Buradasınız

The Behaviours Expected From The Principals To Avoid The Student Habits That Are Not Endorsed By The Society In Ankara

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The object of this study is to bring out prevalence of drug addiction among high school studentsand in particularto investigate the measures that the principalshave to take in order to prevent the substance abuse and habituationamong students. The study is of significance due to it conveyed responsibilitiesto school principals, apartfrom families. The questionnaire used in this study was administeredto 40 principals, 125 teachers and 125 students. Data were analysed using x2 test. As a result, the study concluded that tobacco habituationwas widespread while other forms of addictionwere not. It was necessary for principals to provide students with responsibilities, to bring forward the students who risk to addietion, to arrangeprograms in order to understandbetter the problems with which the studentsface, to make aware both the studentsandthe families on the issue by specialists in this field, and suggestions in line with above, have been put forward.
Abstract (Original Language): 
Bu araştınnanın amacı lise öğrencileri arasında uyuşturucu kullamınının yaygınlık derecesini ve okul müdürlerinin,gençlerinbu maddeleresığınmasınıengelleyebilmeleri için neler yapmaları gerektiğini ortaya koymaktır. Araştınna, ailelerin dışında okul müdürlerine sorumlulukyüklemeleri nedeni ile önemli olmaktadır.Araştınna anketi40 lise müdürü, 125 öğretmen ve 125 öğrenciye uygulanmış, verilerin analizinde X2 testi kullanılmıştır. Sonuçta, sigara kullanımının yaygın olduğu, diğerlerinin yaygın olmadığı, okul müdürlerinden öğrencilere sorumluluk vennesi, riskli öğrencileri ön plana çıkannası, öğrencileri anlamaya yönelik programlardüzenlenmesi, konununuzmanlarıncaöğrencileri ve ailelerin aydınatılmasını sağlaması gerektiği bulunmuş, bu doğrultuda öneriler getirilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
83-93

REFERENCES

References: 

Akyıldız, Hayrettin (1992): "Öğretmen Açısından Okul - Toplum Etkileşimi", H. Ü. Eğitim
Fakültesi Dergisi, Sayı 8, s. 196.
Başar, Hüseyin. (1992): "İlköğretim Yönetimindeki Yetki ve Sorumluluk", H. Ü. Eğitim
Fakültesi Dergisi, sayı: 8, s.131.
Baykan, Suna. ve Bulduk, Sıdıka. (1990): "Yüksek Öğretim Gençliğinde Sigara İçme
Alışkanlığı", Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 14, sayı 75 .
Beiter, A. Catherine. (1997). "Parental Rights Legislation: A Bad Idea", Educational
Leadership, 95 (3) : 84-89.
Bilgin, Asude. (1997). "Ana-Babaların Çocuklarının Yetenek, İlgi ve Değerlerini
Algılamaları", Eğitim ve Bilim Dergisi, 21, (1049. S. 31-40.
Bulduk, Sıdıka. (1992): "Ankara'da Öğretmen Yetiştiren Fakültelerdeki Son Sınıf
Öğrencilerinin Alkol Kullanma Alışkanlıkları" Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 16,
Sayı 83, s.19.
91
---~
The Behaviours Expected From the Principals to Avoid The Student Habits
Casonova,Ursula. (1996). "Parent Involvement; A Call for Prudence", Educational
Researcher, 25 (8): 31.
Cirit, Ayşe. (1986): "Ankara Devlet Konservatuannda Öğrenim Gören Adölsen Grubu
Öğrencilerinin Ruhsal Uyum Problemlerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi,
Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Empey, Donaıd. W. (1994): "Comprehensive Substance Abuse Prevention Education
Program", ERIC, 29 (1): 41.
Fege, F. Amoıd. (1997). "Parental Rights: YesI Parental Rights Legislation. No!
Educational Leadership, 95 (3): 76-79.
Finders, Margaret andCynhia, Lewis. (1994). "Why Some Parent's Don't Come to School",
Educational Leadership, 5 i 88) : 50-54.
Folz, Claite. M. (1992): "Effect of Fetal Cacaing Exposure and Implications for Teachers of
Exposed Children", ERIC, 27( 8): 58.
Foskett, H. Nicholas. (1998). "School and Marketization", Educational Management and
Administration, 26 (2) :197-210.
Gaustad, Joan. (1992): "Schools Respond to Gangs and Violence", ERIC, 27( 8): 57.
Gökçe, Birsen.(199l). "Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme", Aile Yazılarıl. Temel
Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç içinde ( 205-224). (der) Beylü Dileçligil ve
Ahmet Çiğdem. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, p.202.
Harchar, L. Rayma and Adrienne, E. Hyle. (1996). "Collaborative Power: A Grounded
Theory of Administrative Instructional Leadership is the Elementary School",
Journal of Educational Administration, 34 (3) : 20.
Johnson, James. (1992): "Student Voice Motivating Students Through Empoverment,
ERIC, 27(8):52.
Kılıççı, Yadigar. (1989): Okulda Ruh Sağlığı, Ankara, Tipo Matbaacılık, s.9.
Kusum, Singh. (1998). "Professional Support and Its Effects on Teachers' Commitment"
The Journal of Educational Research, 91 (4) :229-238.
Legotlo, Marekwa and Philip C. Van der Westhuizen. (1996). "Problems Facing New
Principals in Developing Countries", Educational Management and
Administration, 24 (4) : 401-410.
92
Ay/onurATAKU
Levin, Hennry. M. (1992): "Building School Capacity for Effective Teacher Empowerment:
Applications to Elementary School with At-Risk Students", ERIC, 27 ( 8): 49.
Mendez, Morse. Sylvia. (1994): "The Principal's Role in the Instructional Process:
Implications for At-Risk Students, ERIC, 29 ( 4): 47.
New York State Office of the Comptoner (1994): "Division for Youth: Counseling Efforts
Should be Improved Report 93", ERIC, 29 ( 4):28.
O'Donoghue, Thomas and Clive, A. J. Dimmock.(1997). "The Principal's ContributionTo
School Restructuring Initiatives Aimed At Improving Teaching and Leaming",
Educational Management and Administration, 25 ( i) : 35-49.
Placier, Margaret. ( 1996). "The Cycle of Student Labels in Education: The cases of
Culturally deprived Disadvantaged and at Risk", Educational Administration
Quarterly, 32 (2) :236-270.
Plucker, A: Jonathan. (1998). " The Relationship Between School Climate Canditions and
Student Aspirations", The Journal of Educational Research, 91 (4) : 240-245.
Roguemore, Barbara. C. (1992): "The Academic Motivations of Students Who Are
Discipline Problems", ERIC, 27( 4): 49.
Sağlamer, Emin. (1994). "Bir Eğitim Kurumu Olarak Aile", Çağdaş Eğitim Dergisi, 199,
p.26.
Şahinkaya, Rezan. (1991).''Türk Aileleri Hangi Yönlerden Birbirlerinden farklılıklar
Gösterirler", Aile Yazıları!. Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç içinde (39-
42) (der). Beylü Dileçligil ve Ahmet Çiğdem, T. C Başbakanlık Aile Araştırma
Kurumu, p.38
Yılman, Mustafa. (1998): "Gençlik ve Gelecek" Eğitim ve Bilim Dergisi, sayı 74, s. 3
Webb, Rosemary and Graham, Vulliamy. (1996). "The Changing Role of The Primary-
School Headteacher", Educational Management and Administration, 24 (3)
301-315.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com