Buradasınız

Sağlık Çalışanlarının Vardiyalı Çalışma Uygulaması Hakkındaki Görüşleri

Views of Health Care Providers About The Shift Program

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Since primary health care facilities (health centers, health houses, etc.) are not functioning well, and there is not an effective referral system, citizens are receiving primary health care services from hospitals. This caused crowd in the hospitals, and some shortages on the supply of health services. The Ministry of Health started a shift program in 1999 to solve crowd problem inhospitals, to provide easy access of citizens to health care services, and to use hospitals’ resources in a more efficient and effective way. This research was carried out on a sample determined by convince sampling method among the health care providers working at the hospitals in which the shift program was being implemented. The purpose of this research was to determine the views of health care providers on the main reasons of the shift program and whether the pre-set objectives of the shift program were achieved. Another important purpose of this study was to determine how health care providers were satisfied with the program and whether they supported it, and to determine whether satisfaction and support level were changed by the descriptive characteristics of health care providers. The results showed that the majority of the providers, especially physicians and nurses, were not satisfied with the program and did not support it. In addition, it was found that satisfaction with the program and the support changed significantly according to the some descriptive characteristics of the providers suchas education leveland profession.
Abstract (Original Language): 
Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmeti kurumlarının (sağlık merkezi, sağlık ocağıve sağlık evi v.b.) fonksiyonunu tam olarak yerine getirememesi ve etkili bir sevk zinciri oluşturulamaması, vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetlerini almak üzere hastanelere yönelmesine neden olmuştur. Bu da hastanelerde yığılmalara ve hizmet sunumunda aksamalara neden olmuştur. Sağlık Bakanlığıhastanelerdeki yığılmalarıazaltmak ve vatandaşların sağlık hizmetine daha kolay ulaşımınısağlamak, ayrıca hastane kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanımınısağlamak amacıyla 1999 yılında Vardiya Çalışma Uygulaması(VÇU)’nıbaşlatmıştır. Bu araştırma VÇU’nun uygulandığıSağlık Bakanlığıhastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarıarasından olasılıksız bir örnekleme yöntemi olan gelişigüzel örnekleme yöntemine göre belirlenen bir örneklem üzerinde yürütülmüştür. Bu araştırmanın temel amacıVÇU’nun temel sebepleri ve VÇU konusunda belirlenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığıkonusunda sağlık çalışanlarının görüşlerini belirlemektir. Ayrıca sağlık çalışanlarının VÇU’dan memnun kalma ve VÇU’yu destekleme durumlarınıve bunların sağlık çalışanlarının tanımlayıcıbazıözelliklerine göre değişip değişmediğini belirlemek bu araştırmanın diğer bir önemli amacıdır. Araştırma sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının çoğunluğu, özellikle hekim ve hemşireler, uygulamadan memnun değil ve uygulamayıdesteklememektedirler. Ayrıca uygulamadan memnun kalma ve uygulamayıdestekleme durumu sağlık çalışanlarının eğitim düzeyi ve mesleklerine göre istatistiksel olarak farklılık göstermektedir.
163-199

REFERENCES

References: 

1. Akdur R. (2003) Sağlık Sektörü - Temel Kavramlar, Türkiye ve Avrupa
Birliği’nde Durum ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyumu.Ankara
Üniversitesi Avrupa TopluluklarıAraştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma
Dizisi No:17, Ankara.
2. KarataşN. (2002) ‘Araştırmada Örnekleme’. Hemşirelikte Araştırma: İlke,
Süreç ve Yöntemleri. İçinde: Erefe İ. (ed.). Hemşirelik Araştırma ve Geliştirme
Derneği, İstanbul.
3. McKee M. and Healy J. (2002) Hospitals in a Changing Europe.European
Observatory on Health Care Systems Series, Open University Press, Buckingham.
4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı(1973) Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl. Sağlık
Propagandasıve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü, Yayın No:422, Ankara.
5. Sağlık Bakanlığı(1993) Ulusal Sağlık Politikası. Sağlık Projesi Genel
Koordinatörlüğü, Ankara.
6. Sağlık Bakanlığı(2002a) Türkiye Sağlık Hizmetlerinde Üç Yıl - Mayıs 1999 –
Mayıs 2002. Ankara.
7. Sağlık Bakanlığı(2002b) Yönergeler 2002.Sağlık BakanlığıTedavi Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Ankara.
8. Sağlık Bakanlığı(2003b) Sağlıkta Dönüşüm.Ankara.
VardiyalıÇalışma Uygulaması 199
9. Sağlık Bakanlığı(2003a) Sağlık İstatistikleri 2002.Araştırma Planlama ve
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Ankara.
10. Soyer A. (2003) AKP Hükümeti ve Sağlık. Toplum ve Hekim18(2).
11. World Health Organization Regional Office for Europe (2002) The European
Health Report 2002.European Series No:97, Copenhagen.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com