Buradasınız

Kurum İmajının Kurum Kimliği Açısından Açıklanabilirliği: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği

Explainability of Corporate Image in Terms of Corporate Identity: Example of İnönü University Turgut Özal Medical Center

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The study was carried out to determine “whether image of the organization can be explained in terms of corporate identity.” The study population of this research was consisted outpatients and their relatives at Inonu University Medicine Faculty, Turgut Ozal Medical Center. Sample was formed 184 person which were determined with random sampling. The study was completed by the administration of the questionnaire which was formed after literature review and observations. It was found that the perceptions of the sampling group about the corporate identity and corporate image were high. In addition, there was appositive and significant relationship between corporate identity and corporate image (r = 0,784). According to the multiple regression model between the two variables, 71.2% of corporate image could be explained by the factors that constitute corporate identity
Abstract (Original Language): 
Çalışma; “kurum imajının kurum kimliği açısından açıklanabilir olup olmadığını” ortaya koymak üzere gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evreni, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut ÖZAL Tıp Merkezi’nden ayakta tedavi hizmeti alan hastalar ve hasta yakınlarından meydana gelmektedir. Örneklem, tesadüfi yöntemle belirlenen 184 kişiden oluşmaktadır. Çalışma, yazın tarama ve gözlem sonucunda oluşturulan anketin uygulanmasıyla tamamlanmıştır. Değerlendirme sonucunda, örnek gurubunun hem kurum kimliğine ilişkin algıları hem de kurum imajına ilişkin algıları yüksek bulunmuştur. Ayrıca kurum kimliği ile kurum imajı arasında pozitif yönde ve güçlü bir korelasyon tespit edilmiştir (r = 0,784). İki değişken arasındaki çoklu regresyon modeline göre de kurum imajının %71,2’sinin kurum kimliğini oluşturan faktörlerce açıklanabildiği ortaya konulmuştur.
155-193

REFERENCES

References: 

