Buradasınız

RUSYA’NIN PUTİN DÖNEMİ AVRASYA ENERJİ POLİTİKALARI’NIN TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Abstract The energy policy of Russia is threatening Turkey’s energy security and increasing the dependence of Turkey on Russia. The reduction of this dependency and Turkey’s energy policy on regional context will determine the future of Turkish-Russian relations. In this article, it is aimed to examine the effects of Russia’s Eurasian Energy Policy to Turkey in the presidency of Putin and its possible implications on the future of Turkish-Russian relations. Also, it is attempted to explain the role of Eurasian Geopolitics Approach on the energy policy of Russia with examples. The Putin Administration was able to bring the country to a more effective position in the Eurasia power struggle by uniting the pragmatic and opportunistic foreign policy with Eurasian Approach. In a general context, it was found out that Russia is adopting different policies in different regions. These policies have been affecting Turkish- Russian relations negatively but at the same time, they have enabled Turkey to increase its geopolitical importance as an alternative to Russia in the region. Under the light of these findings, it is concluded that the dependency of Turkey to Russia will decrease with a multifaceted foreign policy that helps the establishment of stability in the region, which, then, will enable Turkey to be an important energy corridor.
Abstract (Original Language): 
Rusya’nın enerji politikaları, Türkiye’nin enerji güvenliğini tehdit etmekte ve Türkiye Rusya ilişkilerinde Rusya’ya olan bağımlılığı artırmaktadır. Türkiye Rusya ilişkilerinin geleceğini, bu bağımlılığın azaltılması ve bölgesel bazda Türkiye’nin uygulayacağı enerji politikaları tayin edecektir. Bu çalışmada; Rusya’nın Putin Dönemi’nde uyguladığı Avrasya enerji politikalarının Türkiye’ye etkileri incelenerek, bu etkilerin gelecek dönemde Türkiye Rusya ilişkilerine muhtemel yansımalarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca; Avrasyacı jeopolitik yaklaşımın, Rusya’nın enerji politikaları üzerindeki etkisi de örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Putin Yönetimi; pragmatist ve fırsatçı dış politikasını Avrasyacı yaklaşımla birleştirerek, ülkesini Avrasya güç mücadelesinde yeniden etkin konuma getirmiştir. Genel olarak Rusya’nın, bölgelere göre farklı enerji politikaları uyguladığı tespit edilmiştir. Bu politikalar; Türkiye Rusya ilişkilerinin geleceğini olumsuz etkilemekle birlikte, Türkiye’nin bölgede Rusya’nın alternatifi olarak jeopolitik öneminin artmasını sağlamıştır. Bu bulgular ışığında; Türkiye’nin yürüteceği çok yönlü dış politikayla, çevresinde istikrarın sağlanmasından sonra Rusya’ya olan bağımlılığının azalacağı ve bölgedeki en önemli enerji geçiş koridoru haline gelebileceği değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

1) AKGÜL, Öner. “Rusya Federasyonu’nun Yeni Güvenlik ve Savunma
Politikası”, Lisans Bitirme Tezi, Uludağ Üniversitesi, İktisat ve İdari
Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bursa, 2005.
2) ARAS, Osman Nuri. Azerbaycan’ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi,
İstanbul, DER Yayınları, 2001.
3) AVRASYA İŞBİRLİĞİ EYLEM PLANI, “Rusya Federasyonu ile
Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki 16 Kasım 2001 tarihli Deklarasyon”, 12
Aralık 2006 .
4) BOURTMAN, Ilya. “Russia’s Middle East Policy”, MERIA, Vol:10,
Num:2, Article:1 June 2006.
5) BRZEZINSKI, Zbigniew. Büyük Satranç Tahtası, (Çev.Yelda
TÜREDİ), İstanbul, İnkılap Kitapevi, 2005.
6) BÜYÜKAKINCI, Erhan. “Putin Dönemi Rus Dış Politikasına Bakış:
Söylemler, Arayışlar ve Fırsatlar”, Erhan BÜYÜKAKINCI (Ed.), Değişen
Dünya’da Rusya ve Ukrayna, Ankara, Phoneix Yayınları, 2004.
