limitations of European Union Membership as a
Security Mechanizm”, European Union Integration, Vol.29, No.2, May 2007.s.190.
30. Türker, Haşim; Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası, Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara, Şubat 2007.
31. Türkiye ve Avrupa, Yayıma Hazırlayan; Atilla Eralp, İmge yy., Mayıs, 1997.
32. Udum, Sebnem; “ Turkey and the Emerging European Security Framework”, Turkish
Studies, VDU, No.2 (Autumn 2002). pp.69-1113.
33. Ülger, İrfan Kaya; “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Arka Planı, Oluşumu
ve Temel Anlaşmazlık Konuları adlı Makale”; Uluslararası Güvenlik Sorunları ve
Türkiye, Ankara, Seçkin yayınları, 2002.
34. Wallender, Celeste, “International Institutions and Modern Security Strategies”,
Problems of Communism, Jan. Ap., 1992.
35. Winn, Neil; “Towards a Common European Security and Defence Policy? The Debate
on NATO, the European Army and Transatlantic Security”, Geopolitics. Vol.11. No.2
(Summer 2003.
36. Yücel, Zeynep; “Avrupa Birliği'nin Genişleme Politikasının Güvenlik Boyutu”, USAK
Stratejik Gündem, http://www.usakgundem.com/makale.php?id=379.
Elektronik Kaynaklar
1. Declaration of the Heads of State and Government participating in the meeting of the
North Atlantic Council (The Brussels Summit Declaration),
http://www.nato.int/docu/basictxt/ b940111a.htm.) .
2. NATO Washington 1999 Zirvesi, http://www.nato.int/ docu/comm/ 1999/comm99.htm
3. EU-NATO: The Framework for Permanent Relations and Berlin Plus,
http://ue.eu.int/uedocs/.
4. Lizbon Antlaşması; http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:
SOM:EN:HTML

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com