1. Aksoy, R. ve Bayramoğlu, V. (2008) “Sağlık İşletmeleri İçin Kurumsal
İmajın Temel Belirleyicileri: Tüketici Değerlemeleri” ZKÜ Sosyal
Bilimler Dergisi 4(7): 85-96.
2. Alemdağ, H. (21.03.2007) Kurum Kimliğinin Çerçevesi. http://www.oytr
abzon.com/oytrabzon/modules/sections/index.php?op=printpage&artid=23
0 3
3. Altuntaş, F. (2006) “Hizmet Çalışanları Olarak Hemşirelerin Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Bir Analiz”
Yönetim Bilimleri Dergisi 4(2):81-91.
4. Andaleeb, S. (2001) “Service Quality Perceptions and Patient satisfaction:
A Study of Hospitals in a Developing Country” Service Quality Percept
52:1359–1370.
5. Annette L. M. van den Bosch , Menno D. T. de Jong, Wim J. L. Elving,
“Managing corporate visual identity: use and effects of organizational
measures to support a consistent self- presentation” Public Relations
Review 30 (2004):225–234.
6. Ayaz, H. ve Soykan, A. (2002) “Toplam Kalite Yönetimi ve Sağlık
Sektörü” Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 3:19-26.
7. Baalbaki, I. A. Zafar U., Pashtenko, Valentin H., ve Makarem, S. (2008)
“Patient Satisfaction With Healthcare Delivery Systems” International
Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing 2(1):47 – 62.
8. Bailey, A. A. (2005) “Non Fulfillment of Promotional Deals: Theiimpact
of Gender and Company Reputation on Consumers’perceptions and
Attitudes” Journal of Retailing and Consumer Services 12(4):285-295.
9. Bakan, Ö. (2005) Kurumsal İmaj Konya Tablet Yayınevi.
10. Borgmann, A. (1995) “Does Philosophy Matter?” Technology in Society
17(3):295–309.
Kurum İmajının Kurum Kimliği Açısından Açıklanabilirliği 189
11. Bulut, D. (2003) “Kurumsal Kimliğin Oluşturulmasında Halkla İlişkilerin
Önemi, Price Water House Coopers Örnek Olay Çalışması”, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi İstanbul.
12. Chi, C. G. ve Gursoy, D. (2009) “Employee Satisfaction, Customer
Satisfaction, and Financial Performance: An Empirical Examination”
International Journal of Hospitality Management 25(2): 245-253.
13. Chun, R. (2006) “The Influence of Corporate Character on Customers and
Employees: Exploring Similarities and Differences” Journal of the
Academy of Marketing Science 34(2):138-146.
14. Cravens, K. ve O., Elizabeth G. (2006) “Employees: The Key Link to
Corporate Reputation Management” Business Horizons 49(4): 293-302.
15. Derek, F. A. (2006) “The Future of Strategy is Leadership” Journal of
Business Research 59(3):310-314.
16. Dereli, T. ve Baykasoğlu, A. (2003) Kalite ve Hayata İz Düşümleri
Ankara: Nobel Yayıncılık
17. Devebakan, N. (03.11.2009). “Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet
Kalitesi ve Ölçümü” http://www
kalder.org/genel/saglik%20isetmelerindeahkveolcumu.pdf
18. Dinçer, Ö. (1994) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası İstanbul: İz
Yayıncılık.
19. Duggirala, M. R. C. ve Anantharaman, R.N. (2008) “Patient-Perceived
Dimensions of Total Quality Service in Healthcare” Benchmarking
15(5):560-583.
20. Elma, C. ve Demir, K. (2000), Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar,
Uygulamalar ve Sorunlar Ankara: Anı Yayıncılık.
21. Engiz, Oğuz. (15.05.2009). “Sağlık Hizmetlerinde Hasta Tatmini”.
http://www.sabem.saglik.gov.tr/kaynaklar/475_4saglik_hizmet_tatmin.pdf
190 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:13, Sayı:2 (2010)
22. Yayınoğlu E., Pınar (Edit.) (2005) Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla
İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim İstanbul: İstanbul Ticaret Odası
Yayınları.
23. Eren, B. (16.01.2010) “Bir Lojistik Sistem Olarak Hastane”
http://www.merih.net/m1/wberner22.htm
24. Eren, E. (2010) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası İstanbul: Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
25. Erkmen, T. ve Çerik, Ş. (2007) “Kurum İmajını Oluşturan Kurum Kimliği
Boyutları Bağlamında Örgüte Bağlılığın İncelenmesi: Üniversite
Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama” Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (28):107 – 119.
26. Gemlik, N. ve Sığrı, Ü. (2007) “Kurum İmajı Analizi ve Bir Belediye
Üzerindeki Uygulamanın Değerlendirilmesi” İstanbul Ticaret
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (11):267 – 282.
27. Gemlik, N. ve Sığrı, Ü. (2007) “Kurum İmajı Analizi ve Bir Belediye
Üzerindeki Uygulamanın Değerlendirilmesi” İstanbul Ticaret
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6(11):267-282.
28. Govind, R., C., Rabikar ve Mittal, Vikas (2008) “Timely Access To Health
Care: Customer-Focused Resource Allocation in A Hospital Network”
International Journal of Research in Marketing 25(4):294-300.
29. “Hastanelerde Kurumsal Kimlik Çalışmaları”. (25.01.2008).
http://www.medikalteknik.com.tr/web/devam_yazi.asp?idyazi=47
30. Hepkon, Z. (29.10.2010) “Kurumsal Kimlik İnşasını Belirleyen
Faktörler: Bir Literatür Taraması” http://www.iticu.edu.tr/kutuphane/d
ergi/d4/M00059.pdf?ref=http://klipyeri.com
31. Highhouse, S., Thornbury, E. E. and Little, I. S. (2007), “Social-Identity
