Buradasınız

Aksaray’daki Sağlık Bakanlığı Hastane Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimi Konusundaki Algıları

Executives’ Perceptions of Total Quality Management at the Ministry of Health Hospitals in Aksaray

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The Ministry of Health strives to get hospitals to implement Total Quality Management (TQM) to improve quality. Evaluating executives’ perceptions of TQM can be helpful in the design, implementation, and evaluation of TQM process. The objective of this study is to evaluate executives’ perceptions toward TQM at the Ministry of Health Hospitals in Aksaray. The questionnaire used in this study as a data gathering tool was based on the questionnaire used in the national surveys of the executives at Veterans Affairs Medical Centers in the United States of America, which was conducted to evaluate attitudes and perceptions toward TQM in their facilities, by Al-Assaf and Gentling. The population of this study was composed of all executives (chief physicians, assistants of chief physicians, hospital administrators, assistants of hospital administrators, chief nurses, and assistants of chief nurses) working at all 8 Ministry of Health Hospitals in Aksaray. Eighty-one percent of the executives (35 executives) replied the questionnaire. In general this study found that executives do not see TQM as a temporary fad and they support it. Executives stated that they would like to take a leading role in the implementation of TQM in their hospitals but they had not received an adequate amount of training concerning TQM’s key concepts and methods to assume this role. Therefore, executives should be trained on TQM adequately. This training should emphasize that TQM is not a quick fix to the quality problems in the hospitals, it takes time to see the results ofTQM, and most of the errors made stem from the system not from the employees.
Abstract (Original Language): 
Sağlık Bakanlığı, kalite iyileştirme amacıyla hastanelerde Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) uygulanmasınısağlamaya çalışmaktadır. Yöneticilerin TKY konusundaki algılarının değerlendirilmesi, TKY sürecinin dizaynı, uygulanmasıve değerlendirilmesine yardımcıolabilir. Bu araştırmanın amacı, Aksaray ilindeki Sağlık Bakanlığı’na bağlıhastanelerin yöneticilerinin TKY’ye ilişkin algılarını değerlendirmektir. Araştırmada veri toplama aracıolarak kullanılan anket, Al-Assaf ve Gentling tarafından Amerika Birleşik Devletlerindeki bazısağlık kuruluşlarında (Veterans Affairs Medical Centers) çalışan üst düzey yöneticilerin TKY konusundaki algılarının araştırıldığıçalışmada kullanılan anket örnek alınarak hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini Aksaray’daki Sağlık Bakanlığı’na bağlıtüm hastanelerde (8 hastane) görev yapan yöneticiler (başhekim, başhekim yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı, başhemşire ve başhemşire yardımcısı) oluşturmaktadır. Yöneticilerin %81’i (35 kişi) ankete cevap vermiştir. Araştırmada, yöneticilerin genel olarak TKY’yi geçici bir heves olarakgörmedikleri ve destekledikleri bulunmuştur. Yöneticiler hastanelerinde TKY’nin uygulanmasında bir lider rolü almak istediklerini ancak bu rolü üstlenmek için TKY’nin anahtar kavramları ve yöntemleriyle ilgili yeterli miktarda eğitim almadıklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle, yöneticilere TKY konusunda yeterli eğitim verilmelidir. Yöneticilere verilecek eğitimin özellikle TKY’nin hastanelerin kalite problemlerine hızlı bir çözüm olmadığını, TKY’nin sonuçlarının görünmesinin zaman alacağınıve hataların çoğunun çalışanlardan değil sistemden kaynaklandığını vurgulaması gerekmektedir.
65-83

REFERENCES

References: 