7) CAŞIN, Mesut Hakkı. Rus İmparatorlık Stratejisi, Ankara, ASAM
Yayınları, 2002.
8) DAĞI, Zeynep. Rusya’nın Dönüşümü, İstanbul, Boyut Yayınları,
2002.
9) DAVUTOĞLU, Ahmet. Stratejik Derinlik, İstanbul, Küre Yayınları,
2002.
10) DEMİR, Ali Faik. Türk Dış Politikası Perspektifinden Güney
Kafkasya, İstanbul, Bağlam Yayıncılık, 2003.
11) DUGİN, Aleksandr. Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım(4.Baskı),
(Çev. Vügar İMANOV), İstanbul, Küre Yayınları, 2005.
12) DUGİN, Aleksandr. “Türkiye’nin Avrasyacılık Stratejisi(2)”, 26
Kasım 2006 .
13) ERİŞEN, Cengiz. “RF’de Ulusal Güvenlik Yaklaşımı ve Askeri
Doktrinler”, Erhan BÜYÜKAKINCI (Ed.), Değişen Dünya’da Rusya ve
Ukrayna, Ankara, Phoneix Yayınları, 2004.
14) European Commission, Green Paper: Towards a European Strategy
for the Security of Energy Supply, Italy, 2001.
15) FREEDMAN, Robert. “Putin and The Middle East”, MERIA, Vol:6,
No:2, June 2002.
16) Hürriyet USA Haber Portalı, 24 Aralık 2006,
.
17) Interstate Oil and Gas Transport to Europe, EU. 28 Kasım 2006
.
18) İŞYAR, Ömer Göksel. Bölgesel ve Global Güvenlik Çıkarları
Bağlamında Sovyet-Rus Dış Politikaları, İstanbul, Alfa Yayınları, Mart
2004.
19) KAMALOV, İlyas. “Rus Gazı ve Enerjide Bağımlılığın Bedeli”,
Stratejik Analiz, Sayı:70, Şubat 2006, 18-28.
20) KHRISTENKO, Viktor. Türkiye’yle enerji işbirliğiyle ilgili Rusya’nın
Türkiye Büyükelçiliği resmi internet sayfasında yayınlanan 17.11.2005
tarihli makalesi, 24 Aralık 2006
.
21) KINIKLIOĞLU, Suat. “Turkey And Russia: Partnership By
Exclusion”, Turkish Policy Quarterly, April-June2006 Vol:8, No:2, 31-47.
22) KÖNİ, Hasan. “Türkiye’nin Şeytan Üçgeni”, Savunma ve
Havacılık,Cilt:12,No:1,1998
23) MONAGHAN, Andrew ve Lucia JANKOVSKI. “EU-Russia energy
relations: the need for active engagement” EPC Issue Paper No.45,
March 2006.
24) OGAN, Sinan. “The Black Sea: New Arena For Global
Competition”,Turkish Policy Quarterly, Vol:5 No:2, Summer 2006, 107-
118.
25) PAMİR, Necdet. “AB’nin Enerji Sorunsalı ve Türkiye”, Stratejik
Analiz, Sayı:67, Kasım 2005, 74-81.
26) PUTİN, Vladimir. Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği resmi internet
sitesinde yayınlanan makalesi, 22 Aralık2006
.
27) Rusya Online Haber Portalı. 28 Aralık 2006 .
28) STULBERG, Adam. “Moving Beyond the Great Game: The
Geoeconomics of Russia’s Influence in the Caspian Energy Bonanza”,
Geopolitics, Vol:10, Issue:1, Spring 2005, 1-19.
29) TASAM. “AB ve Hazar Bölgesi Jeopolitik Araştırma Raporu”,
Stratejik Rapor No:3, Şubat 2005.
30) TONUS, Özgür. “Genişleyen AB’nin Enerji Politikaları ve Türkiye”
14 Ekim 2006 .
31) Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, 27
Kasım 2006 .
32) WARHOLA, James ve William A.MITCHELL. “The Warming of
Turkish-Russian Relations: Motives and Implications”,
Demokratizatsia,XIV,1,Winter 2006, 127-143.
33) WINROW, Gareth. “Energy Security in the Black Sea-Caspian
Region”, Perceptions, Autumn 2005, Vol:10, No:3, 85-98.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com