Functions of Attraction to Organizations” Organizational Behavior and
Human Decision Processes 103:134 – 146.
Kurum İmajının Kurum Kimliği Açısından Açıklanabilirliği 191
32. Highhouse, S., Erin, Thornbury and Lan, Little (2007) “Social-Identity
Functions of Attraction to Organizations” Organizational Behavior and
Human Decisisons Processes 103(1):134-146.
33. Kandampully, J., Hsin-Hui (2007) “Do Hoteliers Need To Manage Image
To Retain Loyal Customers?” International Journal of Contemporary
Hospitality Management 19(6) 435-443.
34. Kaya, H. (2008) “Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarının Örgütsel
Kültürünün Analizi ve Kurum Kültürünün Çalışanların Örgütsel
Bağlılığına Etkisi: Görgül Bir Araştırma” Maliye Dergisi 155:119-143.
35. Kurtuluş, K. (2006) Pazarlama Araştırmaları Ankara: Seçkin Yayıncılık.
36. Küçük, F. (2003) “İnsan Kaynakları Açısından Kurum İmajının
Performansa Etkileri” Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
37. Küçük, F. (2005a) “İnsan Kaynakları Açısından Kurumsal İmaj” Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15(2):247-266.
38. Küçük, F. (2005b) “Kurum İmajı Açısından Kurumsal İletişim” Fırat
Üniversitesi Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi 3(2):45-52.
39. L’ Etang , Jacquie ve Piecka, Magda. (2002), Halkla İlişkilerde Eleştirel
Yaklaşımlar, (Çeviri Editörü:Selma Yıldırım Becerikli) Ankara: Vadi
Yayınları.
40. Leea, Mi Aie ve Yom, Young-Hee (2007). “A Comparative Study of
Patients’ and Nurses’ Perceptions of the Quality of Nursing Services,
Satisfaction and Intent to Revisit the Hospital: A Questionnaire Survey”
International Journal of Nursing Studies 44:545-555.
41. Leuthesser, L., ve Chiranjeev, K. (1997) “Corporate Identity: The Role of
Mission Statements” Business Horizons 40(3):59-66.
42. Macintosh, E. ve Doherty, A. (2007). “Extending The Scope of
Organisational Culture: The External Perception of An İnternal
Phenomenon” Sport Management Review 10(1):45-64.
192 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:13, Sayı:2 (2010)
43. Margulies, W. (1970) “Custom Control of Corporate Identity” Business
Horizons 13(1):31–36.
44. Mignonac, K. H., O. ve Guerrero, S. (2006) “The Interactive Efects Of
Perceived External Prestige And Need For Organizational Identification
On Turnover Intentions” Journal of Vocational Behavior 69:477–493.
45. “MisyonveVizyon”(30.06.2008)http://www.toygarborekciilkogretim.k12.tr
/cms/imagesstories/OTMG/misyon%20ve%20vizyon.ppt
46. Okay, A. (2000), Kurum Kimliği, İstanbul: Mediacat Yayınları.
47. Organizasyon Kültürü ve Vizyon, Misyon, Değerler. (30.06.2008).
http://www.uydukurdu.com/forum/archive/index.php/index.php/organizaso
n kulturu ve vizyon misyon degerler-t57382.html
48. Orth, U. R., and Green, M. T. (2009) “Consumer Loyalty to Family Versus
Non-Family Business:The Roles of Store Image,Trust and Satisfaction”
Journal of Retailing and Consumer Services, 16(4):248-259.
49. Ouchi, W. (1996) Japonların Yönetim Tarzı Nasıl İşliyor? (Çeviri:
Yakut Güneri), İstanbul: Rota Yayınları.
50. Öztürk, G. (2006) “Logonun Kurum Kimliği Üzerindeki Etkisi” İstanbul
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9):1-17.
51. Ran, B. and Duimering, P. R. (2007) “Imaging The Organization:
Language Use in Organizational İdentity Claims” Journal of Business
Technical Communication, 21(2):155–187.
52. Sarp, N. and Özdoğan, E. (2001) “Özel Bir Hastane İçin Yapılan İmaj
Araştırması (Keçiören Hastanesi)” 4.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve
Hastane Yönetimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 227.
53. Sipahi, B., Yurtkoru, S., ve Çinko, M. (2008), Sosyal Bilimlerde Spss’le
Veri Analizi, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
54. Solak, Â. (2005), Davranışlar, İlişkiler – İletişim , Ankara: Hegem &
Bilimadamı Yayınları.
Kurum İmajının Kurum Kimliği Açısından Açıklanabilirliği 193
55. Şişman, M. (1994), Örgüt Kültürü, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Yayınları.
56. Taşkıran, N. (1999), İşletme Stratejileri ve Politikaları, İzmir: Dokuz
Eylül Üniversitesi Yayınları
57. Tutar, H. (2003), Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
58. Uyguç, N. (1998), Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi, İzmir: Eylül
Yayınları.
59. Van Den Bosch, Annette, L. M., Menno, D. T. de Jong & Wim J. L.
Elving (2004) “Managing Corporate Visual Identity: Use and Effectsof
Organizational Measures to Support a Consistent Self-Presentation”
Public Relations Review 30(2):225–234.
60. Yanmaz, Ö. (2005) “Hastane İşletmelerinde Kalite Fonksiyon
Göçerimi”. Ahmet Yesevi Üniversitesi Bitirme Proje Ödevi.
61. Yılmaz, M. (2001) “Sağlık Bakım Kalitesinin Bir Ölçütü: Hasta
Memnuniyeti” Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi 5(2):69–74.
62. Yuan, Yi-Hua "Erin" ve Wu, Chihkang "Kenny" (2008) “Relationships
Among Experiential Marketing, Experiential Value, And Customer
Satisfaction” Journal of Hospitality & Tourism Research 32(3):387-410.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com