1. Al-Assaf A.F. and Gentling S.J. (1996) Executives’ Perceptions of Total Quality
Improvement. Hospital Topics74 (1): 26-30.
2. Al-Assaf A.F. (1999) Introducing Quality in Healthcare: An International
Perspective. Journal for Healthcare Quality21 (1): 4-15.
3. Arndt M. and Bigelow B. (1995) The Implementation of Total Quality
Management in Hospitals: How Good is the Fit? Health Care Management
Review20 (4): 7-14.
4. Asunakutlu T., BalcıA. ve Aydın B. (2004). Sağlık BakanlığıKalite Konseyi
Üyeleri, Kaynak kişiler.
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:7, Sayı:1 (2004) 82
5. Baird R., Cadenhead S., Schmele J.A. (1993) The Implementation of Total
Quality. In Al-Assaf A.F., Schmele J.A. (eds.) The Textbook of Total Quality in
Healthcare.St. Lucie Press, Boca Raton, Florida.
6. Berwick D.M. (1989) Continuous Improvement as an Ideal in Health Care. New
England Journal of Medicine320: 53-56.
7. Berwick D.M., Godfrey A. B., Roessner J. (1990) Curing Health Care.Jossey-Bass Inc., Publishers, San Francisco, California.
8. Chan Y.L. and Ho S.K. (1997) Continuous Quality Improvement: A Survey of
American and Canadian Healthcare Executives. Hospital & Health Services
Administration42 (4): 525-544.
9. Ersen H. (1997) Toplam Kalite ve İnsan KaynaklarıYönetimi İlişkisi.2.
Baskı, Alfa Basım Yayım, İstanbul.
10. Gaucher E.J and Coffey R.J. (1993) Total Quality in Health Care. Jossey-Bass
Publishers, San Francisco, California.
11. Gökmen C. (2004) Sağlık BakanlığıTedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalite
Şube Müdürü, Kaynak kişi.
12. Haddock C.C., Nosky C., Fargason C.A. Jr., Kurz R.S. (1995) The impact of CQI
on human resources management. Hospital & Health Services Administration
40 (1): 138-153.
13. Hudson T. (1999) Chartbook Quality Checkup. Hospitals and Health Networks
73 (8): 32.
14. Jarlier A. and Charvet-Protat S. (2000)Can Improving Quality Decrease Hospital
Costs? International Journal for Quality in Health Care12 (2): 125-131.
15. KalDer (2000) Toplam Kalite Yönetimi. SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü
Kalite Konseyi Üyelerine Verilen Eğitim Dokümanı. Revizyon No: 03
16. Kaya S. (2003a) Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi: Çeşitli Ülkelerdeki
Uygulamalara Genel Bir Bakış.Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi6 (2): 57-70.
17. Kaya S. (2003b) Çeşitli Ülkelerdeki Hastanelerde Uygulanan Toplam Kalite
Yönetimi/Sürekli Kalite İyileştirme Çalışmalarından Örnekler. Amme İdaresi
Dergisi36 (4).
Hastane yöneticilerinin toplam kalite yönetimi konusundaki algıları 83
18. McLaughlin C.P. and Kaluzny A.D. (1990) Total Quality Management in Health:
Making It Work. Health Care Management Review15 (3): 7-14.
19. Öztürkeri A. (1998) Hastane Yönetiminin Toplam Kalite Yönetimindeki Rolü.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,
Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
20. Parker V.A., Wubbenhorst W.H., Young G.J., Desai K.R., Charns M.P. (1999)
Implementing Quality Improvement in Hospitals: The Role of Leadership and
Culture. American Journal of Medical Quality14 (1): 64-69.
21. Reeves C.A., Bednar D.A. (1993) What Prevents TQM Implementation in Health
Care Organizations? Quality Progress: 41-44.
22. Shortell S.M., Daniel Z., James L., Edward F.X. (1995)Assessing the Evidence
on CQI: Is the Glass Half Empty or Half Full? Hospital & Health Services
Administration40 (1): 4-24.
23. Tavlan Ş. (2001) Sağlık Sektöründe Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi.
YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Programı, Konya.
24. T.C. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2001) Yataklı
Tedavi KurumlarıKalite Yönetimi Hizmet Yönergesi.Tarih: 30.10.2001,
Sayı:10311.
25. T.C. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2003) Yataklı
Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı2002. Yayın No: 652, Ankara.
26. T.C. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2004a) Toplam
Kalite Yönetimi Faaliyetleri.http://www.saglik.gov.tr
27. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2004b)
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Kalite Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri.
http://www.saglik.gov.tr
28. T.C. Sağlık Bakanlığı(2004c) Sağlıkta Dönüşüm. http://www.saglik.gov.tr
29. Wall S.J. and Zeynel S.C. (1991) The Senior Manager’s Role in Quality
Improvement. Quality Progress: 66-68.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com